Polisregisterkungörelse (1969:38)

22 av 30 paragrafer (73 %) har ändrats i polisregisterkungörelse (1969:38) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1999:679). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Polisregisterkungörelse (1969:38) upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1999:1134


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-26


1 §

  Med polisregister förstås i denna kungörelse register som avses i 1 § lagen (1965:94) om polisregister m.m.

Särskilda föreskrifter gäller för register avsedda för den särskilda polisverksamheten för hindrande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet m.m. Förordning (1996:709)

2 §

  I polisregister får Rikspolisstyrelsen i den omfattning det behövs för ändamål som anges i 2 § första stycket lagen (1965:94) om polisregister m.m., anteckna uppgifter om den som
   1. dömts till påföljd för brott mot
      a) brottsbalken,
      b) lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, vapenlagen (1996:67) och vapenförordningen (1996:70),
      c) 1 § andra stycket eller 3-5 §§ lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller
      d) 1 § första stycket eller 2 § sistnämnda lag eller bestämmelse i annan lag eller författning, om påföljden är dagsböter, eller normerade böter, lägst ettusen kronor, eller om annan påföljd än böter har dömts ut,
   2. blivit med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken dömd till påföljd eller förklarad fri från påföljd,
   3. ålagts förvandlingsstraff för böter,
   4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § första stycket 4 rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte åtalats för brott, som enligt åklagarens bedömande skulle ha lett till påföljd som nämns i 2 § lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister,
   5. utvisats ur Sverige enligt 4 kap. 7 § utlänningslagen (1989:529),
   6. blivit för brott utlämnad till annan stat eller
   7. meddelats besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöksförbud. Förordning (1996:1467)

3 §

  Anteckning enligt 2 § 1 får inte ske om

penningböter är föreskrivet för brott som avses i a c, om inte gemensam påföljd har dömts ut som omfattar även annat brott som avses i a c eller brott som får antecknas enligt d,
endast penningböter har dömts ut för brott mot författning som avses i d och det inte är fråga om gemensam påföljd som omfattar även brott som avses i a c för vilket böter är föreskrivet eller

den dömde överlämnats till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och fängelse inte är föreskrivet för brottet. Förordning (1991:1416)

4 §

  I fråga om dom eller beslut, som antecknats enligt 2 §, skall särskilt anmärkas

om förordnande meddelats om omedelbar verkställighet eller om sådant tillgodoräknande som avses i 33 kap. 5 och 6 §§ brottsbalken,
överrätt undanröjt domen eller beslutet och visat målet åter till lägre rätt. Förordning (1991:1416)

5 §

  Beträffande den som antecknats enligt 2 § skall även tas in uppgift om
   1. förhållande som avses i 3 5 §§ lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister,
   2. intagning i eller utskrivning från sjukvårdsinrättning av den som en domstol har överlämnat till rättspsykiatrisk vård.

Oavsett om anteckning enligt 2 § har skett får tas in uppgift om intagning i eller utskrivning från sjukvårdsinrättning av den som under påverkan av allvarlig psykisk störning har begått brott mot annans personliga säkerhet eller psykiska eller fysiska hälsa, för vilket åtal inte väckts, om intagning skett med stöd av lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

I den mån Rikspolisstyrelsen finner det behövligt får i polisregister tas in uppgift om avbrott i sådan anstaltsvistelse som har antecknats enligt första stycket 1. Under samma förutsättning får anteckning göras om att

en patient som intagits för sådan vård som har antecknats enligt första stycket 2 eller andra stycket, under viss del eller återstoden av vårdtiden får vistas utanför sjukvårdsinrättningens område.
Förordning (1993:1319)

6 §

  Om det är nödvändigt för att polisen skall kunna förebygga och uppdaga brott samt fullgöra sina uppgifter i övrigt och det är av särskild betydelse för brottsspaning får Rikspolisstyrelsen i polisregister föra in uppgifter om den som är misstänkt för brott och uppgifter om någon annans personliga förhållanden. Uppgift får också föras in om den mot vilken åklagare inlett utredning i mål om förvandling av böter. Förordning (1988:291)

