Förköpskungörelse (1967:873)

11 av 14 paragrafer (79 %) har ändrats i förköpskungörelse (1967:873) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:36). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förköpskungörelse (1967:873) upphävdes 2010-05-01 genom SFS 2010:264


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


1 §

  Förköpsrätt enligt 1 § första stycket 5 förköpslagen (1967:868) föreligger endast inom de områden som anges i bilaga till denna kungörelse. Förordning (1984:303)

2 §

  Har kommun i fall som avses i 4 § förköpslagen beslutat avstå från att utöva förköpsrätt, skall den som hos kommunen väckt frågan utan dröjsmål underrättas om beslutet. Förordning (1979:901)

4 §

  Inskrivningsmyndigheten skall bedöma frågan om förköpsrätt inte får utövas med hänsyn till en fastighets användningssätt enligt 3 § första stycket 1 förköpslagen (1967:868) på grundval av bevis om fastighetens typkod året närmast före det år då lagfarten söks, om annan utredning inte läggs fram. Motsvarande fråga med hänsyn till fastighets ägovidd bedöms av inskrivningsmyndigheten på grundval av innehållet i fastighetsregistrets allmänna del. Kan frågan inte avgöras med ledning härav, skall den bedömas med ledning av intyg av sakkunnig eller annan utredning. Förordning (2000:312)

5 §

  Kan ansökan om lagfart inte bifallas på grund av att frågan om förköp inte är avgjord, ska inskrivningsmyndigheten inom två veckor från den inskrivningsdag då ansökningen gjordes underrätta den eller de kommuner, där den fasta egendomen är belägen, om ansökningen. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den inskrivningsdag då lagfart söktes samt om säljarens och köparens namn och adresser. Till underrättelsen ska fogas en bestyrkt kopia av köpehandlingen.

Underrättelse enligt första stycket ska inte ske, om förvärvstillstånd fordras enligt jordförvärvslagen (1979:230). Förordning (2010:36)

6 §

  Får ansökan om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) ej prövas på grund av 10 § andra stycket samma lag, skall länsstyrelsen genast underrätta den eller de kommuner, där den fasta egendomen är belägen, om ansökningen.

Underrättelse enligt första stycket skall vara åtföljd av styrkt avskrift av köpehandlingen, om sådan ingivits, samt innehålla uppgift om den dag då ansökningen gjordes, egendomens beteckning samt säljarens och köparens namn och adresser. Om köpehandling inges senare, skall styrkt avskrift av handlingen genast tillställas kommunen.

I fall som avses i första stycket skall säljare och köpare underrättas om länsstyrelsens åtgärd med anledning av ansökningen. Förordning (2005:415)

7 §

  Har upphävts genom förordning (1999:852)

8 §

  Har kommun efter ansökan eller anmälan som avses i 7 § andra stycket förköpslagen (1967:868) beslutat att inte utöva förköpsrätt, skall den som gjort ansökningen eller anmälningen utan dröjsmål underrättas om beslutet. Om kommunen mottagit underrättelse som avses i 5 eller 6 § denna kungörelse från inskrivningsmyndigheten eller länsstyrelsen, skall även den myndigheten underrättas om beslutet. Förordning (1999:852)

9 §

  Underrättelse till säljare och köpare enligt 7 § första stycket förköpslagen (1967:868) om beslut att utöva förköpsrätt ska innehålla upplysning om bestämmelserna i 9 § första och andra styckena samma lag om bestridande av förköpsrätt och tiden inom vilken bestridandet ska anmälas.
Förordning (2008:164)

11 §

  Har kommunen beslutat att utöva förköpsrätt sedan kommunen erhållit underrättelse enligt 6 §, skall länsstyrelsen underrättas om beslutet. Sedan det blivit avgjort huruvida förköp äger rum, skall myndigheten underrättas.
Förordning (1999:852)

12 a §

  Bestämmelserna i 1-6 och 8-12 §§ gäller i tillämpliga delar även när försäljning omfattar tomträtt. Därvid skall vad som sägs om fastighet och fastighetsägare i stället avse tomträtt respektive tomträttshavare. Vad som sägs om lagfart skall avse inskrivning av förvärv av tomträtt.
Förordning (1999:852)

13 §

  Bestämmelserna i 1-6 och 8-12 a §§ om försäljning av fast egendom och tomträtt skall tillämpas också när sådan egendom eller rätt går i byte. Förordning (1999:852)

Whoops, looks like something went wrong.