Förordning (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

6 av 9 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:627). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler upphävdes 2012-11-01 genom SFS 2012:595


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


2 §

  Sprutor eller kanyler får införas i riket endast av
      a) den som är behörig att driva handel med sådana varor,
      b) den som innehar särskilt tillstånd att till riket införa sådana varor.

Utan sådant tillstånd får dock sprutor eller kanyler medföras av resande för personligt bruk som grundas på föreskrift av läkare eller annars visas vara lovligt. I fråga om hantering av oförtullade sprutor eller kanyler gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Förordning (1981:206)

4 §

  Handel med spruta eller kanyl får bedrivas endast av
      a) den som får bedriva sådan handel med läkemedel som avses i 4 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel, eller
      b) någon annan som har tillstånd att handla med varan.
Förordning (2009:627)

4 a §

  För att täcka statens kostnader för kontrollen av sprutor och kanyler skall den som söker eller erhållit tillstånd enligt 2 eller 4 § erlägga särskilda avgifter som bestäms av regeringen. Lag (1991:231)

5 §

  Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och med stöd därav meddelade föreskrifter utövas av läkemedelsverket. Förordning (1990:550).

6 § 1 mom. Om påföljd för olovlig införsel av spruta eller kanyl och försök därtill stadgas i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2006:324)

8 §

  Tillstånd enligt 2 och 4 §§ meddelas av läkemedelsverket.

Talan mot läkemedelsverkets beslut enligt första stycket föres hos kammarrätten genom besvär. Förordning (1990:550)

9 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, läkemedelsverket.
Förordning (1990:550)