Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:736) om omhändertagande av djur, m.m.;

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:736) om omhändertagande av djur, m.m.; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1983:622). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  När miljö- och hälsoskyddsnämnden gör anmälan enligt 14 § 2 mom. lagen (1944:219) om djurskydd, skall nämnden lämna en redogörelse för de omständigheter som föranlett anmälan. En sådan anmälan skall innehålla uppgifter om namn och postadress på den försumlige och, om inte denne är ägare av djuret eller djuren, ägarens namn och postadress. Förordning (1983:622)

5 §

  Har polismyndigheten eller miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelat en tillsägelse enligt 17 § första stycket lagen (1944:219) om djurskydd och sker inte rättelse skall polismyndigheten respektive miljö- och hälsoskyddsnämnden genast anmäla detta till länsstyrelsen. Förordning (1983:622)