Patentkungörelse (1967:838)

73 av 95 paragrafer (77 %) har ändrats i patentkungörelse (1967:838) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:930). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 §

  Svensk patentansökan ges in till patent- och registreringsverket (Patentverket).

Internationell patentansökan som omfattar Sverige ges in till en myndighet eller internationell organisation som enligt konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna är behörig mottagande myndighet. Bestämmelser om Patentverket som mottagande myndighet finns i 51-56 §§.

När det i denna kungörelse hänvisas till tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete avses tillämpningsföreskrifterna i deras lydelse per den 1 juli 2007.

Bestämmelserna i denna kungörelse om patentansökan gäller, om inte något annat sägs, endast
   1. svensk patentansökan,
   2. internationell patentansökan som fullföljts enligt 31 § patentlagen (1967:837) eller upptagits till handläggning enligt 38 § samma lag,
   3. europeisk patentansökan som omvandlats enligt 93 § patentlagen. Förordning (2007:519)

2 §

  En svensk patentansökan ska bestå av en skrivelse (ansökningshandling) med bilagor.

Ansökningshandlingen ska vara undertecknad av sökanden eller sökandens ombud och innehålla
   1. sökandens namn och adress samt, om sökanden företräds av ett ombud, ombudets namn och adress,
   2. uppfinnarens namn och adress,
   3. en kort och saklig benämning på den patentsökta uppfinningen,
   4. när patent söks av flera gemensamt, uppgift om någon av dem är utsedd att för alla ta emot meddelanden från Patentverket,
   5. i förekommande fall uppgift om att ansökan omfattar en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 b § patentlagen (1967:837), samt
   6. uppgift om vilka bilagor som åtföljer ansökningshandlingen.

Följande bilagor ska finnas:
   1. en beskrivning av uppfinningen, inklusive ritningar som behövs för att tydliggöra beskrivningen, ett eller flera patentkrav och ett sammandrag,
   2. om sökanden företräds av ombud som inte har befullmäktigats i ansökningshandlingen, särskild fullmakt för ombudet, samt
   3. om uppfinningen har gjorts av någon annan än sökanden, uppgift om grunden för sökandens rätt.

Ansökningsavgiften som föreskrivs i 45 § ska betalas i samband med ansökan. Förordning (2014:435)

2 a §

  En patentansökan får överföras elektroniskt till Patentverket och ska i så fall vara undertecknad med en elektronisk underskrift. Patentverket får meddela föreskrifter om sådan överföring. Förordning (2016:580)

3 §

  I 8 a § patentlagen (1967:837) finns en bestämmelse om att beskrivning, patentkrav och sammandrag i en patentansökan ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Annan text än beskrivning, patentkrav och sammandrag får vara skriven på svenska, engelska, danska eller norska.

Om en ingiven text är skriven på annat språk än som följer av första eller andra stycket, ska en översättning ges in.
Patentverket får dock avstå från att kräva översättning eller godta översättning till ett annat språk än svenska, engelska, danska eller norska i fråga om
   1. annan text än beskrivning, patentkrav och sammandrag, samt
   2. en sådan text i beskrivning eller patentkrav i en svensk patentansökan som inte ingår i det som enligt 21 § första stycket utgör grundhandling.

Patentverket får ta upp en ansökan till prövning innan översättningen har kommit in. Sökanden ska dock föreläggas att ge in översättningen innan ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 § patentlagen. Förordning (2014:435)

4 §

  Beskrivningen, patentkraven och sammandraget ska vara utförda med svart text i standardtypsnitt mot vit bakgrund.
Ritningar ska vara utförda med mörka, företrädesvis svarta linjer mot ljus, företrädesvis vit bakgrund. Beskrivningen och tillhörande ritningar samt patentkraven och sammandraget ska vara utförda i format A 4 (210 x 297 mm) och i form som lämpar sig för mångfaldigande. Förordning (2008:368)

5 §

  För att få en sådan nyhetsgranskning som avses i 9 § patentlagen (1967:837) ska sökanden inom tre månader från patentansökans ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § samma lag skriftligen begära detta hos Patentverket och betala en avgift som fastställts av granskningsmyndigheten. Om patentansökan inte är skriven på ett språk som godtas av granskningsmyndigheten, ska begäran åtföljas av en översättning av ansökan till ett språk som Patentverket bestämmer.

Om flera myndigheter kan komma i fråga för att utföra nyhetsgranskningen och sökanden vill bestämma vilken av dessa som ska utföra den, ska sökanden ange den myndigheten i sin begäran.