7 §

  Uppgift som inkommit till Rikspolisstyrelsen från Statens invandrarverk, myndighet i Danmark, Finland, Island, Norge eller stat ansluten till internationella kriminalpolisorganisationen eller från denna organisation får antecknas i polisregister, såvitt uppgiftens innehåll motsvarar vad som avses i 2 6 §§. Förordning (1976:1134)

9 §

  Att Rikspolisstyrelsen skall föra ett register över omständigheter som avses i 20 § 1 och 3 passlagen (1978:302) följer av 23 § passförordningen (1979:664). Förordning (1979:666)

10 §

  har upphävts genom förordning (1970:809)

11 §

  har upphävts genom förordning (1970:809)

16 §

  Utdrag av eller upplysning om innehållet i polisregister lämnas på framställning av en Tullverket. Sådana utdrag och upplysningar får avse domar, beslut, godkända strafförelägganden och uppgifter om skälig misstanke om brott. Vidare får de avse uppgifter om sådan misstanke om brott som antecknats med stöd av 6 §, om misstanken rör brott enligt

lagen (1960:418) om straff för varusmuggling,
narkotikastrafflagen (1968:64),
lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,
tullagen (1987:1065),
tullagen (1994:1550),
tullförordningen (1987:1114),
tullförordningen (1994:1558),
lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m.m.,
lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker,
lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner, och lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

Tullverket får ha terminalåtkomst till polisregister. Åtkomsten får avse utdrag och upplysningar som sägs i första stycket.
Ytterligare föreskrifter om terminalåtkomsten får meddelas av Rikspolisstyrelsen efter samråd med Tullverket. Har myndigheterna olika uppfattning i frågan skall den hänskjutas till regeringen. Utdrag av eller upplysning om innehållet i polisregister meddelas på framställning av Datainspektionen för tillsyn enligt datalagen (1973:289).

Utdrag och upplysning får meddelas utan begränsning enligt 7 § lagen

(1965:94) om polisregister m.m. Förordning (1999:475)

16 a §

  Vägverket och länsstyrelserna får ha terminalåtkomst till polisregister för upplysning i ärende om körkortstill- stånd, trafiktillstånd och taxiförarlegitimation samt tillstånd till biluthyrning. Detsamma gäller för upplysning som behövs för tillsyn enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och lagen (1998:492) om biluthyrning. Åtkomsten skall begränsas till att avse uppgift om följande personer förekommer i registret eller inte:
   1. Den som ansöker om körkortstillstånd, trafiktillstånd, taxiförarlegitimation eller tillstånd till biluthyrning.
   2. Innehavare av trafiktillstånd, taxiförarlegitimation, eller tillstånd till biluthyrning.
   3. Den som avses i 2 kap. 6, 7 och 15 §§ yrkestrafiklagen eller i 8-10 §§ lagen om biluthyrning. Förordning (1998:783)

16 b §

  Ekobrottsmyndigheten får ha terminalåtkomst till polisregister. Ytterligare föreskrifter om terminalåtkomsten får meddelas av Rikspolisstyrelsen efter samråd med Ekobrottsmyndigheten. Har myndigheterna olika uppfattningar i frågan skall denna hänskjutas till regeringen.
Förordning (1997:1055)

16 d §

  Utdrag av eller upplysning om innehållet i polisregister får på begäran av en skattemyndighet lämnas ut för verksamhet som skattemyndigheten bedriver med stöd av lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar. Sådana utdrag och upplysningar får avse domar, beslut, godkända strafförelägganden och uppgifter om skälig misstanke om brott.
Vidare får de avse uppgifter om sådan misstanke om brott som antecknats med stöd av 6 §.

Utdrag av eller upplysningar om innehållet i polisregister får på begäran av Skattemyndigheten i Gävle lämnas ut för prövning av och tillsyn över upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi. Förordning (1998:524)

