Lag (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket

15 av 36 paragrafer (42 %) har ändrats i lag (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket sedan utfärdandet (t.om. SFS 1990:1298). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket upphävdes 1992-07-01 genom SFS 1992:160


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


3 §

  Utlänning som är bosatt här i riket och som har permanent uppehållstillstånd eller är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge är likställd med svensk medborgare beträffande rätt att idka näring. Lag (1975:1361)

4 §

  Utlänning som ej avses i 3 § men som är bosatt här i riket är likställd med svensk medborgare beträffande rätten att idka följande näringar:
   1. jordbruk jämte binäring vilken icke drives som självständigt företag,
   2. skogsbruk i den mån det ej omfattar förädling av råvara,
   3. fiske,
   4. rederirörelse med svenskt fartyg i vilket utlänningen äger del,
   5. undervisningsverksamhet,
   6. verksamhet som läkare, tandläkare och veterinär. Lag (1975:1361)

6 §

  Fråga om näringstillstånd prövas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1975:1361)

7 §

  Näringstillstånd får ej beviljas utlänning som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller som i eller utom riket är försatt i konkurs. Lag (1988:1308)

18 §

  Verkställande direktören skall vara bosatt här i riket och får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
Lag (1988:1308)

19 §

  Verkställande direktören är ansvarig för filialens verksamhet. Det utländska företaget skall för honom utfärda fullmakt med sådant innehåll som anges i 9 § andra stycket. Om det finns särskilda skäl, får bankinspektionen medge undantag i fråga om fullmaktens innehåll för filial till utländskt bankföretag. Lag (1990:825)

20 §

  Det utländska företagets verksamhet genom filial här i riket skall drivas under firma, som innehåller företagets namn med tillägg av ordet filial och som tydligt anger företagets nationalitet. Firman skall tydligt skilja sig från andra bestående firmor som förut införts i aktiebolagsregistret eller register som avses i 26 §. Firman för ett utländskt bankföretags filial skall dessutom innehålla ordet bank. För registrering av filials firma gäller i övrigt vad som föreskrivs i firmalagen (1974:156).

Firman tecknas av verkställande direktören. För ett utländskt bankföretags filial skall firman i stället tecknas av två eller flera personer i förening. Lag (1990:825)

21 §

  Innan filialen registrerats hos myndighet som avses i 26 §, får den ej börja sin verksamhet. Bestämmelser om vad anmälan för registrering skall innehålla och om handlingar, som skall inges vid anmälan, meddelas av regeringen. Det åligger verkställande direktören att göra anmälan för registrering.

Ändras förhållande som tidigare anmälts för registrering, skall detta ofördröjligen anmälas. Även sådan anmälan skall göras av verkställande direktören. ( Lag (1975:1361)

22 §

  Har vid anmälan för registrering icke iakttagits vad som föreskrivits om sådan anmälan eller möter annat hinder mot registrering på grund av föreskrift i denna lag eller annan författning, skall den som gjort anmälan föreläggas att inom viss tid avgiva yttrande eller vidtaga rättelse.

Underlåter den som gjort anmälan att efterkomma föreläggandet, skall anmälan avskrivas. Underrättelse om denna påföljd skall intagas i föreläggandet.

Föreligger även efter det yttrande avgivits hinder mot registrering och har den som gjort anmälan haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om anledning ej föreligger att ge honom nytt föreläggande.

Avskrives anmälan eller vägras registrering, skall registreringsmyndigheten ofördröjligen med posten sända underrättelse om beslutet och skälen därför till det utländska företaget. Lag (1974:169)

23 §

  Filialen skall ha egen bokföring, som är helt skild från det utländska företagets bokföring i övrigt.

I fråga om filialens bokföring och redovisning gäller i tillämpliga delar bestämmelserna för svenskt företag av motsvarande slag.

Verkställande direktörens förvaltning och filialens räkenskaper skall granskas av auktoriserad revisor. Verkställande direktören skall tillse, att sådan revisor utses och att redovisningshandlingarna inom tre månader efter räkenskapsårets slut för granskning lämnas till denne i huvudskrift eller avskrift.

Verkställande direktören skall vidare årligen till registreringsmyndigheten sända avskrift av dels filialens redovisningshandlingar och revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret, dels motsvarande handlingar för företaget i dess helhet, i den mån de gjorts offentliga i företagets hemland. Handlingarna skall sändas inom tre månader efter det att det utländska företagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse lagts fram för företagets delägare, dock senast sju månader från det filialens räkenskapsår utgått. Lag (1990:1298)

26 §

  Registreringsmyndighet för filialer är patent- och registreringsverket eller annan myndighet, som regeringen förordnar. Hos myndigheten föres filialregister. I detta inskrives de uppgifter som enligt denna lag skall anmälas för registrering.

Det som föres in i registret skall av registreringsmyndigheten ofördröjligen kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Lag (1977:680)

27 §

  Det som enligt denna lag blivit infört i filialregistret och kungjort i Post- och Inrikes Tidningar skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det icke framgår av omständigheterna, att han varken hade eller bort ha vetskap om det.

Innan sådant kungörande skett, kan det förhållande, som införts eller bort införas i registret, icke med laga verkan åberopas mot annan än den som visas ha haft vetskap om förhållandet. Lag (1977:680)

30 §

  Bestämmelserna i denna lag gäller ej i fråga om utländsk försäkringsanstalts rätt att driva försäkringsrörelse här i riket eller i fråga om utländskt bankföretags rätt att här driva verksamhet från representationskontor. Lag (1990:825)

32 §

  Beslut som avses i 22 eller 25 § får överklagas hos kammarrätten genom besvär, som skall ha anförts inom två månader från beslutets dag.

Beslut enligt denna lag i andra fall får överklagas på det sätt och i den ordning som regeringen bestämmer.

Beslut enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte annat föreskrivs. Lag (1982:514)

33 §

  Regeringen meddelar, utöver vad i 21 § sägs, närmare bestämmelser för tillämpningen av denna lag. Lag (1975:1361)

Whoops, looks like something went wrong.