En begäran enligt första stycket ska anses vara återkallad, om patentansökan och föreskriven översättning vid utgången av den frist som anges i första stycket inte uppfyller de formkrav som gäller för en internationell patentansökan.
Förordning (2014:435)

5 a §

  Om en uppfinning avser biologiskt material från växt- eller djurriket, eller om sådant material används i en uppfinning, skall patentansökan innehålla en upplysning om materialets geografiska ursprung, om detta är känt. Om ursprunget inte är känt, skall detta anges.

Bristande upplysningar om det geografiska ursprunget eller om sökandens vetskap om ursprunget påverkar inte prövningen av ansökan eller de rättigheter som följer av ett meddelat patent.
Förordning (2004:162)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2007:519)

7 §

  Patentverket för diarium över inkomna patentansökningar.

Diariet är tillgängligt för allmänheten.

I diariet antecknas för varje ansökan
   1. ansökans diarienummer,
   2. ansvarig handläggare,
   3. sökandens namn och adress,
   4. om sökanden företräds av ombud, ombudets namn och adress,
   5. uppgift om huruvida ansökan är en svensk patentansökan, en internationell patentansökan eller en omvandlad europeisk patentansökan,
   6. om ansökan är en svensk patentansökan, ansökans ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen (1967:837),
   7. om ansökan är en internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag ansökan fullföljdes enligt 31 § patentlagen eller kom in enligt 38 § samma lag,
   8. om ansökan är en omvandlad europeisk patentansökan, den dag ansökan gavs in för handläggning enligt den europeiska patentkonventionen eller, i förekommande fall, den dag som har fastställts som ingivningsdag för den europeiska patentansökan samt den dag ansökan kom in till Patentverket för omvandling,
   9. om prioritet har begärts, var den åberopade tidigare ansökan har getts in, dagen för den ansökan och ansökans nummer,
   10. om ansökan har uppkommit genom delning eller utbrytning, stamansökans diarienummer,
   11. om det genom delning eller utbrytning från ansökan har uppkommit en ny ansökan, den avdelade eller utbrutna ansökans diarienummer,
   12. om ansökan har blivit allmänt tillgänglig enligt 22 § tredje stycket patentlagen, dagen för detta,
   13. om panträtt har upplåtits i ansökan, dagen för pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering samt panthavarens namn och adress,
   14. om ansökan är en internationell patentansökan, det internationella ansökningsnumret,
   15. om ansökan är en omvandlad europeisk patentansökan, den europeiska patentansökans nummer,
   16. i ärendet inkomna skrifter och betalda avgifter, och
   17. i ärendet fattade beslut.

När ansökningshandlingarna i patentärendet har blivit allmänt tillgängliga enligt 22 § patentlagen, ska det i diariet för varje ansökan antecknas
   1. de klasser som ansökan har hänförts till,
   2. uppfinnarens namn och adress, samt
   3. uppfinningens benämning.
Förordning (2014:435)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2007:1120)

9 §

  Om en patentsökt uppfinning har övergått till någon annan, får överlåtaren eller den nya innehavaren hos Patentverket begära att rättsövergången antecknas i patentansökningsdiariet.
I begäran skall anges grunden för rättsövergången.

Patentverket får meddela föreskrifter om i vilka fall överlåtaren eller den nya innehavaren skall styrka rättsövergången. Förordning (2007:519)

10 §

  En begäran om prioritet skall göras skriftligen och ges in till patentverket i pappersform. Förordning (2000:1160)

11 §

  Bevis och kopior som avses i 6 b § patentlagen (1967:837) skall ges in i den form patentverket föreskriver.
Förordning (2000:1160)

12 §

  Patentverket får föreskriva om undantag i vissa fall från skyldigheten enligt 6 b-6 c §§ patentlagen (1967:837) att ge in bevis och kopior. Förordning (2000:1160)

13 §

  har upphävts genom förordning (2000:1160)

16 §

  Om en patentansökan omfattar flera uppfinningar, är dessa att anse som beroende av varandra, om det föreligger ett tekniskt samband mellan samtliga uppfinningar genom att ett eller flera likadana eller motsvarande tekniska särdrag är gemensamma för dessa. Med uttrycket tekniska särdrag avses sådana tekniska särdrag som varje uppfinning bidrar med utöver teknikens ståndpunkt.

Frågan huruvida ett antal uppfinningar är beroende av varandra skall avgöras utan hänsyn till om de är angivna i separata patentkrav eller som alternativ i ett patentkrav. Förordning (1991:1331)

17 §

  Beskrivningen får innehålla endast sådant som bidrar till att klargöra uppfinningen. Om en nyskapad eller en annan inte allmänt godtagen term måste användas, ska termen förklaras. Beteckning eller måttenhet får inte avvika från det som är allmänt brukligt i de nordiska staterna.

