Ordningsbotskungörelse (1968:199)

20 av 21 paragrafer (95 %) har ändrats i ordningsbotskungörelse (1968:199) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:86). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-22


1 §

  Förelägganden av ordningsbot får inte utfärdas eller rättas av andra polismän än sådana som uppfyller de krav som Polismyndigheten föreskriver i fråga om utbildning eller i annat avseende. Förordning (2014:1114)

2 §

  Förelägganden får utfärdas av åklagare som av Åklagarmyndigheten tilldelas denna uppgift.

Förelägganden av tulltjänsteman får utfärdas för brott enligt 4 och 9 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling och försök till sådant brott. Tullverket får meddela föreskrifter om vilka krav i fråga om tjänsteställning eller utbildning eller i annat avseende som en tulltjänsteman skall uppfylla för att få utfärda föreläggande.

Förelägganden av tjänsteman vid Kustbevakningen får utfärdas för brott enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300) samt för brott enligt 16 § tredje stycket lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Kustbevakningen får meddela föreskrifter om vilka krav i fråga om tjänsteställning eller utbildning eller i annat avseende som en kustbevakningstjänsteman skall uppfylla för att få utfärda föreläggande.

Bestämmelserna i denna kungörelse om polismän gäller i tillämpliga delar även de åklagare, tulltjänstemän och kustbevakningstjänstemän som får utfärda förelägganden.
Förordning (2006:384)

3 §

  Har upphävts genom förordning (1977:38)

4 §

  Har upphävts genom förordning (1976:914)

5 §

  Förelägganden som upptar förverkande får utfärdas för brott enligt 2 kap. 29 § andra stycket, 3 kap. 22 § andra stycket och 4 kap. 10 § ordningslagen (1993:1617), om brottet avser förtäring eller förvaring av alkoholdrycker och det är fråga om förverkande av egendom vars värde, beräknat efter detaljhandelspris, uppgår till mindre än en tiondel av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken eller egendom som saknar saluvärde.
Sådana förelägganden får också utfärdas för brott som avses i 4 och 9 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling och försök till sådant brott, om det är fråga om förverkande av egendom enligt 16 § första stycket 1 samma lag. I övrigt får förelägganden inte utfärdas för brott som är förenade med förverkande av egendom eller annan sådan särskild rättsverkan.

Om det inte finns något hinder enligt första stycket mot att ta upp förverkande i ett föreläggande men den som får utfärda föreläggandet trots detta finner att förverkande inte bör ske, får föreläggande inte utfärdas. Förordning (2014:1114)

6 §

  Ett föreläggande utfärdas i form av ett elektroniskt dokument. Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

Ett föreläggande får även utfärdas enligt formulär som fastställs av Åklagarmyndigheten. Ett sådant föreläggande skall undertecknas av polismannen.

Den misstänkte skall uppmanas att snarast betala ordningsboten, om han eller hon godkänner föreläggandet. Förordning (2006:498)

8 §

  I fall som avses i 48 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken lämnas godkännande till den myndighet som har utfärdat föreläggandet, om godkännandet sker skriftligen, och till Polismyndigheten om godkännandet sker genom betalning. Förordning (2014:1114)

9 §

  Polismyndigheten ska underrättas om vilka förelägganden som har utfärdats, vilka som godkänts i samband med utfärdandet och, i fall som avses i 48 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken, vilka som godkänts senare.
Underrättelsen sänds av den som har utfärdat föreläggandet.
Polismyndigheten får meddela föreskrifter om att underrättelsen ska sändas av någon annan.

Om Polismyndigheten i fall som avses i 48 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken inte får någon underrättelse om att föreläggandet har godkänts skriftligen eller något annat besked från den myndighet som har utfärdat föreläggandet, och om Polismyndigheten inte heller får något godkännande genom betalning, får den sända en påminnelse om föreläggandet till den misstänkte. Om det inte heller därefter kommer in något godkännande, ska Polismyndigheten underrätta den myndighet som har utfärdat föreläggandet. Om godkännande sker genom betalning till Polismyndigheten efter det att en sådan underrättelse har lämnats, ska berörd myndighet underrättas om det.