17 §

  Utdrag av Rikspolisstyrelsens polisregister meddelas på framställning av
   1. Kriminalvårdsstyrelsen i fråga om den som söker anställning inom kriminalvården, styrelsen, regionmyndighet, anstalt eller häkte inom kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt eller lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. samt Kriminalvårdsnämnden, när uppgiften behövs för prövning av en fråga om villkorlig frigivning,
   2. Riksbanken i fråga om bevaknings- och transportpersonal,
   3. larminstallationsföretag, som avses i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m., i fråga om den som söker sådan anställning i företaget i vilken ingår befattning med larminstallationer,
   4. statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet eller enskild sammanslutning eller person som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom, i fråga om den som söker sådan anställning,
   5. Försvarsmakten i fråga om den som söker anställning i utlandsstyrkan inom myndigheten,
   6. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar därtill för utredning i ärende enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll eller i ärende om nåd i brottsmål, i ärende om upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt utlänningslagen (1989:529) eller i ärende om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, i fråga om den som prövningen gäller,
   7. chefen för Utrikesdepartementet eller den han eller hon bemyndigar därtill samt Utlänningsnämnden för utredning i ärende om prövning enligt lagen (1950:382) om svenkt medborgarskap eller utlänningslagen (1989:529), i fråga om den som prövningen gäller,
   8. enskild, om han genom intyg av svensk beskickning eller svenskt konsulat eller genom egen på heder och samvete avgiven skriftlig försäkran styrker att han för sin rätt i främmande stat är beroende av utdrag av polisregister eller att han ämnar inresa, vistas, arbeta eller bosätta sig i främmande stat och det för Rikspolisstyrelsen är känt att den statens myndigheter kräver sådant registerutdrag för att bevilja inrese-, uppehålls-, arbets- eller bosättningstillstånd,
   9. Finansinspektionen för utredning i ärende om lämplighetsprövning av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, ställföreträdare till verkställande direktör i auktoriserade marknadsplatser, banker, börser, clearingorganisationer, försäkringsbolag, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag i fråga om den som prövningen gäller; detsamma gäller för utredning i ärende om större ägare i auktoriserade marknadsplatser, bankaktiebolag, börser, clearingorganisationer, försäkringsaktiebolag, kreditmarknadsföretag, medlemsbanker och värdepappersbolag.
   10. Lotteriinspektionen för utredning i ärende om prövning enligt lotterilagen (1994:1000) att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, i fråga om den som prövningen gäller,
   11. Fastighetsmäklarnämnden för utredning i ärende om lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), i fråga om den som prövningen gäller,
   12. Revisorsnämnden för utredning i ärende om lämplighetsprövning enligt lagen (1995:528) om revisorer, i fråga om den som prövningen gäller,
   13. Sprängämnesinspektionen för utredning i ärende om lämplighetsprövning enligt förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor, i fråga om den som prövningen gäller,
   14. Totalförsvarets pliktverk och Försvarsmakten i fråga om totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
   15. chefen för Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar därtill för utredning i ärende om sådan lämplighetsprövning som avses i punkt 9 i fråga om den som prövningen gäller utom när det gäller auktoriserade marknadsplatser, börser, clearingorganisationer, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag.
Förordning (1998:807)

19 §

  I utdrag enligt 17 § 1-4, 8, 10 och 13 får inte tas med uppgift om annan enligt 2 § 1 antecknad påföljd än
   1. fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn,
   2. överlämnande till särskild vård enligt 31 kap. brottsbalken, beträffande vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, dock endast om fängelse är föreskrivet för brottet,
   3. dagsböter över fyrtio för brott mot bestämmelse i 8, 9 eller 14 kap. brottsbalken, för misshandelsbrott eller för annat brott som innefattar våld på person eller hot om sådant våld,
   4. böter som dömts ut med tillämpning av 6 kap. 7 § eller 16 kap. 11 § brottsbalken eller för brott som avses i 2 § 1 b,
   5. böter som med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken dömts ut för brott för vilket fängelse är föreskrivet.

I utdrag enligt 17 § skall anmärkas om brott, som tagits med i utdraget och för vilket dömts till skyddstillsyn, villkorlig dom eller böter, enligt domen eller strafföreläggandet begåtts under påverkan av sådan allvarlig psykisk störning som avses i 30 kap. 6 § brottsbalken.

I utdrag enligt 17 § 2-4, 8-13 och 15 skall inte tas med uppgift om besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöksförbud.

I utdrag enligt 17 § 9, 11, 12 och 15 får inte tas med uppgift om annan påföljd än sådan som har dömts ut med tillämpning av 8-11, 14 eller 15 kap. brottsbalken eller skattebrottslagen (1971:69).