Om patentansökan omfattar en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 b § patentlagen (1967:837), ska sökanden i sin ansökan lämna alla de uppgifter av betydelse om det biologiska materialets egenskaper som sökanden har tillgång till. Förordning (2014:435)

17 a §

  En sådan deposition som avses i 8 b § första stycket patentlagen (1967:837) ska göras hos en institution som är internationell depositionsmyndighet enligt den i Budapest den 28 april 1977 avslutade överenskommelsen om internationellt erkännande av deposition av mikroorganismer i samband med patentärenden (Budapestöverenskommelsen).

Depositionen ska göras enligt Budapestöverenskommelsen.

Patentverket upprättar en förteckning över de institutioner som är internationella depositionsmyndigheter enligt Budapestöverenskommelsen. Förordning (2014:435)

17 b §

  Har en deposition gjorts, ska sökanden inom sexton månader från den dag då ansökningen gjordes eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begärs lämna Patentverket skriftlig uppgift om den institution hos vilken depositionen har gjorts och det nummer som institutionen har åsatt depositionen. I fråga om internationella patentansökningar får uppgifterna inom samma frist lämnas till världsorganisationens för den intellektuella äganderätten internationella byrå.

Gör sökanden framställning om att handlingarna rörande patentansökningen ska hållas tillgängliga tidigare än som följer av 22 § första och andra styckena patentlagen, ska de uppgifter som avses i första stycket lämnas senast tillsammans med framställningen. Gör sökanden beträffande internationell patentansökan framställning om tidigare publicering av ansökningen enligt artikel 21.2.b i konventionen om patentsamarbete, ska uppgifterna lämnas senast tillsammans med framställningen om publicering.

Har en deposition överförts från en internationell depositionsmyndighet till en annan enligt regel 5.1 i tillämpningsföreskrifterna till Budapestöverenskommelsen, ska sökanden underrätta Patentverket om detta och om det nya nummer som depositionen har åsatts.

Patentverket får som bevis om att de uppgifter som avses i första och tredje styckena är riktiga infordra kopia av det kvitto som institutionen har utfärdat på depositionen.
Förordning (2007:1120)

17 c §

  En sådan ny deposition som avses i 8 b § andra stycket patentlagen (1967:837) ska göras i den ordning som föreskrivs i Budapestöverenskommelsen för ny deposition.

En ny deposition ska göras inom tre månader från den dag deponenten tog emot underrättelse från den internationella depositionsmyndigheten om att prov från det tidigare deponerade materialet inte längre kan tillhandahållas. Om institutionen har upphört att vara internationell depositionsmyndighet för sådant biologiskt material som depositionen avsåg eller om den har upphört att fullgöra sina förpliktelser enligt Budapestöverenskommelsen och deponenten inte har fått underrättelse om detta inom sex månader efter det att den internationella byrån publicerade information om det förhållandet, får dock den nya depositionen göras inom nio månader från den publiceringen.

Inom fyra månader från det att den nya depositionen har gjorts ska deponenten till Patentverket ge in en kopia av det kvitto som institutionen har utfärdat på den nya depositionen. Om den frist som avses i 17 b § första eller andra stycket löper ut senare, får kvittot dock ges in inom den fristen. När kvittot ges in, ska en uppgift lämnas om numret på den patentansökan eller det patent som depositionen hör till. Förordning (2014:435)

21 §

  Med grundhandling avses i fråga om en svensk patentansökan den beskrivning med tillhörande ritningar och det eller de patentkrav på svenska, engelska, danska eller norska som fanns ingivna på ansökans ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen (1967:837). Detsamma gäller i fråga om en patentansökan som tas upp till handläggning enligt 38 § patentlagen och en europeisk patentansökan som begärs omvandlad. Om det inte fanns någon sådan handling ingiven vid den tidpunkten, ska den beskrivning med tillhörande ritningar och det eller de patentkrav på svenska eller engelska som därefter först kom in anses utgöra grundhandling i den utsträckning som innehållet har en tydlig motsvarighet i de handlingar som fanns ingivna på ansökans ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen.

Med grundhandling avses i fråga om en internationell patentansökan som fullföljs enligt 31 § patentlagen den kopia av beskrivningen, ritningarna och patentkravet eller patentkraven på svenska eller engelska som har getts in enligt samma paragraf, om ansökan är skriven på svenska eller engelska. Om det krävs översättning för att fullfölja ansökan, avses med grundhandling i stället den översättning av beskrivningen, ritningarna och patentkravet eller patentkraven som har getts in enligt samma paragraf med de ändringar i översättningen som kan ha gjorts inom den frist som gäller enligt 58 §.

