Kungl. Majt:s kungörelse (1968:489) om postbefordran av tidningar (postal tidningskungörelse)

15 av 16 paragrafer (94 %) har ändrats i kungl. Majt:s kungörelse (1968:489) om postbefordran av tidningar (postal tidningskungörelse) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:30). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Majt:s kungörelse (1968:489) om postbefordran av tidningar (postal tidningskungörelse) upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1991:443


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Denna kungörelse gäller vid postbefordran i Sverige av sådana periodiska skrifter som har utgivits i Sverige och har karaktär av tidningar.

Rätt till postbefordran av tidningar enligt denna kungörelse tillkommer tidningens utgivare. Postverket får i särskilt fall medge även någon annan än utgivaren sådan rätt. Förordning (1984:888)

2 §

  Postbefordran enligt denna kungörelse får inte ske av några andra tidningar än sådana som är införda i ett hos postverket fört tidningsregister och anmälda till en av verket utgiven tidningstaxa.

Postverket bestämmer de närmare villkoren för införande av tidningar i tidningsregistret och tidningstaxan samt för postbefordran enligt denna kungörelse av tidningar som införts i registret och anmälts till taxan.

För prövning av frågan om en tidning skall införas i tidningsregistret och tidningstaxan får postverket ta ut en avgift av 1 000 kronor per edition. Förordning (1986:30)

3 §

  Postverket får vägra postbefordran enligt denna kungörelse av tidningar som införts i tidningsregistret och anmälts till tidningstaxan, om de villkor som föreskrivits för sådan befordran inte uppfylls eller om kontrollexemplar av tidningen eller erforderliga uppgifter för postavgiftens beräknande inte lämnas när verket med stöd av 11 § föreskrivit det. Förordning (1981:921)

4 §

  Tidningar befordras enligt denna kungörelse som adresserad posttidning, oadresserad posttidning eller som kommissionärsposttidning.

Befordran som kommissionärsposttidning får ske endast vid försändning till återförsäljare eller ombud av sådana tidningar som utkommer minst tolv gånger om året, om inte postverket medger annat i särskilt fall.

Försändelser, som skall befordras som posttidning, får väga högst 20 kilogram.

På omslaget till en posttidning får inte finnas någon reklam, annons eller liknande. Förordning (1981:921)

5 §

  Försändelser som befordras som posttidning skall vara adresserade.
Som posttidning utan uppgift om mottagarens namn och adress (oadresserad posttidning) får dock befordras sådana tidningar, som utkommer med minst två nummer i veckan.

Postverket får medge att tidningar befordras som oadresserad posttidning även i annat fall. Förordning (1981:921)

6 §

  Tidningar, som utkommer oftare än en gång i veckan, utdelas som posttidning genom brevbäring till mottagare på tidningens utgivningsort med angränsande tätbebyggelse, om postverket har praktiska och ekonomiska möjligheter att åtaga sig utdelningen. Förordning (1981:921)

7 §

  Kommissionärsposttidningar, som inte utdelas genom lantbrevbärare, tillhandahålls mottagaren vid adresspostkontoret. Förordning (1981:921)

8 §

  Postverket skall återbefordra obeställbara posttidningar till avsändaren endast om denne betalar avgift för detta enligt ekonomitaxan för brev. Förordning (1981:921)

9 §

  Posttidningar befordras i enlighet med vad som anges i bilagan till denna kungörelse. Förordning (1981:921)

10 §

  Bilagor får befordras med posttidningar mot de avgifter och på de villkor som postverket bestämmer. Förordning (1981:921)

11 §

  I den utsträckning som postverket bestämmer skall utgivaren av en tidning som skall befordras som posttidning till verket lämna fullständiga kontrollexemplar av tidningen samt uppgifter för postavgiftens beräknande. Förordning (1981:921)

12 §

  För uppgifter om posttidningar som införs i tidningstaxan och i regelbundet utkommande tilläggstryck till denna skall betalas en årlig grundavgift med belopp som anges i bilagan till denna kungörelse.
Förordning (1981:921)

13 §

  För befordran av posttidningar skall betalas avgifter enligt bilagan till denna kungörelse. Förordning (1981:921)

14 §

  Om postverket och utgivaren av en tidning överenskommit att ver ket skall vidtaga någon särskild åtgärd för tidningens postbehandling eller utge särskilt tilläggstryck till tidningstaxan, skall utgivaren betala den avgift för detta som verket bestämmer med hänsyn till den ökning av kostnaderna som uppkommer. Förordning (1981:921)

15 §

  Avier om abonnemangsförnyelser befordras mot de avgifter och på de villkor som postverket bestämmer. Förordning (1981:921)

Whoops, looks like something went wrong.