Om ett föreläggande återkallas ska Polismyndigheten underrättas om det. Förordning (2014:1114)

10 §

  Om ett föreläggande godkänns sedan rapport om gärningen lämnats till åklagaren, ska åklagaren underrättas om godkännandet. Är detta utan verkan enligt 48 kap. 19 § rättegångsbalken, ska åklagaren underrätta den misstänkte och den myndighet som har utfärdat föreläggandet. Om föreläggandet utfärdats vid någon annan myndighet än Polismyndigheten, ska den förstnämnda myndigheten underrätta Polismyndigheten. Polismyndigheten ska då underrätta andra myndigheter som fått meddelande om föreläggandet.
Förordning (2014:1114)

11 §

  Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om uppgifter i förelägganden som rör omständigheter som avses i 5 kap. 3 § 4 körkortslagen (1998:488). Förordning (2014:1114)

12 §

  Det som föreskrivs i lag eller annan författning om skyldighet för underrätt att underrätta myndighet om dom i brottmål ska också tillämpas av Polismyndigheten i fråga om godkänt föreläggande. Om underrätten är skyldig att sända dom, ska Polismyndigheten i stället sända underrättelse om föreläggandets innehåll och om godkännandet.
Förordning (2014:1114)

13 §

  I fall som avses i 48 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken eller om den misstänkte förnekar brott eller om föreläggande av ordningsbot av någon annan anledning inte kan utfärdas, ska polismannen om möjligt delge den misstänkte information om förenklad delgivning enligt 33 kap. 6 § andra stycket rättegångsbalken. Förordning (2011:158)

14 §

  Har upphävts genom förordning (1979:202)

15 §

  Har upphävts genom förordning (1979:202)

16 §

  Får en polisman kännedom om att det finns skäl att pröva om ett godkänt föreläggande bör undanröjas, skall han eller hon underrätta åklagare om det. Förordning (2006:498)

17 §

  Om den som har godkänt ett föreläggande av ordningsbot klagar på detta, ska rätten utan dröjsmål informera klaganden om hans eller hennes rättigheter enligt 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948). Förordning (2014:261)

18 §

  Beslutar rätten om inhibition i ett mål om undanröjande av ett föreläggande, ska den myndighet som har utfärdat föreläggandet underrättas om det. Om föreläggandet utfärdats vid någon annan myndighet än Polismyndigheten, ska den förstnämnda myndigheten underrätta Polismyndigheten om beslutet.

Om ett föreläggande undanröjs, ska rätten underrätta den myndighet som har utfärdat föreläggandet, när beslutet vunnit laga kraft. Om föreläggandet utfärdats av någon annan myndighet än Polismyndigheten, ska den förstnämnda myndigheten underrätta Polismyndigheten om att föreläggandet har undanröjts. Polismyndigheten ska då underrätta andra myndigheter som fått meddelande om föreläggandet.
Förordning (2014:1114)

18 a §

  När någon bereds tillfälle att yttra sig över en ifrågasatt rättelse av ett godkänt föreläggande av ordningsbot, får det ske muntligen eller skriftligen. En skriftlig underrättelse skall delges, om det inte kan anses obehövligt. Förordning (1982:1128)

19 §

  Statistiska uppgifter lämnas enligt anvisningar som Brottsförebyggande rådet meddelar efter samråd med Polismyndigheten. Förordning (2014:1114)

20 §

  Polismyndigheten bestämmer på vilket sätt och under vilken tid utfärdade förelägganden ska förvaras.

Polismyndigheten meddelar närmare föreskrifter för verkställigheten av de bestämmelser i 48 kap. rättegångsbalken som gäller föreläggande av ordningsbot. I fråga om brott som avses i 4 och 9 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling och försök till sådant brott får sådana föreskrifter även meddelas av Tullverket. I fråga om brott enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300) och brott enligt 16 § tredje stycket lagen (2006:263) om transport av farligt gods får sådana föreskrifter även meddelas av Kustbevakningen. Innan någon av myndigheterna beslutar föreskrifter som berör någon av de andra myndigheternas verksamhetsområden ska de samråda med varandra. Förordning (2019:86)