Om sökanden har samtyckt till att ansökan tas upp till avgörande innan den frist som anges i 58 § har löpt ut, avses med grundhandling beskrivningen, ritningarna och patentkravet eller patentkraven som de fanns ingivna vid den tidpunkt då beslut fattades om avslag eller underrättelse enligt 19 § första stycket patentlagen. Förordning (2014:435)

22 §

  Om flera uppfinningar är beskrivna i grundhandlingarna, kan sökanden dela ansökningen i flera ansökningar. Därvid skall på sökandens begäran ny ansökan avseende uppfinning, som hämtats från den ursprungliga ansökningen (stamansökningen), anses gjord samtidigt med stamansökningen. Förordning (1996:225)

23 §

  Har i patentansökan genom tillägg till beskrivning eller patentkrav eller på annat sätt angivits en uppfinning, som icke framgår av grundhandlingarna, kan genom utbrytning ur den ursprungliga ansökningen (stamansökningen) gjord ny ansökan avseende denna uppfinning på sökandens begäran anses gjord vid den tidpunkt då den handling vari uppfinningen angivits inkom till Patentverket.

Utbrytning får ske endast under förutsättning att i den nya ansökningen skydd begärs endast för vad som framgick av stamansökningens handlingar sådana dessa förelåg i och med att den nya handlingen kommit in. Förordning (1993:1312)

25 §

  Om handlingarna i ett ärende som rör en patentansökan enligt 22 § andra eller tredje stycket patentlagen (1967:837) blir allmänt tillgängliga innan patentet har meddelats, ska sammandraget offentliggöras så snart dess slutliga lydelse har fastställts. Patentverket får offentliggöra också andra delar av ansökan tillsammans med sammandraget.

En kungörelse enligt 22 § femte stycket patentlagen ska innehålla uppgifter om
   1. ansökans diarienummer och klass,
   2. ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen,
   3. uppfinningens benämning, och
   4. sökandens och uppfinnares namn och adress.

Om prioritet har begärts, ska kungörelsen även innehålla uppgifter om
   1. var den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande har getts in,
   2. ingivningsdagen för den ansökan, och
   3. ansökans nummer.

Om ansökan omfattar en deposition av biologiskt material, ska detta anges i kungörelsen. Om sökanden med stöd av 22 § åttonde stycket patentlagen har begärt att prov från deponerat material ska lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, ska också detta anges i kungörelsen.

Om en översättning av beskrivningen och patentkravet eller patentkraven i en internationell patentansökan har ändrats inom den frist som gäller enligt 58 § men efter det att handlingarna i ärendet har blivit allmänt tillgängliga, ska en kungörelse utfärdas om detta. Förordning (2014:435)

25 a §

  En begäran enligt 22 § nionde stycket första meningen patentlagen (1967:837) om att få prov från en deposition ska utformas på det sätt som föreskrivs i regel 11 i tillämpningsföreskrifterna till Budapestöverenskommelsen.

Den som vill få ut ett prov ska gentemot patentsökanden eller patenthavaren förbinda sig att innan patentansökan har avgjorts slutligt eller patentet har upphört att gälla
   1. inte låta någon annan få tillgång till provet, och
   2. inte använda provet annat än i experimentsyfte.

Förbindelsen ska också omfatta biologiskt material som har härletts ur provet och som har behållit de egenskaper hos det deponerade materialet som är väsentliga för utövandet av uppfinningen.

Om patentsökanden eller patenthavaren uttryckligen avstår från förbindelsen, behöver någon sådan inte lämnas.

Förbindelsen ska fogas till begäran.
Förordning (2014:435)

25 b §

  En begäran enligt 22 § åttonde stycket patentlagen (1967:837) om att prov ska lämnas ut endast till en särskild sakkunnig ska göras senast den dag då de tekniska förberedelserna för offentliggörande av patentansökan anses avslutade.

Patentverket upprättar en förteckning över de personer som har förklarat sig villiga att åta sig uppdrag som sådan sakkunnig och som är lämpliga för det. Beslut om vilka personer som ska tas upp på förteckningen över sakkunniga ska kungöras i den ordning som föreskrivs i 49 §.

Om prov får lämnas ut endast till en sådan sakkunnig, ska det i begäran om prov anges vem som ska anlitas som sakkunnig.
Till begäran ska fogas en skriftlig förbindelse från den sakkunnige gentemot patentsökanden motsvarande den förbindelse som avses i 25 a § andra och tredje styckena. Om begäran avser prov som ska lämnas ut enligt 22 § åttonde stycket andra meningen patentlagen, ska förbindelsen avse 20 år från den dag patentansökan lämnades in.

