Kungörelse (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

8 av 10 paragrafer (80 %) har ändrats i kungörelse (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2003:831). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


2 §

  Det procenttal med vilket indextillägg skall utgå enligt 9 § lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor fastställs av Finansinspektionen.

Finansinspektionen skall omedelbart underrätta försäkringsinrättningarna om procenttalet och offentliggöra det på lämpligt sätt. Andra myndigheter än Riksförsäkringsverket skall också underrättas på samma sätt i de fall de utger tillägg. Förordning (2003:831)

3 §

  Om Finansinspektionen anser att det finns sådana omständigheter att en tillämpning av 11 § lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor kan bli aktuell, skall inspektionen anmäla det med ett eget yttrande till regeringen.
Förordning (2003:831)

5 §

  I fråga om särskilt tillägg eller extra tillägg skall försäkringsinrättning eller annan myndighet som skall utge tillägg inhämta yttrande från Trafikskadenämnden, om överenskommelse inte kan nås med livräntetagaren.
Förordning (2003:831)

6 §

  En försäkringsinrättning som inte är trafikförsäkringsanstalt skall, i fråga om livränta som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1967:663) om tilllägg till vissa trafiklivräntor, senast den 10 februari varje år lämna uppgift till Trafikförsäkringsföreningen om inrättningens kostnad för tillägg under året. Trafikförsäkringsanstalterna skall ersätta kostnaden före februari månads utgång. Förordning (2003:831)

7 §

  I fråga om livränta som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor skall Trafikförsäkringsföreningen, på grundval av uppgifter från försäkringsinrättningarna, varje år mellan trafikförsäkringsanstalterna fördela de sammanlagda kostnaderna för tillägg under året.

Föreningen skall omedelbart underrätta Finansinspektionen och trafikförsäkringsanstalterna om fördelningen.

En trafikförsäkringsanstalt skall fullgöra betalningsskyldighet enligt fördelningen inom tio dagar efter det att anstalten fått kännedom om den. Förordning (2003:831)

8 §

  En trafikförsäkringsanstalt är skyldig att lämna Trafikförsäkringsföreningen de upplysningar som föreningen finner nödvändiga för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna kungörelse. Förordning (2003:831)

9 §

  Om någon annan myndighet än Riksförsäkringsverket skall utge tilllägg för livränta som avses i 1 § första stycket 2 lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor, skall myndigheten samråda med verket i den omfattning som behövs.
Förordning (2003:831)

10 §

  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor får beslutas av Finansinspektionen. Förordning (2003:831)

Whoops, looks like something went wrong.