Förordning (1967:715) om tillämpning av 21 kap. föräldrabalken

11 av 25 paragrafer (44 %) har ändrats i förordning (1967:715) om tillämpning av 21 kap. föräldrabalken sedan utfärdandet (t.om. SFS 2001:403). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1967:715) om tillämpning av 21 kap. föräldrabalken upphävdes 2006-07-01 genom SFS 2006:467


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Ansökan till länsrätten om verkställighet eller annan åtgärd enligt 21 kap. föräldrabalken skall, utöver vad som följer av förvaltningsprocesslagen (1971:291), innehålla uppgift om barnets namn, födelsedatum och vistelseort. Förordning (1985:274)

2 §

  Till en ansökan om verkställighet skall bifogas allmän domstols dom eller beslut i original eller bestyrkt kopia tillsammans med lagakraftbevis. Ett sådant bevis behövs dock inte, om verkställighet får äga rum oberoende av om domen eller beslutet har vunnit laga kraft.

Om en ansökan avser verkställighet av ett avtal, skall till ansökningen bifogas avtalet i original eller bestyrkt kopia tillsammans med socialnämndens beslut att godkänna avtalet.

Avser ansökningen överflyttning av barn enligt 21 kap. 7 eller 8 § föräldrabalken, bör bifogas handling som visar att sökanden har vårdnaden eller del i vårdnaden om barnet.

Om ansökningen avser verkställighet på grund av Bryssel II- förordningen, skall till ansökningen bifogas avgörandet och verkställbarhetsförklaringen, båda i original eller bestyrkt kopia. Förordning (2001:403)

3 §

  Till ansökan om utdömande av vite som har förelagts av allmän domstol enligt 6 kap. 21 § första stycket föräldrabalken fogas domstolens dom eller beslut i original eller bestyrkt kopia tillsammans med lagakraftbevis. Ett sådant bevis behövs dock inte, om domstolen har förordnat att vitesföreläggandet skall gälla omedelbart. Förordning (1998:325)

4 §

  Uppdrag enligt 21 kap. 2 § föräldrabalken bör ej lämnas, om det är osannolikt att sådant kommer att leda till barnets överlämnande eller om uppdrag kan antas onödigt fördröja målets behandling.

Uppdraget får lämnas utan att den som har hand om barnet fått del av ansökningen.

Den som har fått uppdraget bör handla skyndsamt. Han bör söka klarlägga barnets inställning, om det är möjligt och lämpligt.
Förordning (1983:489)

12 §

  Framkommer det under länsrättens handläggning att barnet finns utom länsrättens domkrets, får länsrätten ändå avgöra målet. Om det anses lämpligare, får länsrätten dock överlämna målet till den länsrätt inom vars domkrets barnet finns.

Överlämnas målet till annan länsrätt, skall sökanden underrättas. Den som har hand om barnet skall också underrättas, om han eller hon redan har fått del av ansökningen. Förordning (1997:1106)

14 §

  Finner länsrätten att fråga om ändring som rör vårdnad, boende eller umgänge bör prövas av allmän domstol, skall länsrätten i beslutet upplysa om innehållet i 21 kap. 6 § första stycket andra meningen föräldrabalken.
Förordning (1998:325)

18 §

  Överklagas ett beslut om hämtning som omedelbart får verkställas, skall länsrätten underrätta den polismyndighet som skall verkställa hämtningen. Länsrätten skall också underrätta polismyndigheten om beslut i inhibitionsfrågor. Förordning (1986:766)

19 §

  Polismyndigheten bestämmer tidpunkten för hämtning och kallar dem som enligt 21 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken skall närvara vid förrättningen.

Den som har hand om barnet skall underrättas om tidpunkten för förrättningen, om inte synnerliga skäl föranleder annat. Sådan underrättelse skall även lämnas till socialnämnden och den som har erhållit uppdrag enligt 21 kap. 4 § första stycket föräldrabalken.

Sökanden skall underrättas om var och när han eller hon skall inställa sig för att mottaga barnet. Förordning (1983:489)

20 §

  Får polismyndigheten underrättelse om besvär som avses i 18 §, skall hämtning ej äga rum innan fråga om inhibition har prövats i besvärsmålet. Förordning (1983:489)

24 §

  I mål om besvär över sådant beslut om hämtning som omedelbart länder till efterrättelse, skall underrättelse om beslut i inhibitionsfråga genast sändas till länsrätten, vare sig inhibition har beslutats eller ej. Förordning (1983:489)

25 §

  Vad som föreskrivs i denna förordning om överlämnande av barn tillämpas också när sökanden enligt dom eller beslut eller enligt ett av socialnämnden godkänt avtal är berättigad att sammanträffa med barnet utan att detta överlämnas till honom eller henne. Förordning (1998:325)

Whoops, looks like something went wrong.