Som särskild sakkunnig får den anlitas som är upptagen på förteckningen eller som i det särskilda fallet har godtagits av patentsökanden. Förordning (2014:435)

25 c §

  De förbindelser som föreskrivs i 25 a och 25 b §§ hindrar inte att biologiskt material som härletts ur provet deponeras för en ny patentansökan, om materialet behöver deponeras för ansökan. En förbindelse om att inte använda provet eller material som härletts ur det annat än i experimentsyfte gäller inte för den som fått en tvångslicens att utnyttja uppfinningen. Förordning (2004:162)

25 d §

  Om Patentverket bifaller en framställning om prov enligt 22 § sjunde eller åttonde stycket patentlagen (1967:837), ska verket utfärda ett bevis om detta. Patentverket ska överlämna framställningen om prov och beviset till den institution där depositionen finns. Verket ska samtidigt skicka en kopia av framställningen och beviset till patentsökanden eller patenthavaren. Förordning (2017:159)

26 a §

  Om beskrivning, patentkrav och sammandrag i en patentansökan är skrivna på engelska eller om det i patentansökan anges att patent ska meddelas på engelska, får Patentverket i den utsträckning det är lämpligt använda engelska vid handläggningen av patentärendet.
Förordning (2014:435)

29 §

  Den som söker patent på en uppfinning, som han eller hon har sökt patent på vid en utländsk patentmyndighet, ska redovisa vad den myndigheten har upplyst honom eller henne i fråga om uppfinningens nyhet eller patenterbarhet i övrigt.
Patentverket får förelägga sökanden att ge in en bestyrkt avskrift av vad som på så sätt upplysts eller en försäkran om att något besked inte har lämnats i sådant avseende.
Förordning (2009:1155)

29 a §

  Patentverket får lämna ut uppgifter om granskningsresultat som gäller en inte offentliggjord patentansökan till en patentmyndighet utom riket, om en överenskommelse träffats om utbyte av granskningsresultat och den utländska myndigheten förbundit sig att inte göra uppgifterna tillgängliga för allmänheten.
Förordning (2015:522)

29 b §

  När Patentverket bedömer att patent kan meddelas, skall verket, innan underrättelse enligt 19 § första stycket patentlagen utfärdas, till sökanden översända handlingar som visar i vilken lydelse verket avser att meddela patentet. Patentverket kan i sådant fall med stöd av 15 § patentlagen förelägga sökanden att dels yttra sig i frågan, dels återsända handlingarna till verket inom viss tid.
Förordning (2015:522)

30 §

  Föreskrifter om frister och anstånd meddelas av Patentverket.
Anstånd med att meddela patent kan dock medges endast när det är fråga om att meddela patent innan ansökningen blivit allmänt tillgänglig enligt 22 § patentlagen. Patentets meddelande kan i sådant fall på sökandens begäran uppskjutas till dess ansökningen blir allmänt tillgänglig enligt den bestämmelsen.
Förordning (1993:1312)

31 §

  Patentverket ska framställa en patentskrift som avses i 21 § patentlagen (1967:837). Framställningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att sökanden har betalat meddelandeavgiften och, i förekommande fall, gett in en översättning enligt 19 § andra stycket samma lag. I patentskriften ska det anges
   1. vilken dag patentet har meddelats,
   2. patentets nummer (patentansökans diarienummer) samt patentets publiceringsnummer och klasser,
   3. patenthavarens namn och adress,
   4. om patenthavaren företräds av ombud, ombudets namn,
   5. uppfinnarens namn och adress,
   6. den dag ansökningshandlingarna blev allmänt tillgängliga enligt 22 § patentlagen,
   7. huruvida patentet grundas på en svensk patentansökan, en internationell patentansökan eller en omvandlad europeisk patentansökan,
   8. om patentet grundas på en svensk patentansökan, ansökans ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen,
   9. om patentet grundas på en internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen, det internationella ansökningsnumret samt den dag då ansökan fullföljdes enligt 31 § patentlagen eller kom in enligt 38 § samma lag,
   10. om patentet grundas på en omvandlad europeisk patentansökan, den dag ansökan gavs in för handläggning enligt den europeiska patentkonventionen eller, i förekommande fall, den dag som har fastställts som ingivningsdag för den europeiska patentansökan, numret för den europeiska patentansökan samt den dag då ansökan kom in till Patentverket för omvandling,
   11. uppgifter om prioritet, var den prioritetsgrundande ansökan har getts in, dagen för den ansökan och ansökans nummer,
   12. uppfinningens benämning,
   13. om patentansökan har uppkommit genom delning eller utbrytning, stamansökans diarienummer,
   14. om patentansökan omfattar en deposition av biologiskt material, den institution där depositionen finns samt det nummer som institutionen har gett depositionen, och
   15. anförda publikationer.
Förordning (2014:435)

32 §

  En kungörelse enligt 20 § första stycket patentlagen om att patent meddelas skall innehålla de uppgifter som enligt 31 § skall tas in i patentskriften, med undantag för anförda publikationer.
Förordning (1993:1312)

