Kungörelse (1968:351) om måltidspriser vid personalserveringar inom statlig verksamhet, m.m.

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i kungörelse (1968:351) om måltidspriser vid personalserveringar inom statlig verksamhet, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:551). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1968:351) om måltidspriser vid personalserveringar inom statlig verksamhet, m.m. upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:1109


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-21


2 §

  Driver annan statlig myndighet än som avses i 1 § personalservering, bestämmer myndigheten måltidspriserna med utgångspunkt i kostnader för livsmedel och personal samt för de kassaapparater, kontorsmaskiner och telefoner som behövs för driften av serveringen. I personalkostnaderna inräknas pensions- och socialförsäkringskostnader. Föreligger skattskyldighet enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt, skall måltidspris höjas med belopp som motsvarar skatten.

Drives personalservering vid statlig myndighet av de anställda eller genom entreprenör, tillhandahåller myndigheten utan kostnad serverings-, köks- och ekonomilokaler med behövlig inredning och utrustning, värme, vatten, lyse och elkraft eller annan driftsenergi. I behövlig utrustning inräknas ej servis eller bestick för engångsbruk. Myndigheten bekostar vidare städning av serveringslokaler. Myndigheten bekostar ej de kassaapparater, kontorsmaskiner och telefoner som behövs för driften av serveringen.

I den utsträckning det är möjligt får personalservering som avses i denna paragraf utnyttjas även av anställda vid annan statlig myndighet. För dessa tillämpas samma priser som gäller för de anställda hos den myndighet där serveringen finns.

Myndigheten får härutöver medge att servering får ske också till andra än statsanställda, men bara om det sker till priser som ansluter till marknadspriserna på orten.

Myndigheten skall på lämpligt sätt kontrollera att inga andra än statsanställda serveras till subventionerat pris. Förordning (1981:969)

3 §

  Statens arbetsgivarverk skall verka för att frågor som avses i denna förordning handläggs så enhetligt som möjligt. Förordning (1986:551)