Instruktion (1968:656) för offentligt ombud hos stadshypoteksförening

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i instruktion (1968:656) för offentligt ombud hos stadshypoteksförening sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:1509). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Instruktion (1968:656) för offentligt ombud hos stadshypoteksförening upphävdes 2004-01-01 genom SFS 2003:849


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


4 §

  Begär föreningen att få ut säkerhetshandling, som förvaras under ombudets nyckel, för annat ändamål än anteckning om innehav av pantbrev, konkursbevakning, ansökan om stämning eller betalningsföreläggande, exekutiv försäljning eller köpeskillingslikvid, får ombudet bifalla framställningen endast om det visas att den ifrågasatta åtgärden beslutats i behörig ordning och om åtgärden ej uppenbarligen strider mot gällande bestämmelser.

Begär föreningen att få ut skuldförbindelse, som förvaras under ombudets nyckel, för att byta ut denna mot ny förbindelse genom vilken lånet omsättes, får framställningen beviljas endast om det visas att kassan samtyckt till utbytet.

När lån slutbetalas eller annan åtgärd vidtas som fordrar att säkerhetshandling är tillgänglig, skall ombudet lämna ut handlingen till behörig tjänsteman hos föreningen mot kvitto, som lägges in i låneakten. Förordning (1991:1509)

Whoops, looks like something went wrong.