33 §

  När en invändning enligt 24 § patentlagen (1967:837) görs skall det anges vad den grundas på. Patentverket får meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i och handläggningen av invändningar. Förordning (2007:519)

35 §

  Patenthavaren ska få en kopia av samtliga skrivelser från invändare. I övrigt tillämpas 25 § förvaltningslagen (2017:900). Förordning (2018:930)

36 §

  Om en skrivelse som har betydelse i ett patentärende kommer in innan patentet har meddelats, skall sökanden underrättas om detta. Patentverket skall, utom när det är fråga om bättre rätt till uppfinningen, göra avsändaren uppmärksam på möjligheten att göra invändning om patent meddelas. Förordning (1993:1312)

36 a §

  När en begäran görs hos Patentverket om att ett patent skall begränsas eller upphävas enligt 40 a § patentlagen (1967:837), skall patenthavaren uppge om
   1. det pågår ett invändningsförfarande enligt artikel 99 i den europeiska patentkonventionen eller ett mål om ogiltighet enligt 52 § patentlagen som avser patentet,
   2. det har gjorts en begäran om begränsning eller upphävande av patentet enligt artikel 105 a i den europeiska patentkonventionen, eller
   3. patentet är utmätt, belagt med kvarstad, taget i anspråk genom betalningssäkring eller om en tvist om överföring av patentet pågår vid en domstol.

Inträffar något som avses i första stycket 1-3 efter det att en begäran om begränsning eller upphävande har gjorts hos Patentverket men innan ärendet slutligt avgjorts, skall patenthavaren underrätta Patentverket om detta utan dröjsmål.
Förordning (2007:519)

36 b §

  Patentverket får meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i och handläggningen av begäran om patentbegränsning eller upphävande av patent enligt 40 a § patentlagen (1967:837). Förordning (2007:519)

38 §

  Patentregistret och det diarium som avses i 7 § förs med hjälp av automatiserad behandling. Registren ska hållas tillgängliga hos Patentverket. Förordning (2007:1120)

38 a §

  Patentregistret innehåller uppgift om
   1. patent som meddelats här i riket, och
   2. europeiskt patent som har verkan här i riket.
Förordning (2001:774)

38 b §

  De register som avses i 38 § ska ge offentlighet åt den information som ingår i registren.

I fråga om personuppgifter ska registren ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för
   1. affärsverksamhet, kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den registrerade informationen utgör underlag för prövningar eller beslut,
   2. förvärv, upplåtelse eller avyttring av egendom som registreras eller av verksamhet som har anknytning till sådan egendom,
   3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
   4. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, eller
   5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
      a) som avser verksamhet som har anknytning till egendom som registreras,
      b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till registrerad information, eller
      c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.
Förordning (2007:1120)

38 c §

  Patentverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i de register som avses i 38 §. Förordning (2018:375)

38 d §

  Patentverket skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:774)

38 e §

  Patentverket får för de ändamål som anges i 38 b § medge direktåtkomst till de register som avses i 38 §.
Förordning (2007:1120)

38 f §

  Har upphävts genom förordning (2018:375)

38 g §

  Har upphävts genom förordning (2018:375)

39 §

  I patentregistret skall antecknas de uppgifter som anges i 31 § 1-14. Därutöver skall antecknas uppgifter om
   1. den dag då en invändning mot patentet har getts in,
   2. den dag då beslut har meddelats om patentets upprätthållande i ändrad lydelse eller om begränsning eller upphävande av patentet eller om avslag på en invändning, och
   3. den dag då panträtt har upplåtits i patentet och då ansökan gjorts om registrering samt panthavarens namn och adress.
Förordning (2007:519)

40 §

  Ett europeiskt patent ska föras in i registret när det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan, om sökanden har gett in översättningen och betalat avgiften enligt 82 § första stycket patentlagen (1967:837). När ett europeiskt patent förs in i registret, ska det antecknas dagen då det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut, dagen då översättningen och avgiften enligt 82 § första stycket patentlagen har kommit in samt uppgifter motsvarande de som anges i 31 § och 39 § 3, om sådana uppgifter finns.

Om det europeiska patentverket har upphävt ett europeiskt patent eller beslutat att ett sådant patent ska upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas, ska det antecknas i registret. Om patenthavaren i ett fall då patentet ska upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas har gett in översättning och betalat avgift som avses i 82 § andra stycket patentlagen, ska det antecknas.

