Förordning (1968:235) med särskilda bestämmelser om gratis undersökning och behandling av sjömän vid vissa smittsamma sjukdomar

5 av 6 paragrafer (83 %) har ändrats i förordning (1968:235) med särskilda bestämmelser om gratis undersökning och behandling av sjömän vid vissa smittsamma sjukdomar sedan utfärdandet (t.om. SFS 1999:473). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1968:235) med särskilda bestämmelser om gratis undersökning och behandling av sjömän vid vissa smittsamma sjukdomar upphävdes 2004-07-01 genom SFS 2004:257


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


2 §

  Varje landstingskommun med hamn för trafik med utlandet skall inom sitt område svara för undersökning och behandling vid en sjukdom som avses i 1 § av sjömän som omfattas av bestämmelserna i denna förordning.

Om sjömannen inte är sjukförsäkrad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, svarar staten för kostnaderna för undersökning och behandling samt läkemedel. I annat fall svarar landstingskommunen för kostnaderna enligt bestämmelserna i smittskyddslagen (1988:1472).

Ersättning för kostnader som staten skall svara för enligt andra stycket utbetalas av socialstyrelsen. Förordning (1989:304)

3 §

  När ett svenskt fartyg, som går i utrikes trafik, eller ett utländskt fartyg kommer till svensk hamn, skall den tulltjänsteman som först besöker fartyget lämna ett skriftligt meddelande till befälhavaren om var och när gratis undersökning och behandling kan fås. Meddelandet skall vara avfattat på svenska och engelska. Det skall tillhandahållas Tullverket av smittskyddsläkaren i landstinget.

Om en tulltjänsteman inte besöker fartyget vid ankomsten och ett sådant meddelande inte finns ombord, skall befälhavaren skyndsamt anskaffa ett meddelande från Tullverket.
Förordning (1999:473)

4 §

  Befälhavaren på ett svenskt fartyg i utrikes trafik skall se till, att fartygspersonalen känner till meddelandet enligt 3 § då fartyget kommer till en svensk hamn.

När ett svenskt fartyg kommer till en utländsk hamn, där det finns en läkarmottagning vid vilken fartygspersonalen har rätt att få gratis undersökning och behandling enligt den överenskommelse som avses i 1 §, skall befälhavaren underrätta personalen om innehållet i det meddelande om läkarmottagning, som enligt överenskommelsen skall finnas på fartyget.

Om befälhavaren inte får ett meddelande om läkarmottagning, när fartyget kommer till en utländsk hamn, och ett sådant meddelande inte finns ombord sedan tidigare besök i hamnen, skall befälhavaren skyndsamt inhämta upplysningar om plats och tid för mottagning och underrätta fartygspersonalen om detta. Förordning (1989:304)

5 §

  Om någon, som är anställd på ett fartyg som avses i 3 §, har fått gratis läkarbehandling här i landet enligt denna förordning, skall läkaren överlämna en anteckningsbok (Personal Booklet) till den behandlade. I boken skall antecknas uppgifter om sjukdomen, meddelad behandling, vad den behandlade skall iaktta under resan och de övriga uppgifter som socialstyrelsen bestämmer. Den behandlade skall anges endast med ett nummer i boken.

Socialstyrelsen skall fastställa formulär till anteckningsbok och på begäran lämna exemplar av boken gratis till de läkare som svarar för behandlingen. Förordning (1989:304)

6 §

  En befälhavare som inte fullgör sin skyldighet enligt 4 § döms till penningböter. Förordning (1991:1359)