Kungörelse (1969:362) om civilförsvar vid militäranläggning

14 av 21 paragrafer (67 %) har ändrats i kungörelse (1969:362) om civilförsvar vid militäranläggning sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:868). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1969:362) om civilförsvar vid militäranläggning upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:128


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-02-26


1 §

  Med militäranläggning förstås i denna kungörelse anläggning eller byggnad som tillhör eller användes av försvarsmakten. Förordning (1975:975)

3 §

  Försvarsmakten får föreskriva att civilförsvarslagen och annan författ- ning som rör civilförsvarsverksamheten skall, utöver vad som följer av denna kungörelse, gälla för civilförsvar vid militäranläggning. Sådan föreskrift ges i samråd med statens räddningsverk eller, om föreskriften avser viss militär- anläggning, länsstyrelsen. Förordning (1994:868)

5 §

  Bestämmelserna i 2 § civilförsvarslagen (1960:74) samt 7 och 7 a §§ civilförsvarskungörelsen (1960:377) skall tillämpas på civilförsvaret vid en militäranläggning. Föreskrifter om tider för organisering av verkskyddets enheter vid höjd beredskap och övriga föreskrifter för tillämpningen av 7 och 7 a §§ civilförsvarskungörelsen meddelas av Försvarsmakten i samråd med Statens räddningsverk. Förordning (1994:868)

6 §

  Den centrala ledningen av civilförsvarsverksamheten vid en militäranläggning utövas av Försvarsmakten efter hörande av Statens räddnignsverk. Förordning (1994:868)

7 §

  Länsstyrelsen skall hålla sig underrättad om civilförsvarsverksamheten vid militäranläggningar inom länet. Länsstyrelsen och civilförsvarschefen i kommunen får ta del av planläggningen av civilförsvarsverksamheten vid en sådan anläggning samt följa utbildning och övningar vid anläggningens verkskydd.
Förordning (1986:1051)

8 §

  För att avvärja skada får under höjd beredskap verkskyddet vid en militär- anläggning tas i anspråk för uppgifter utanför anläggningen enligt grunder som Försvarsmakten bestämmer i samråd med Statens räddningsverk.
Förordning (1994:868)

11 §

  Verkskydd skall organiseras vid militäranläggningar som har stor betydelse för totalförsvaret och kan antas bli särskilt utsatta för stridshandlingar, om vederbörande myndighet efter samråd med länsstyrelsen finner det erforderligt.
Förordning (1986:1051)

12 §

  Verkskyddet vid en militäranläggning har till uppgift att
   1. vidta nödvändiga åtgärder för att skydda de civilpersoner som vistas inom anläggningen mot skadeverkan av fientligt anfall,
   2. ingripa mot sådan brand eller skada som orsakas av fientlig verksamhet och i övrigt begränsa eller lindra följderna av sådan verksamhet, till dess andra samhällsorgan kan träda till,
   3. under högsta beredskap och annars när regeringen eller, vid behov av omedelbara åtgärder, länsstyrelsen bestämmer det, ingripa mot annan brand eller skada än som orsakas av fientlig verksamhet. Förordning (1993:251)

13 §

  Försvarsmakten bestämmer i samråd med länsstyrelsen vilken civilförsvarsverksamhet som skall bedrivas vid verkskydden.
Förordning (1994:868)

15 §

  För verkskydd vid en militäranläggning skall det upprättas en plan som fastställs av myndigheten.

Planen skall, om Försvarsmakten inte bestämmer annat, innehålla uppgifter om
   1. antalet enheter inom verkskyddet och deras sammansättning samt omfattningen av övrig personal inom anläggningen,
   2. materiel, utrustning och andra förnödenheter som skall finnas för verkskyddets verksamhet,
   3. andra mera betydande anordningar som har samband med verksamheten,
   4. åtgärder för samordning och samverkan mellan verkskyddet och annan civilförsvarsorganisation i kommunen.

Planen skall sändas till länsstyrelsen. Förordning (1994:868)

16 §

  Skyddsrum skall anordnas vid militäranläggning, om denna ligger inom skyddsrumsort och om i fredstid vanligen minst 25 personer samtidigt vistas inom anläggningen eller denna tillsammans med annan närbelägen anläggning inom militärt område utgör en grupp av anläggningar där vanligen minst detta antal personer vistas.

Vid annan militäranläggning än som avses i första stycket skall skyddsrum anordnas, om verkskydd finns vid anläggningen eller om Försvarsmakten finner det erforderligt med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och läge.
Förordning (1994:868)

17 §

  Försvarsmakten fastställer i samråd med statens räddningsverk grunderna för bestämmande av det antal personer som skall beredas plats i skyddsrum vid militäranläggning.

Har Försvarsmakten med stöd av 3 § föreskrivit att civilförsvarslagens bestämmelser om planering för och anordnande av skyddsrum skall gälla för viss militäranläggning, får Försvarsmakten, utan hinder av gällande bestämmelser om beräkning av behovet av skyddsrumsplatser, i samråd med statens räddningsverk fastställa grunderna för bestämmande av det antal personer vid anläggningen som skall beredas plats i skyddsrum.
Förordning (1994:868)

19 §

  Vid militäranläggning skall vidtas de åtgärder för alarmering, mörklägg- ning och skydd mot radioaktiv strålning som avses i 57 § civilförsvarslagen.

Försvarsmakten meddelar i samråd med Statens räddningsverk föreskrifter om vad den som uppehåller sig vid en militäranläggning skall iaktta under mörk- läggning, flyglarmstillstånd och i övrigt då höjd beredskap råder.
Förordning (1994:868)

21 §

  Försvarsmakten får efter samråd med statens räddningsverk meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna kungörelse.
Förordning (1986:1051)