Om det europeiska patentverket enligt artikel 112 a i den europeiska patentkonventionen har undanröjt ett beslut och det undanröjda beslutet avsåg ett europeiskt patent med verkan i Sverige, ska beslutet antecknas i registret.
Förordning (2014:435)

41 §

  En kungörelse om beslut angående en invändning enligt 25 § fjärde stycket patentlagen skall innehålla uppgift om patentets nummer och klasser, uppfinningens benämning, patenthavarens namn samt den dag beslutet fattades. Förordning (1993:1312)

44 §

  En anteckning om övergång eller licensupplåtelse av patent enligt 44 § patentlagen skall innehålla rättsinnehavarens namn och adress samt dagen för övergången eller upplåtelsen. På begäran skall beträffande licens antecknas om patenthavarens rätt att upplåta ytterligare licens begränsats. Om en fråga om anteckning av övergång eller licensupplåtelse inte omedelbart kan avgöras, skall det ändå anmärkas i registret att anteckning har begärts.

Har patent utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, antecknas det efter anmälan i registret.

Registrering enligt 95 § patentlagen om panträtt i patent skall innehålla panthavarens namn och adress samt dagen för pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering och dagen för beslut om registrering.

Anmälan om ändring rörande ombud antecknas i registret.

Har patentverket fått en sådan underrättelse om överföring av deposition som avses i 17 b § tredje stycket eller sådant kvitto på ny deposition som avses i 17 c § tredje stycket, skall anteckning om överföringen eller den nya depositionen göras i registret. Förordning (1991:1331)

45 §

  I ärende om ansökan om patent skall, utöver årsavgifter enligt 46 §, avgifter betalas med de belopp som anges i avdelning A i bilagan till denna kungörelse. Förordning (1991:1331)

46 §

  Årsavgifter för patentansökningar och patent skall betalas med de belopp som anges i avdelning B i bilagan till denna kungörelse.
Förordning (1991:1331)

47 a §

  I ärenden om tilläggsskydd skall avgifter betalas med de belopp som anges i avdelning D i bilagan till denna kungörelse.
Förordning (2007:253)

52 §

  I sin egenskap av mottagande myndighet tar Patentverket emot, kontrollerar och vidarebefordrar internationella patentansökningar i enlighet med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna.

Sökanden skall till Patentverket i dess egenskap av mottagande myndighet betala
   1. sådan internationell ansökningsavgift som avses i regel 15.1 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete inom en månad från det att ansökan togs emot,
   2. sådan nyhetsgranskningsavgift som avses i regel 16.1 i nämnda föreskrifter inom en månad från det att ansökan togs emot,
   3. sådan vidarebefordringsavgift som avses i regel 14.1 i nämnda föreskrifter inom en månad från det att ansökan togs emot, och
   4. sådan avgift för återställande av prioritet som avses i regel 26bis.3.d i nämnda föreskrifter.

Om den avgift som avses i andra stycket trots anmodan inte har betalats inom föreskriven frist, får Patentverket förelägga sökanden att inom en månad från det att föreläggandet skickades till sökanden betala det felande beloppet samt, om det inte gäller en avgift enligt andra stycket 4, en förseningsavgift.
En avgift som har betalats på detta sätt skall anses vara betald i rätt tid.

Patentverket får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som avses i andra stycket 2-4 samt den förseningsavgift som avses i tredje stycket.
Förordning (2007:519)

52 a §

  Patentverket ser till att bevis om tidigare patentansökan hos verket, i enlighet med regel 17.1.b i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete, överförs till den internationella byrå som nämns i 17 b §. Förordning (2007:1120)

53 §

  En internationell patentansökan som ges in till Patentverket skall vara skriven på svenska, danska, finska, norska eller engelska. Ansökningshandlingen får vara skriven på engelska även om ansökan i övrigt är skriven på något annat språk.

Om ansökan är skriven på något annat språk än engelska skall sökanden till Patentverket ge in en översättning av ansökan till engelska i enlighet med regel 12.4.a i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete. Om en sådan översättning inte har getts in inom fjorton månader från den internationella ingivningsdagen eller ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande, får Patentverket förelägga sökanden att inom 16 månader från nämnda dag ge in översättningen och betala en förseningsavgift motsvarande 25 procent av den internationella ansökningsavgift som anges i 52 § andra stycket 1. Förordning (2007:519)

55 §

  Har upphävts genom förordning (2007:1120)

56 §

  Patentverket ska i enlighet med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna vidarebefordra en mottagen internationell patentansökan till den internationella byrå som nämns i 17 b §, om inte något annat följer av lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.
Förordning (2007:1120)

57 §

  Om en internationell patentansökan har gjorts på annat språk än svenska eller engelska, ska en översättning av ansökan ges in vid fullföljd enligt 31 § patentlagen (1967:837) och vid sådan begäran om prövning som avses i 38 § första stycket samma lag. I ett sådant fall gäller 3 § tredje stycket i tillämpliga delar. Patentverket får meddela bestämmelser om lättnad för sökanden i fråga om översättning i de fall då en internationell patentansökan endast till viss del fullföljs avseende Sverige. Förordning (2014:435)

