Kungl. Maj:ts räntelånekungörelse (1967:553)

9 av 31 paragrafer (29 %) har ändrats i kungl. Maj:ts räntelånekungörelse (1967:553) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:1268). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts räntelånekungörelse (1967:553) upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:574


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


3 §

  Räntelån utgår till ägare av bostadshus som
      a) uppförts eller byggts om med stöd av bostadslån enligt bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962 (nr 537), dock ej om bostadslånet avser ombyggnad i fall som anges i 5 § tredje stycket a) eller b) samma kungörelse,
      b) uppförts eller byggts om med stöd av statligt egnahemslån eller tertiärlån, om byggnadsföretaget har färdigställts efter år 1957,
      c) uppförts utan stöd av statligt lån om räntebidrag för huset beviljats enligt 9 § räntebidragskungörelsen den 5 oktober 1962 (nr 511).

Räntelån lämnas inte för tiden efter år 1983 i fråga om sådana småhus som bebos av ägaren. Förordning (1982:431)

13 §

  Beräkning av räntelån och återbetalning därav sker halvårsvis enligt 14-16 a §§. Förordning (1982:431)

14 §

  Räntelåneunderlaget multipliceras med ett procenttal (basränta).
Produkten kallas basräntebeloppet.

Basräntan för år 1975 i fråga om småhus som bebos av låntagaren bestämmes av bostadsstyrelsen så att den motsvarar produkten av basränta och paritetstal för år 1974 samt paritetstalet 1,28.

I fråga om annat hus än som sägs i andra stycket och som har färdigställts efter år 1964 skall, om den vid utgången av år 1974 gällande basräntan är 3,9 procent, som basränta för år 1975 gälla de procenttal som framgår av följande tabell.
   -------------------------------------------------------
År för husets färdigställande      Basränta
-------------------------------------------------------
1970 eller senare            3,7
1969                  3,9
1968                  3,9
1967                  4,0
1966                  3,8
1965                  4,0
-------------------------------------------------------

Är den vid utgången av år 1974 gällande basräntan annan än 3,9 procent, skall basräntan för år 1975 bestämmas av bostadsstyrelsen så att produkten av gällande basränta och paritetstal minskas i motsvarande mån som för fall enligt tredje stycket.

I fråga om annat hus än som avses i andra stycket och som har färdigställts före år 1965 bestämmes basräntan för år 1975 av bostadsstyrelsen så att den nära motsvarar produkten av den vid utgången av år 1974 gällande basräntan och paritetstalet.

Basräntan skall höjas på följande sätt:
   1. För sådana småhus som bebos av låntagaren skall basräntan höjas med

0,20 procentenheter för vart och ett av åren 1976-1979,
0,35 procentenheter för år 1980,
1,60 procentenheter för vart och ett av åren 1981-1983.
   2. För sådana hus som ägs av en bostadsrättsförening skall basräntan höjas med 0,15 procentenheter för vart och ett av åren 1976-1979 och med 0,25 procentenheter för varje år därefter. För vart och ett av åren 1981 och 1983-1985 skall basräntan därutöver höjas med det antal procentenheter som anges i följande tabell.
   -------------------------------------------------------
År för husets    Extra årlig höjning av basräntan
färdigställande   (procentenheter)
           ----------------------------------
           1981   1983   1984   1985
-------------------------------------------------------
1963 eller tidigare 1,2    2,7    1,1    1,1
1964 eller senare  1,0    1,7    0,7    0,7
-------------------------------------------------------
   3. För andra hus än sådana som avses i 1 eller 2 skall basräntan höjas med 0,15 procentenheter för vart och ett av åren 1976-1979 och med 0,25 procentenheter för varje år därefter. För vart och ett av åren 1982-1985 skall basräntan därutöver höjas med det antal procentenheter som anges i följande tabell.
   -------------------------------------------------------
År för husets    Extra årlig höjning av basräntan
färdigställande   (procentenheter)
           ----------------------------------
           1982   1983   1984   1985
-------------------------------------------------------
1963 eller tidigare 1,0    2,4    0,9    0,9
1964 eller senare  0,7    1,4    0,5    0,5
-------------------------------------------------------
   4. För andra hus än sådana som avses i 1 skall basräntan även höjas den 1 juli 1986 med det antal procentenheter som anges i följande tabell.
   ----------------------------------------------------------------
År för husets    Extra höjning av basräntan den 1 juli 1986
färdigställande   (procentenheter)
----------------------------------------------------------------
1958--1960      2,4
1961--1970      1,2
1971 eller senare  0,8
-----------------------------------------------------------------

