Kungörelse (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.

8 av 28 paragrafer (29 %) har ändrats i kungörelse (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1995:200). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m. upphävdes 2000-07-01 genom SFS 2000:308


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


4 §

  Om det är nödvändigt med hänsyn till bestämmelserna i 13 eller 43 § fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059), skall registerbeteckning för fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning ändr as. Därvid skall by- eller gårdsnamn som avses i 3 § andra stycket denna kungörelse i förening med sockennamn utgöra traktnamn (t. ex. Altuna -- Berga, Lits -- Åsen). I fall som avses i 4 a § denna kungörelse skall, om kommunen inte beslutar ändra kvartersnamnet, detta i förening med namn på stadsregisterområde, stadsdel, tätort eller trakt utgöra nytt kvartersnamn (t. ex. Gränna--Eken).

Traktnamn får ändras även på annat sätt, om det är motiverat med hänsyn till bestämmelsen i 7 § första stycket fastighetsregisterkungörelsen om traktnamns längd eller om särskilda skäl föreligger.

Ändras traktnamn enligt andra stycket, får i fastighetsregistret såsom särskilt namn på fastighet antecknas namn som utgår ur registerbeteckningen. Även bebyggelsenamn med hävd får antecknas såsom särskilt namn på fastighet. Förordning (1987:599)

5 §

  Till fastighetsregistret skall från jordregistret eller stadsregistret överföras sådana däri införda uppgifter som enligt 23-25, 27, 33, 34, 37 och 44 §§ fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) skall redovisas i registret.

I fastighetsregistret införes dessutom för fastighet och samfällighet lägesuppgift i form av koordinater. Förordning (1979:13)

6 §

  Uppgift om servitut som avses i 27 § första stycket 2 fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059), om servitut eller nyttjanderätt som tillkommit genom expropriation och om anläggningsbeslut enligt lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar införes i fastighetsregistret med ledning av innehållet i fastighetsbok eller tomträttsbok.

Första stycket skall också tillämpas i fråga om anteckning i fastighetsbok eller tomträttsbok enligt följande författningsbestämmelser,
2 kap. 14, 34 och 62 §§ samt 6 kap. 28 § vattenlagen (1918:523),
14 kap. 4 § vattenlagen (1983:291),
70 eller 113 § byggnadslagen (1947:385),
6 kap. 20 § plan- och bygglagen (1987:10),
13 § lagen (1960:690) om byggnadsminnen,
3 kap. 8 § lagen (1988:950) om kulturminnen m. m.

Det åligger inskrivningsmyndighet att underrätta fastighetsregistermyndigheten om inskrivningar och anteckningar som avses i första och andra styckena. Om det är lämpligt med hänsyn till förfarandet vid uppläggandet, får statens lantmäteriverk föreskriva att uppgifterna i stället skall införas i fastighetsregistret vid maskinell bearbetning av de uppgifter om inskrivningarna eller anteckningar som i samband med överföring av innehållet i fastighetsbok och tomträttsbok till inskrivningsregister lagrats på maskinläsbart medium.

Är tomträtt upplåten i fastighet, införes uppgift om det i fastighetsregistret genom inskrivningsmyndighetens försorg.

Uppgift om församling eller kyrkobokföringsdistrikt införes i fastighetsregistret vid maskinell bearbetning av uppgifterna i länets fastighetsband. Förordning (1988:1190)

11 §

  Om fastighetsregister för stad (stadsregister) läggs upp, skall 7--13 och 43 §§ fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) samt 4 och 4 a §§ denna kungörelse tillämpas. Registerbeteckning i jordregistret skall därvid läggas till grund för registerbeteckningen i stadsregistret, om inte annat följer av nyss angivna bestämmelser.

Som registerområde anses område för vilket stadsregister föres.
Förordning (1987:599)

18 §

  Om det är lämpligt för uppbyggnaden av den registerkarta som avses i 3 § andra stycket fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059), får statens lantmäteriverk för visst område besluta att bestämmelserna om registerkarta i 46--52 §§ nämnda kungörelse skall tillämpas i stället för motsvarande bestämmelser i jordregisterförordningen eller fastighetsregisterförordningen.

Beslut som avses i första stycket fattas efter samråd med vederbörande fastighetsregistermyndighet. Förordning (1985:228)

20 §

  Innan beslut om traktnamn och traktindelning meddelas vid beteck ningsrevision eller när stadsregister eller nytt fastighetsregister upplägges eller när ny trakt inrättas vid förande av jordregister eller vid förande av stadsregister enligt 13 §, skall berörda fastig hetsägare beredas tillfälle att taga del av upprättat förslag till traktnamn och traktindelning. Vad nu sagts gäller dock ej, om fastig hets registerbeteckning inom registerområde enligt förslaget kommer att vara densamma som beteckningen i jordregister eller stadsregister eller förslaget innebär att ändring skall göras endast enligt 4 § första stycket.

Fastighetsägare skall underrättas om förslag som avses i första stycket genom kungörelse i ortstidning eller personliga under rättelser eller på annat lämpligt sätt. Innebär förslaget att ändring skall göras enligt 4 § andra stycket, skall fastighetsägaren under rättas skriftligen.

Berör förslag till traktnamn och traktindelning ett större antal fastigheter eller kan frågan i annat fall antagas ha intresse för kommun, skall behövligt samråd ske med kommunen.

Om det ej är uppenbart obehövligt, skall upplysning om förslag till traktnamn och traktindelning lämnas genom annonser i dagspressen.

Åtgärder enligt denna paragraf vidtages av fastighetsregistermyndig heten. Förordning (1977:832)

22 §

  Statens lantmäteriverk beslutar om
   1. registerbeteckning i nytt fastighetsregister,
   2. traktnamn, traktindelning och blocknummer samt förening enligt 4 § första stycket av kvartersnamn med annat namn vid beteckningsrevision och vid uppläggande av stadsregister,
   3. inrättande av ny trakt samt traktens namn vid förande av jordregister och vid förande av stadsregister enligt 13 §,
   4. nytt blocknummer vid förande av stadsregister enligt 13 §,
   5. registrering som fastighet av mark i bihang C enligt 17 § tredje stycket och överföring från bihang C till bihang B enligt 17 § fjärde stycket.

Beslut enligt första stycket i fråga om traktnamn eller traktindelning fattas efter samråd med riksantikvarieämbetet och ortnamnsarkivet i Uppsala.

Fastighetsregistermyndigheten beslutar i övriga frågor enligt denna kungörelse, om inte annat följer av 4 a, 18 eller 19 § andra meningen.
Förordning (1987:599)

24 §

  Fastighetsregistermyndighets beslut i fråga om registerbeteckning överklagas hos Statens lantmäteriverk.
Lantmäteriverkets beslut i sådan fråga får inte överklagas.

Fastighetsregistermyndighets beslut enligt 19 § får överklagas hos regeringen.

Annat av Statens lantmäteriverk eller fastighetsregistermyndighet meddelat beslut enligt denna kungörelse än som avses i första och andra styckena får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Förordning (1995:200)