Förordning (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning

6 av 6 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2003:910). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning upphävdes 2005-01-01 genom SFS 2004:1351


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-02-25


1 §

  Ansökan om befrielse från eller nedsättning av arvsskatt eller gåvoskatt för undvikande av eller lindring i dubbelbeskattning prövas av Skatteverket utom i fall som avses i andra stycket.

Om ett ärende är av särskild betydelse eller annars sådant att det bör avgöras av regeringen, skall Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.
Förordning (2003:910)

2 §

  Ansökan om befrielse från eller nedsättning av skatt ges in skriftligen till Skatteverket.

När slutligt beslut föreligger i ärendet delges sökanden beslutet. Om regeringen avgjort ärendet skall dessutom Skatteverket underrättas om beslutet. Förordning (2003:910)

3 §

  Bestämmelser om anstånd med betalning av skatten finns i 17 kap. skattebetalningslagen (1997:483). Förordning (2001:410)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2001:410)

5 §

  Har ansökan om befrielse från eller nedsättning av skatt helt eller delvis bifallits, återbetalar Skatteverket för mycket betald skatt.

Åtgärderna antecknas i Skatteverkets beslutsförteckning.
Förordning (2003:910)

6 §

  Finner domstol eller annan myndighet att dess beslut i ärende om arvsskatt eller gåvoskatt kan komma att påverka frågan om eftergift av sådan skatt i ärende om tillämpning av skatteavtal, skall myndigheten anmäla detta till Skatteverket.

Efter anmälan enligt första stycket kan Skatteverket ändra tidigare beslut i ärendet. I fråga om ärende enligt 1 § andra stycket, skall verket med eget yttrande överlämna anmälan till regeringen. Förordning (2003:910)