Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:97) om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m.m.

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1968:97) om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1977:290). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:97) om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m.m. upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:326


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Preliminär A-skatt skall utgå för tilläggspension och vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, för delpension enligt lagen (1975:380) om delpensionsförsäkring, för livränta enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring, lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän, för folkpension som utbetalas av riksförsäkringsverket, allmän försäkringskassa, statens personalpensionsverk eller kommunernas pensionsanstalt tillsammans med annan pension, livränta eller liknande förmån samt för folkpension i annat fall, om det är sannolikt att slutlig skatt kommer att påföras. Förordning (1977:290)

Whoops, looks like something went wrong.