Förordning (1967:666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (1967:666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1981:822). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1967:666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m. upphävdes 2004-01-01 genom SFS 2003:827


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


1 §

  Tillägg enligt denna förordning utgår till livränta som i anled ning av skada, vilken uppkommit till följd av trafik med motorfordon, utges av statsmedel eller på grund av en av staten tagen ansvarighets försäkring (trafiklivränta), om den händelse som föranlett livräntan inträffat före utgången av år 1973. Har skadan uppkommit utomlands, utgår dock tillägg endast om livräntetagaren vid tiden för den händelse som föranlett livräntan var svensk medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige. Med motorfordon förstås vid tillämpning av denna förordning sådant fordon som avses i 2 § lagen den 10 maj 1929 (nr 77) om trafikförsäkring å motorfordon. Lag (1973:217)

6 §

  Fordran hos staten eller försäkringsinrättning på tillägg enligt denna förordning får ej utmätas.

Bestämmelsen i första stycket hindrar ej utmätning av livräntebelopp enligt vad som föreskrives i 7 kap. utsökningsbalken.

I fråga om förbud mot utmätning sedan tillägg har betalats ut gäller 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken. Lag (1981:822)