Förordning (1968:431) om mervärdeskatt

26 av 33 paragrafer (79 %) har ändrats i förordning (1968:431) om mervärdeskatt sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:1234). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1968:431) om mervärdeskatt upphävdes 1994-07-01 genom SFS 1994:223


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


2 §

  har upphört att gälla genom förordning (1983:915)

3 §

  Riksskatteverket fastställer formulär till blankett och annan handling som behövs för anmälan och beslut om registrering, redovisning för skatt, inbetalning och återbetalning av skatt, beskattningsbeslut samt skattekontroll. Förordning (1990:1254)

3 a §

  Riksskatteverket fastställer blankett enligt 8 § första stycket lagen (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare. Förordning (1991:227)

4 §

  har upphört att gälla genom förordning (1983:915)

6 §

  Riksskatteverket får anordna möte för överläggning med tjänstemän vid skattemyndigheterna om tillämpningen av lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Skattemyndigheten beslutar om tjänstemans deltagande i sådant möte. Förordning (1990:1254)

7 §

  har upphört att gälla genom förordning (1983:915)

8 §

  har upphävts genom förordning (1990:1254)

9 §

  har upphävts genom förordning (1983:915)

10 §

  har upphävts genom förordning (1990:1254)

11 §

  Förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landstingskommun, kommun, m. m. gäller i tillämpliga delar i fråga om mervärdeskatt. Förordning (1990:1254)

12 §

  har upphört att gälla genom förordning (1983:915)

13 §

  har upphört att gälla genom förordning (1983:915)

14 §

  har upphört att gälla genom förordning (1983:915)

15 §

  har upphört att gälla genom förordning (1982:1163)

16 §

  har upphört att gälla genom förordning (1982:1163)

17 §

  har upphört att gälla genom förordning (1983:915)

18 §

  har upphävts genom förordning (1990:1254)

19 §

  Har skatt icke enligt 42 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt inbetalats i rätt tid eller har skatten inbetalats med för lågt belopp förelägges den skattskyldige att inbetala felande belopp inom tid som anges i föreläggandet. Förordning (1983:915)

20 §

  har upphört att gälla genom förordning (1983:915)

21 §

  Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. finns i 4--9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, eller om det finns särskilda skäl 200 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Förordning (1993:1234)

22 §

  Ytterligare bestämmelser om indrivning och redovisning av mervärdeskatt som överlämnats för indrivning finns i utsökningsförordningen (1981:981) och indrivningsförordningen 1993:1229). Förordning (1993:1234)

23 §

  Återbetalning av skatt enligt 49 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt skall ske skyndsamt. Förordning (1983:915)

24 a §

  har upphört att gälla genom förordning (1983:915)

28 §

  Deklarationer och övriga i 25 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt avsedda handlingar skall förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Förordning (1983:915)

29 §

  Bestämmelserna i 4--6 §§ taxeringsförordningen (1990:1236) om taxeringsrevision skall tillämpas även i fråga om skatterevision.
Förordning (1990:1254)

31 §

  Krävs säkerhet för anstånd enligt 46 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt underrättas den skattskyldige om den tid inom vilken säkerheten skall lämnas för att anståndet skall gälla.
Skattemyndigheten bevakar ställd säkerhet.

Att skattemyndigheten skyndsamt skall underrätta kronofogdemyndigheten om den skattskyldige medgetts anstånd med betalningen framgår av 8 § indrivningsförordningen (1993:1229). Förordning (1993:1234)

Whoops, looks like something went wrong.