Förordning (1968:111) om uppgifter för lantbruksstatistiken och lantbrukets företagsregister

8 av 11 paragrafer (73 %) har ändrats i förordning (1968:111) om uppgifter för lantbruksstatistiken och lantbrukets företagsregister sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:660). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1968:111) om uppgifter för lantbruksstatistiken och lantbrukets företagsregister upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1992:888


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


2 §

  Uppgifter för lantbruksstatistiken skall även ingå i registret över företag med verksamhet som avses i 1 §, lantbrukets företagsregister.
Förordning (1991:660)

3 §

  Efter samråd med statistiska centralbyrån får statens jordbruksverk besluta att uppgifter i lantbrukets företagsregister får utnyttjas för jordbrukets blockorganisation eller för någon annan beredskapsplanläggning. Förordning (1991:660)

4 §

  Den som driver verksamhet som avses i 1 § skall utan anmaning lämna uppgifter om
   1. registerbeteckning, areal och markanvändning i fråga om fastighet eller del av fastighet där verksamheten bedrives,
   2. byggnader och andra anläggningar,
   3. maskiner,
   4. husdjur,
   5. framställda produkter och deras användning i verksamheten,
   6. anlitad arbetskraft.

Enskild person skall även lämna uppgifter om ålder, tillträdesår, utbildning och tidigare sysselsättning samt om arten och omfattningen av egen arbetsinsats i eller utom verksamheten.

Statistiska centralbyrån får i samråd med jordbruksverket inskränka uppgiftsskyldighet enligt första eller andra stycket eller bestämma att ytterligare uppgifter som behövs för dessa myndigheters verksamhet skall lämnas av den uppgiftsskyldige. Förordning (1991:660)

6 §

  Uppgifter enligt 4 eller 5 § lämnas på blankett för vilken statistiska centralbyrån fastställer formulär i samråd med jordbruksverket. I samma ordning bestäms tidpunkt då blankett senast skall lämnas och myndighet till vilken den skall inges.
Förordning (1991:660)

7 §

  Statistiska centralbyrån eller jordbruksverket får låta utföra fältmätningar eller fältbesiktningar för kontroll av uppgifter om areal eller markanvändning. Förordning (1991:660)

8 §

  Lantbrukets företagsregister förvaras hos statistiska centralbyrån.
Jordbruksverket och varje enhet för lantbruksfrågor eller motsvarande funktion inom en länsstyrelse har för sin verksamhet på jordbrukets område tillgång till uppgifter ur registret i maskinläsbar form.
Förordning (1991:660)

10 §

  har upphävts genom förordning (1980:733)

11 §

  De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning meddelas av statistiska centralbyrån efter samråd med jordbruksverket. Förordning (1991:660)