I utdrag enligt 17 § 14 får inte tas med uppgifter om någon annan påföljd än sådan som har dömts ut med tillämpning av 3 eller 4 kap., 6 kap. 1 eller 2 §, 8 kap. 5 eller 6 §, 12 kap. 3 §, 13 kap. eller 16 kap. 8 § brottsbalken, 1 eller 3 § narkotikastrafflagen (1968:64), 3 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller 9 kap. 1 eller 2 § vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag. Om uppgifter om sådan brottslighet förekommer, får också uppgifter om annan antecknad brottslighet lämnas ut.

Utdrag enligt 17 § 1-4 och 8-15 skall begränsas enligt 6 och 7 §§ lagen (1965:94) om polisregister m.m.

Utdrag enligt 17 § 5-7 skall begränsas enligt 6 § andra stycket och 7 § lagen (1965:94) om polisregister m.m.

På utdrag till enskild skall antecknas det ändamål för vilket det utfärdats. Förordning (1999:679)

20 §

  Utdrag av Rikspolisstyrelsens polisregister i fråga om fotografi meddelas på framställning av kriminalvårdsmyndighet för kontroll av identiteten hos den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller häkte.

Upplysning om innehållet i Rikspolisstyrelsens polisregister meddelas på framställning av svensk passmyndighet utom riket.
Upplysning får lämnas endast om förhållande som är av betydelse vid prövning av fråga om hinder föreligger mot att utfärda pass.
Förordning (1996:709)

21 §

  Utdrag av Rikspolisstyrelsens polisregister meddelas av polismyndighet på framställning av myndighet i följande fall.

Myndighet      Ärende om
Övervakningsnämnd eller    Övervakning av den som villkorligt
frivårdsmyndighet    frigivits, dömts till
        skyddstillsyn eller överförts till
        vård utom anstalt
        Den som är intagen på anstalt men
        erhållit tillstånd att vistas utom
        denna
Socialstyrelsen eller    Adoption, vårdnad om barn, barns
socialnämnd      boende eller umgänge med barn
Socialnämnd      Medgivande att ta emot barn m.m.
        enligt 25-28, 30 och 31 §§
        socialtjänstlagen (1980:620) samt
        åtgärder enligt lagen (1990:52) med
        särskilda bestämmelser om vård av unga
        eller lagen (1988:870) om vård
        av missbrukare i vissa fall
Luftfartsverket      Lämplighetsprövning enligt
        luftfartslagen (1957:297)
Vägverket      Lämplighetsprövning enligt 6-7 §§
        lagen (1998:493) om trafikskolor
        och 5 § förordningen (1998:978) om
        trafikskolor.
Förordning (1998:979)

22 §

  Sammanställningar som avses i 5 § andra stycket lagen (1965:94) om polisregister m.m. ges ut av Rikspolisstyrelsen minst en gång om året. Sådana sammanställningar får genom styrelsens försorg tillställas Utrikesdepartementet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Statens invandrarverk, Utlänningsnämnden, länsstyrelserna, polis- och åklagarmyndigheterna, Tullverket, de svenska beskickningarna och konsulaten samt de centrala utlänningsmyndigheterna i Danmark, Finland, Island och Norge. Tillägg till sammanställningen ges ut av Rikspolisstyrelsen i den omfattning styrelsen finner nödvändigt.
Förordning (1999:475)

23 §

  Förordnar Justitiekanslern om beslag på skrift på vilken tryckfrihetsförordningen är tillämplig eller på en film eller annan upptagning av ljud eller bilder på vilken yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig, skall

han underrätta Rikspolisstyrelsen om beslutet. Detsamma gäller när Justitiekanslern häver beslag varom underrättelse har lämnats tidigare samt när beslag har förfallit.

Förordnar domstol om beslag på skrift eller upptagning som avses i första stycket eller om hävande av sådant beslag, skall domstolen underrätta Rikspolisstyrelsen om beslutet. Underrättelse skall även lämnas när domstols förordnande om konfiskering av sådan skrift eller upptagning skall verkställas. Förordning (1991:1707)

24 §

  Rikspolisstyrelsen skall ombesörja att länsstyrelserna och polisstyrelserna får kännedom om beslut angående beslag eller hävande av beslag, underrättelser om förfallna beslag och beslut om konfiskering som skall verkställas. Förordning (1982:229)

26 §

  Avgift tas ut för utlämnande efter särskild begäran av utdrag ur polisregistret. För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas. Förordning (1992:200)