Ytterligare bestämmelser om basränta finns i förordningen (1987:252) om ändring av vissa räntesatser för beräkning av räntebidrag och räntelån för hyreshus. Förordning (1987:254)

16 a §

  Bestämmelserna i 14-16 §§ gäller inte efter utgången av år 1983 i fråga om småhus som bebos av låntagaren. Från och med 1 januari 1984 skall i stället följande bestämmelser gälla i fråga om betalning av ränta och amortering på lån som avser sådana hus.
   1. För lånet skall betalas ränta enligt 5 §.
   2. Lånet skall amorteras med en tiondedel per år räknat från den 1 januari 1984. Förordning (1982:431)

17 §

  Har samtliga de lån som ingår i räntelåneunderlaget betalats ut före den 1 juli 1967, utgår räntelån för tid från och med den 1 juli 1968. I annat fall utgår räntelån för tid från och med den 1 januari 1968 eller den senare tidpunkt då sådan utbetalning skett. Enligt bestämmelser som bostadsstyrelsen meddelar får räntelån utgå även för tid från byggnadsföretagets färdigställande till utbetalningen.

Om fastigheten eller tomträtten övergår till en ny ägare eller tomträttshavare och vill han överta räntelånet, skall bestämmelserna i 37 och 37 a §§ bostadslånekungörelsen (1967:552) tillämpas. Därvid skall vad som föreskrivs i 37 a § nämnda kungörelse om bostadslån, räntebidrag och basannuitet i stället avse räntelån och basränta.

Uppsägs hela bostadslånet, egnahemslånet eller tertiärlånet eller hela den räntebärande delen av sådant lån av annan anledning än som följer av 37 § andra stycket bostadslånekungörelsen, är räntelån jämte ränta förfallna till omedelbar betalning. Förordning (1987:1268)

19 §

  Bostadsstyrelsen meddelar bestämmelser angående ansökan om räntelån. Förordning (1986:137)

19 a §

  Utbetalning av räntelån sker halvårsvis i efterskott. Sådan del av räntelån som enligt 16 § tredje stycket avskrivs genast skall i första hand avräknas som betalning av ränta och amortering på bostadslån, egnahemslån eller tertiärlån. Återstoden av denna lånedel betalas ut till låntagaren. Bostadsstyrelsen får dock betala ut räntelån som avser räntekostnader för underliggande kredit till den som har beviljat krediten, under förutsättning att denne har åtagit sig att debitera låntagaren endast den del av räntekostnaden för den underliggande krediten som inte täcks av räntelånet (nettoavisering).

Ränta och amortering på räntelån som inte avskrivs genast betalas halvårsvis i efterskott.

På belopp som ej betalas inom föreskriven tid skall låntagaren betala dröjsmålsränta. Förordning (1986:137)

20 §

  Inträffar i fråga om lån som ingår i räntelåneunderlaget och ej är statligt ändring av räntesatsen eller annan ändring av betydelse för rätten till räntelån, skall låntagaren utan dröjsmål lämna länsbostadsnämnden uppgift härom. Förordning (1977:335)

21 §

  Har någon genom oriktiga uppgifter eller underlåtenhet att fullgöra uppgiftsskyldighet eller på annat sätt förorsakat att räntelån utgått obehörigen eller med för högt belopp eller har någon eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit räntelån och har han skäligen bort inse detta, skall han återbetala vad han har erhållit för mycket.

Har länsbostadsnämnden ålagt någon återbetalningsskyldighet enligt första stycket, får räntelån som beviljas senare minskas med skäligt belopp i avräkning på vad som har utgått för mycket. Fullgöres ej återbetalningsskyldigheten på sätt som sagts nu, skall nämnden vidta de åtgärder som behövs för att driva in fordringen.

Bostadsstyrelsen får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldighet, om det föreligger särskilda skäl. Förordning (1977:335)