/r1/ Kungl. Maj:ts instruktion (1969:221) för statens rättspsykiatriska kliniker och stationer; /r2/ Inledande bestämmelser

6 av 17 paragrafer (35 %) har ändrats i /r1/ Kungl. Maj:ts instruktion (1969:221) för statens rättspsykiatriska kliniker och stationer; /r2/ Inledande bestämmelser sedan utfärdandet (t.om. SFS 1977:859). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-06


1 §

  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 2 och 3, 16 och 18 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion tillämpas på statens rättspsykiatriska kliniker och stationer.

Vid tillämpning av verksstadgan förstås med chefen den som enligt 5 § skall vara chef för klinik eller station.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av socialstyrelsen. Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänst som chef för rättspsykiatrisk klinik eller station.

Befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet utövas av styrelsen. Sådan befogenhet får styrelsen överlämna till chef för klinik eller station. Förordning (1977:859)

3 §

  Rättspsykiatrisk klinik finns i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg.

Rättspsykiatrisk station finns i Stockholm, Linköping, Växjö, Örebro, Sundsvall och Umeå. Förordning (1976:762)

10 §

  Tjänst som överläkare tillsättes av regeringen efter förslag av socialstyrelsen.

Innehavaren av professuren i psykiatri, särskilt rättspsykiatri, vid universitetet i Lund skall tillika vara överläkare vid rättspsykiatriska kliniken i Lund. Om tillsättning av professuren gäller särskilda bestämmelser.

Tjänst som annan läkare tillsättes av styrelsen efter förslag av chef för klinik eller station. Förordning (1975:597)

11 §

  Tillkännagivande av chefs förslag till tjänstetillsättning anslås genast på rättspsykiatriska klinikens eller stationens anslagstavla med uppgift om den dag då anslaget skedde. Förordning (1977:859)

16 §

  Arbetsgivarens åligganden enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) fullgöres av socialstyrelsen i fråga om tjänst som regeringen eller styrelsen tillsätter. Förordning (1977:859)

17 §

  har upphävts genom förordning (1977:859)