Lag (1968:598) angående handläggning av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län

4 av 5 paragrafer (80 %) har ändrats i lag (1968:598) angående handläggning av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län sedan utfärdandet (t.om. SFS 1977:213). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-02-26


1 §

  Har med stöd av 127 § andra stycket byggnadslagen (1947:385) bestämts att Stockholms län skall utgöra ett regionplaneområde, skall frågor om regionplan för området handläggas av Stockholms läns landstingskommun. Lag (1977:213)

2 §

  Förslag till regionplan upprättas av en regionplanenämnd och antages av landstinget. Lag (1977:213)

4 §

  Regionplan fastställes av regeringen. Har avvikande mening i fråga om förslaget till regionplan uttalats inom regionplanenämnd eller inom landstinget eller har erinran mot förslaget framställts av kommun inom regionplaneområdet, kan regeringen göra den avvikelse från förslaget som är befogad med hänsyn till den uttalade meningen. Lag (1977:213)

5 §

  Bestämmelserna i 133 § och 149 § första stycket första punkten byggnadslagen (1947:385) tillämpas på motsvarande sätt när landstingskommunen handlägger frågor om regionplan. Vad som sägs om regionplaneförbund och förbundsfullmäktige skall därvid avse landstingskommunen och landstinget. Lag (1977:213)