Lag (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning

6 av 8 paragrafer (75 %) har ändrats i lag (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning sedan utfärdandet (t.om. SFS 1992:1349). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning upphävdes 1994-01-01 genom SFS 1993:1575


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Vid beräkning av nettointäkt av näringsverksamhet enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt äger svenskt aktiebolag erhålla avdrag för utdelning på aktie i enlighet med bestämmelserna i denna lag.
Som förutsättning för avdrag gäller att, om aktien utgivits i samband med bolagets bildande, bolaget anmälts för registrering efter den 31 december 1978 och, om aktien utgivits i samband med ökning av aktiekapitalet, att beslut om ökningen anmälts för registrering efter nämnda dag. Företag som avses i 2 § 10 mom. andra stycket (investmentföretag) och 7 § 8 mom. andra stycket (förvaltningsföretag) nämnda lag har inte rätt till avdrag. Lag (1990:664)

2 §

  Avdrag medges för utdelning, som förfallit till betalning under beskattningsåret, och får uppgå till högst tio procent av vad som inbetalats för aktien före beskattningsårets utgång.

Omfattar beskattningsåret kortare eller längre tid än tolv månader, jämkas avdraget i motsvarande mån.

Avdrag medges inte för sådan utdelning som avses i 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Lag (1991:413)

3 §

  har upphävts genom Lag (1990:664)

4 §

  Avdrag medges inte senare än vid taxeringen för tjugonde beskattningsåret efter det beskattningsår då inbetalning för aktierna först skedde.

Det belopp varmed avdrag medges får sammanlagt inte överstiga vad som inbetalats för aktierna. Har aktierna skiftats ut enligt 3 § 8 mom.
tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt får avdraget dock ej överstiga ett belopp som svarar mot insatskapitalet i den förening som skiftat ut aktierna. Lag (1992:1349)

5 §

  Avdrag medges icke, om inbetalning för aktien skett genom tillskott av aktie i annat bolag eller andel i ekonomisk förening eller om förvärvet av den nya aktien eljest kan anses ha skett genom byte mot sådan aktie eller andel. Detsamma gäller, om inbetalning för aktien skett genom tillskott av andel i handelsbolag, vars verksamhet väsentligen består i förvaltning av aktier i bolag eller andelar i ekonomiska föreningar, eller om förvärvet eljest kan anses ha skett genom byte mot andel i sådant handelsbolag.

Kan tillämpning av föregående stycke antagas hindra strukturrationalisering som är önskvärd från allmän synpunkt, äger regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer medge undantag, om bolaget gör framställning härom senast den dag utdelning beslutats på de nya aktierna.

Avdrag medges inte om aktien delats ut enligt 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Lag (1991:413)

8 §

  Aktiebolag, som yrkar avdrag, skall i självdeklarationen lämna de upplysningar angående aktieägare i bolaget som påkallas av bestämmelserna i denna lag.

Avdrag medges endast om bolaget företer tillfredsställande utredning om avdrag som yrkats för tidigare beskattningsår. Lag (1978:955)

Whoops, looks like something went wrong.