Förordning (1969:137) med instruktion för statens invandrarverk

15 av 26 paragrafer (58 %) har ändrats i förordning (1969:137) med instruktion för statens invandrarverk sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:836). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1969:137) med instruktion för statens invandrarverk upphävdes 1988-07-01 genom SFS 1988:429


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


2 §

  Verket är central förvaltningsmyndighet för utlännings-, flykting-, invandrar- och medborgarskapsfrågor i den mån de icke ankommer på annan myndighet. Förordning (1984:684)

3 §

  Det åligger verket särskilt att

fullgöra de uppgifter som ankommer på verket enligt utlänningslagstiftningen eller som enligt medborgarskapslagstiftningen eller annan författning ankommer på den centrala utlänningsmyndigheten,
svara för överföring och mottagning av organiserat uttagna flyktingar samt för mottagning av asylsökande och för dessa ändamål driva förläggningar,
i samverkan med kommuner svara för att flyktingar och asylsökande erbjuds bostad och i övrigt tas emot på ett lämpligt sätt i det svenska samhället,
fortlöpande bevaka behovet av åtgärder för att främja invandrares och språkliga minoriteters sociala och kulturella situation i Sverige samt efter samråd med berörda myndigheter föreslå eller vidtaga åtgärder och verka för samordning av åtgärderna,
verka för samordning av samhällsinformationen till och om invandrare samt svara för sådan samhällsinformation till invandrare som icke ankommer på annan myndighet och för information till allmänheten i invandringspolitiska frågor,
svara för sådan dokumentation om invandrares och språkliga minoriteters sociala och kulturella situation som icke ankommer på annan myndighet,
vara kontaktorgan mellan samhället och invandrare, språkliga minoriteter samt deras sammanslutningar,
föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning det behövs för verksamheten. Förordning (1984:684)

3 a §

  Verket företräder staten inom sitt verksamhetsområde om inte annat följer av särskilda bestämmelser. Förordning (1985:536)

4 §

  Verket ledes av en styrelse. Ledamöter av denna är en generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och sex andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.

För var och en av de särskilt utsedda ledamöterna utser regeringen en personlig suppleant. Förordning (1975:594)

5 §

  Generaldirektören är chef för verket.

Hos verket finns en avdelningschef, som är generaldirektörens ställföreträdare.

Inom verket finns fem byråer, tillståndsbyrån, medborgarskapsbyrån, samordningsbyrån, informationsbyrån och administrativa byrån, samt en registerenhet.

Varje byrå förestås av en byråchef. Registerenheten förestås av en avdelningsdirektör. Förordning (1975:594)

7 §

  har upphävts genom förordning (1978:662)

8 §

  har upphävts genom förordning (1978:662)

9 §

  har upphävts genom förordning (1975:594)

10 §

  Av styrelsen avgöres
   1. viktigare författningsfrågor,
   2. viktigare frågor om organistion, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
   3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
   4. frågor om riktlinjer för meddelande av visering eller uppehålls-, bosättnings- eller arbetstillstånd eller för avgörandet av medborgarskapsärenden,
   5. viktigare frågor om åtgärder för att främja invandrares och språkliga minoriteters sociala och kulturella situation,
   6. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 13,
   7. frågor om läkarundersökning, disciplinär bestraffning, åtalsanmälan, flyttningsskyldighet eller avstängning från tjänstgöring,
   8. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag,
   9. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1975:594)

11 §

  Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan generaldirektören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:836)

16 §

  I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av verket meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annan.
Förordning (1975:594)

18 §

  har upphävts genom förordning (1975:594)

19 §

  har upphävts genom förordning (1986:836)

22 §

  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst tre år. Suppleanter förordnas för samma tid.

Tjänst som avdelningschef eller byråchef tillsättes av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av verket.
Förordning (1975:594)

23 §

  har upphävts genom förordning (1975:594)