Kungörelse (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

32 av 59 paragrafer (54 %) har ändrats i kungörelse (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:394). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:238


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-02-25


1 §

  För inskrivning av värnpliktiga finns sex värnpliktskontor och sex inskrivningsnämnder.

Benämning, verksamhetsområde och i förekommande fall förläggningsort för värnpliktskontor och inskrivningsnämnd anges i bilaga 1 till kungörelsen. Förordning (1991:1572)

2 §

  Truppregisteringsmyndigheter är chefen för värnpliktsverket och cheferna för värnpliktskontoren. Förordning (1991:726)

3 §

  har upphävts genom förordning (1976:423)

6 §

  Skattemyndighet skall före den 1 augusti till värnpliktsverket sända uppgift om varje svensk man som är folkbokförd i länet och som under året fyller 17 år. Förordning (1991:726)

7 §

  När skattemyndighet vidtagit registreringsåtgärd av betydelse för värnpliktigs inskrivning och redovisning, skall skattemyndigheten snarast underrätta värnpliktsverket. Förordning (1973:509)

8 §

  Värnpliktsverket skall lämna vederbörande skattemyndighet uppgift om den som har befriats helt enligt 4 § värnpliktslagen (1941:967) från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring. Skattemyndigheten skall underrättas om ändringar sker i förhållanden som har lämnats i uppgiften. Förordning (1989:621)

9 §

  På framställning av värnpliktskontor fastställer den skattemyndighet som riksskatteverket bestämmer personnummer för värnpliktig som saknar sådant nummer. Förordning (1990:909)

10 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i 6 -- 9 §§ meddelas av riksskatteverket efter samråd med värnpliktsverket.
Förordning (1973:509)

12 §

  har upphävts genom förordning (1984:834)

14 §

  Post och telestyrelsen skall på begäran av Värnpliktsverket lämna uppgift om utfärdade certifikat inom radioområdet. Förordning (1994:394)

15 §

  har upphävts genom förordning (1989:621)

16 §

  Den eller de nämnder som leder omsorgsverksamheten i ett landsting eller i en kommun samt chefsöverläkare vid vårdinrättning, där vård meddelas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, skall
      a) före den 1 juni lämna uppgift om varje svensk man som den 15 maj var inskriven i vårdhem eller specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda eller intagen på vårdinrättning med stöd av någon av de nämnda lagarna och som under året fyller 17 år,
      b) fortlöpande lämna uppgift om varje värnpliktig som tas in på vårdinrättning med stöd av någon av de nämnda lagarna eller utskrivs därifrån och som inte är helt befriad enligt 4 § värnpliktslagen (1941:967) från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring.
Förordning (1991:1572)

17 §

  Den som förestår vården vid ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga skall
      a) före den 1 augusti lämna uppgift om varje svensk man som den 15 juli var intagen i hemmet med stöd av 3 § nämnda lag och som under året fyller 17 år,
      b) fortlöpande lämna uppgift om varje värnpliktig som intas i hemmet med stöd av 3 § nämnda lag eller utskrivs därifrån och som inte är helt befriad enligt 4 § värnpliktslagen (1941:967) från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring.

Om skyldighet för kriminalvårdsstyrelsen att lämna uppgift till värnpliktsverket om intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt finns bestämmelser i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem. Förordning (1990:191)

18 §

  Uppgifter enligt 16 och 17 §§ skall lämnas till värnpliktsverket.
Förordning (1989:621)

19 §

  Inskrivningsförrättning anordnas vid värnpliktskontor under tiden januari -- december, om ej värnpliktsverket bestämmer annat.
Prövningsverksamheten vid inskrivningsförrättningen pågår för varje inskrivningsskyldig under en period av två dagar. Förordning (1976:423)

23 §

  har upphävts genom förordning (1989:621)

24 §

  En värnpliktig som har befriats helt enligt 4 § 1 eller 2 värnpliktslagen (1941:967) från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring är skyldig att på kallelse av inskrivningschefen inställa sig till en ny inskrivningsförrättning. Han får även utan en sådan kallelse efter egen ansökan inställa sig till en inskrivningsförrättning senast det kalenderår han fyller 28 år.
Förordning (1989:621)

25 §

  har upphävts genom förordning (1989:621)

26 §

  Prövningsverksamheten vid en inskrivningsförrättning skall omfatta en medicinsk undersökning av den inskrivningsskyldiges hälsotillstånd och hans fysiska kvalifikationer i övrigt och en psykologisk undersökning. Prövningsverksamheten skall även omfatta inhämtande av personuppgifter och andra uppgifter om den inskrivningsskyldiges personliga förhållanden i den mån dessa kan antas ha betydelse för hans lämplighet att fullgöra tjänstgöringen. Förordning (1992:531)

27 §

  På grundval av resultatet av inskrivningsprövningen skall bedömas om den inskrivningsskyldige skall befrias från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring enligt 4 § värnpliktslagen (1941:967) eller om han skall tas ut för utbildning eller till utbildningsreserven enligt 4 a § värnpliktslagen.

