Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

3 av 3 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:1274). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga upphävdes 2012-01-01 genom SFS 2011:1537


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Följande rättsakter ska gälla som svensk lag:
   1. rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976, (ändrat genom direktiven 79/1071/EEG och 92/108/EEG) om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar uppkomna till följd av verksamhet som utgör en del av finansieringssystemet för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och av jordbruksavgifter och tullar samt med avseende på mervärdesskatt och vissa punktskatter,
   2. kommissionens direktiv 2002/94/EG av den 9 december 2002 om tilllämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets direktiv 76/308/EEG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder, samt
   3. rådets direktiv 2001/44/EG av den 15 juni 2001 om ändring av direktiv 76/308/EEG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar uppkomna till följd av verksamhet som utgör en del av finansieringssystemet för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och av jordbruksavgifter och tullar samt med avseende på mervärdesskatt och vissa punktskatter.

Den svenska texten till rättsakt 1 enligt föregående stycke i dess lydelse före de ändringar som anges i rättsakt 3, rättsakt 2 i dess senaste lydelse samt rättsakt 3 finns som bilaga till denna lag. I bilagan till denna lag har bilagorna till rättsakt 2 uteslutits. Bilagornas lydelse framgår av Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 337, 13.12.2002, s. 47-54 och, i fråga om bilaga IV, Europeiska unionens officiella tidning L 362, 20.12.2006, s. 99-100.

Rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder gäller, utöver vad som följer av rättsakt 3, för följande skatter på försäkringspremier:
   - taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti i Malta, samt
   - davek od prometa zavarovalnih poslov och pozÿarnataksa i Slovenien. Lag (2007:1274)

2 §

  Om åtgärd skall vidtas enligt 1 § avseende en pålaga som inte uppbärs av Tullverket vid eller i samband med export eller import av varor skall lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden tillämpas. Lag (1999:403)

3 §

  I den mån utländsk tull, andra skatter, avgifter eller pålagor som Tullverket tar emot vid eller i samband med export eller import av varor enligt överenskommelse mellan Sverige och främmande stat eller mellan Sverige och mellanfolklig organisation får tas ut här i landet och vid åtgärd enligt 1 § i andra fall än som avses i 2 § skall bestämmelserna i 1, 3--5 §§, 6 § första stycket, 7, 10-12 samt 16 §§ lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden gälla.

Härvid skall vad som i dessa bestämmelser sägs om Skatteverket i stället avse Tullverket. Lag (2003:681)

Whoops, looks like something went wrong.