57 a §

  Har sökanden beträffande en internationell patentansökan gjort vad som enligt 31 § patentlagen krävs för fullföljd av ansökningen men har patentverket då ännu inte fått någon underrättelse från internationella byrån om att ansökningen har kommit in dit, skall patentverket meddela internationella byrån detta. Förordning (1984:938)

58 §

  Den frist som avses i 34 § patentlagen (1967:837) är fyra månader från utgången av den frist för fullföljd av den internationella patentansökan som anges i 31 § första stycket patentlagen. Förordning (2007:519)

59 §

  Patentverket för ett särskilt diarium över sådana europeiska patentansökningar beträffande vilka översättningar som avses i 88 § patentlagen (1967:837) har kommit in till Patentverket. Diariet är tillgängligt för allmänheten.

I diariet antecknas för varje ansökan dess nummer vid det europeiska patentverket, sökandens namn och adress samt dagen då översättningen kom in liksom om översättningen har kungjorts. I övrigt antecknas den dag som har fastställts som ingivningsdag för ansökan, uppfinnarens namn och adress, uppfinningens benämning, sådana uppgifter som avses i 7 § tredje stycket 4, 9 och 13 samt om ansökan är en europeisk avdelad ansökan.

Om det ges in en översättning som avses i 82 § första stycket patentlagen, ska detta antecknas i diariet liksom om översättningen har kungjorts. Förordning (2014:435)

60 §

  En översättning som avses i 82 § första stycket patentlagen (1967:837) ska åtföljas av en uppgift om patentansökans nummer, uppfinningens benämning samt sökandens namn och adress. En översättning som ska ges in enligt 82 § andra stycket patentlagen ska åtföljas av en uppgift om patentets nummer samt patenthavarens namn och adress.

Om bestämmelserna i första stycket inte uppfylls, ska någon översättning inte anses ingiven. Förordning (2008:130)

61 §

  En översättning som avses i 88 § patentlagen (1967:837) skall åtföljas av en uppgift om ansökans nummer samt sökandens namn och adress. Uppfylls inte detta, skall någon översättning inte anses ingiven. Förordning (2007:519)

62 §

  En kungörelse om översättning som avses i 82 § patentlagen (1967:837) skall innehålla de uppgifter som skall åtfölja översättningen, benämning på uppfinningen samt uppgift om när det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att meddela patentet, upprätthålla det i ändrad lydelse eller begränsa det.

En kungörelse om översättning som avses i 88 § patentlagen skall innehålla de uppgifter som skall åtfölja översättningen, uppgift om vad sådan uppfinning som anges i de översatta patentkraven avser, uppgift om ansökans ingivningsdag samt, om prioritet yrkats, upplysning om det och om ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande.
Förordning (2007:519)

63 §

  Har upphävts genom förordning (2014:435)

64 §

  Avgiften för Patentverkets offentliggörande av en översättning enligt 82 § patentlagen (1967:837) ska betalas med samma belopp som gäller för meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket samma lag. Förordning (2014:435)

65 §

  Om en europeisk patentansökan ges in till Patentverket, skall verket i enlighet med regel 35.2 och regel 35.3 i tillämpningsföreskrifterna till den europeiska patentkonventionen ange inkomstdagen på ansökningshandlingarna, lämna sökanden bevis om mottagandet av handlingarna samt underrätta det europeiska patentverket.

Patentverket skall i enlighet med artikel 77 i den europeiska patentkonventionen och regel 37 i tillämpningsföreskrifterna till denna översända ansökan till det europeiska patentverket, om inte något annat följer av lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar. Förordning (2007:519)

67 §

  En ansökan om tilläggsskydd eller förlängd giltighetstid för ett tillläggsskydd som avses i 105 § patentlagen (1967:837) ska vara skriven på svenska eller engelska.

Patentverket får meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i och handläggningen av en ansökan i ärenden om tilläggsskydd enligt 105 § patentlagen. Förordning (2014:435)

68 §

  I patentregistret skall antecknas
   1. uppgifter som har kungjorts enligt artiklarna 9.2, 11 och 16 i rådets förordning (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni 1992 om införande av tilläggsskydd för läkemedel ,
   2. uppgifter som har kungjorts enligt artiklarna 9.2, 11 och 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel , och
   3. när årsavgift har betalats enligt 105 § andra stycket patentlagen. Förordning (1997:42)

overgang76 §

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.

Genom kungörelsen upphävs kungörelsen den 31 december 1895 (nr 105 s. 1) angående beskaffenheten av de handlingar, som i patentärenden inlämnas och kungörelsen den 18 november 1898 (nr 99 s. 12) om patentregistrets förande m. m.
Förordning (1993:1312)