I fråga om den som befrias från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring kan resultatet av inskrivningsprövningen även ligga till grund för en bedömning av hans lämplighet för annan tjänstgöring inom totalförsvaret. Förordning (1992:531)

28 §

  En värnpliktig som inte skall befrias från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring skall på grundval av resultatet av inskrivningsprövningen tas ut för utbildning till en befattning enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen (1941:967) eller tas ut till en befattningsgrupp i utbildningsreserven. Den som skrivs in utan att ha inställt sig till inskrivningsförrättningen skall dock inte tas ut för utbildning eller till utbildningsreserven. Förordning (1993:1155)

32 §

  Inskrivningschefen planlägger resor, inställelsetider, hämtningsplatser och andra förhållanden av betydelse för inskrivningsprövningen. Förordning (1976:423)

37 §

  Handling som avses i 34 -- 36 §§ får före inställelse till inskrivningsfö chefen för det värnpliktskontor till vilket inställelse skall ske. Uppgift om namn, födelsetid, födelseort, postadress samt personnummer och folkbokföringsort. Förordning (1976:423)

38 §

  Är värnpliktig som anmält eller inställt sig till inskrivningsförrättning också medborgare i främmande stat och har han sitt hemvist där, skall inskrivningschefen sända anmälan därom till regeringen samt bifoga handlingar och uppgifter som avses i 34 -- 36 §§.
Förordning (1975:1272)

42 §

  I en inskrivningsnämnd skall det finnas ledamöter, som inte är militärer, till det antal som anges i bilaga 2 till denna kungörelse.
För ledamöterna skall det finnas lika många ersättare. Ledamöterna och ersättare för dem väljs av de landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige som anges i tabellen.

Val av ledamöter eller ersättare skall vara proportionellt, om det begärs av minst det antal ledamöter i landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige som motsvarar den kvot som man får, om man dividerar antalet närvarande ledamöter med summan av det antal personer som valet avser plus 1. Om kvoten då blir ett decimaltal, skall den avrundas till närmast högre hela tal.

Om förfarandet vid ett sådant proportionellt val finns det särskilda föreskrifter.

Om ersättarna inte väljs proportionellt skall det vid valet även bestämmas den ordning i vilken de skall kallas till tjänstgöring.

Uppgift om val av ledamot som inte är militär och ersättare för sådan ledamot sänds till länsstyrelsen, som underrättar den som har blivit vald och inskrivningschefen. Förordning (1991:1572)

43 §

  I fråga om valbarhet, verkan av valbarhetens upphörande och rätt till avsägelse gäller för icke militära ledamöter i inskrivningsnämnd och ersättare för sådana ledamöter samma bestämmelser som för landstingsledamöter och kommunfullmäktige med undantag av föreskrifterna om hinder för valbarhet på grund av viss tjänsteställning. Ledamöterna och ersättarna skall dock vara svenska medborgare.

Om en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänstgöringstiden, inträder en ersättare, enligt den ordning mellan ersättarna som har bestämts vid valet, i ledamotens ställe för återstoden a tjänstgöringstiden. Om en ledamot eller ersättare som inte har utsetts vid proportionellt val avgår, utses en ny ledamot eller ersättare för återstode av tjänstgöringstiden. Förordning (1982:688)

46 §

  Inskrivningsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden när omständigheterna föranleder det. Till sammanträdena kallas i första hand icke militära ledamöter som företräder landsting eller kommuner varifrån inskrivningsskyldiga som berörs av sammanträdet kommer.

Ordföranden skall kalla till sammanträde i god tid och om möjligt senast fem dagar i förväg. Om en ledamot anmäler förhinder, skall en ersättare kallas.

Vid omröstningar röstar ordföranden först och därefter en yngre ledamot före en äldre.

Vid sammanträdena förs protokoll, som justeras av ordföranden.
Förordning (1986:893)

49 §

  Den som har genomgått inskrivningsprövning får ett inskrivningsbevis. Förordning (1989:621)

50 §

  Tjänstgöringskort, ID-bricka och krigsplaceringsorder samt förarbevis och andra handlingar som visar särskild kompetens eller behörighet skall förvaras av den värnpliktige när han inte tjänstgör.
Förordning (1989:621)

52 §

  Register enligt 51 § omfattar sådana fast anställda vid försvarsmakten oc inskrivna värnpliktiga som är krigsplacerade eller avsedda för krigsplacering eller tjänstgöring inom försvarsmakten. I registren redovisa även vapenfria tjänstepliktiga som tjänstgör eller är avsedda för tjänstgöring inom totalförsvaret och de män som länsstyrelsen enligt 6 § anmäler till värnpliktsverket för inskrivning.
I den omfattning som värnpliktsverket bestämmer omfattar registren också annan personal som är krigsplacerad eller avsedd för krigsplacering eller tjänstgöring inom försvarsmakten. Förordning (1975:1272)

53 §

  har upphävts genom förordning (1994:394)

60 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av värnpliktsverket, om inte annat följer av kungörelsen. Föreskrifter av värnpliktsverket meddelas i samråd med försvarets sjukvårdsstyrelse, om de avser medicinsk undersökning eller bedömning, och i samråd med försvarets forskningsanstalt, om de avser psykologisk undersökning eller bedömning. Formulär till uppgifter som avses i 16 § fastställs efter samråd med generalläkaren och socialstyrelsen. Förordning (1994:394)