Lag (1967:96) om särskild nyanskaffningsfond

6 av 11 paragrafer (55 %) har ändrats i lag (1967:96) om särskild nyanskaffningsfond sedan utfärdandet (t.om. SFS 1990:354). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1967:96) om särskild nyanskaffningsfond upphävdes 1990-07-01 genom SFS 1990:688


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


5 §

  Medel som avsatts till särskild nyanskaffningsfond skall tagas i anspråk enligt 3 § eller tagas upp som skattepliktig intäkt i förvärvskällan senast under det beskattningsår, för vilket taxering sker under tredje taxeringsåret eller det då avdrag för avsättningen medgavs.
Om svårigheter föreligger för den skattskyldige att taga medlen i anspråk får regeringn eller myndighet som regeringen bestämmer förlänga denna tid med ytterligare högst tre år.

Avsatta medel, som återföres till beskattning, ökas med ett belopp, som motsvarar ränta efter tre procent om året för varje taxeringår som förflutit efter det år, då avdrag för avsättningen medgavs, till och med det taxeringsår, då de avsatta medlen återföres till beskattning.

Vid den taxering, då återföring till beskattning sker, får varken nettoinäkten eller den till kommunal inkomstskatt uppskattade inkomsten av den förvärvskälla, varom är fråga, upptagas lägre än den till beskattning återförda fondavsättningen jämte ränta. Lag (1984:1074)

7 §

  Vid tillämpning av denna lag anses tidigare till särskild nyanskaffningsfond avsatta medel ha tagits i anspråk före senare avsättningar. Lag (1984:1074)

8 §

  har upphävts genom lag (1990:354)

9 §

  har upphävts genom lag (1967:755)

10 §

  Skattskyldig, som gjort avsättning till särskild nyanskaffningsfond eller övertagit sådan fond, är pliktig att vid självdeklaration för det beskattningsår, då avsättningen eller övertagandet ägt rum, ävensom för varje påföljande beskattningsår, intill dess de avsatta medlen avförts ur fonden, foga uppgift enligt fastställt formulär rörande avsättning av medel till fonden samt fondens användning och avveckling.

Skattemyndigheten upprättar förteckning över särskilda nyanskaffningsfonder enligt denna lag. I förteckningen antecknas de uppgifter, som fordras för taxeringskontroll, såsom medgivna fondavsättningar, ianspråktagna eller till beskattning återförda fondmedel. Lag (1990:354)

11 §

  har upphävts genom lag (1986:1316)