Kungörelse (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

34 av 71 paragrafer (48 %) har ändrats i kungörelse (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:377). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m. upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:238


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


1 §

  har upphävts genom förordning (1994:377)

3 §

  Värnpliktig vid armén, flygvapnet, flottan eller kustartilleriet fullgör utbildning enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen (1941:967) vid det förband eller den utbildningsanstalt dit han uttagits för utbildning, om inte Försvarsmakten av utbildningsskäl bestämmer annat. Förordning (1994:377)

5 §

  Om värnpliktigas utbildning finns ytterligare bestämmelser i 27 § 1 mom.
värnpliktslagen (1941:967) och värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035).
Förordning (1981:915)

7 §

  Inkallelseorder får ej utan den värnpliktiges medgivande utfärdas senare än en månad före inställelsedagen, om ej inkallelsen avser mönstringsövning eller Försvarsmakten i särskilda fall bestämmer annat.

Är värnpliktigs postadress ej känd eller kommer inkallelseorder tillbaka som obeställbar, får ordern tillställas honom genom polisens försorg.

Order om inkallelse till annan tjänstgöring än mönstringsövning får ej utan den värnpliktiges medgivande hävas senare än tre månader före inställelsedagen, om ej värnpliktsverket bestämmer annat i särskilda fall.
Förordning (1994:377)

9 §

  Förvarning om mönstringsövning skall utfärdas senast en månad före tidigaste inryckningsdag, om ej regeringen bestämmer annat.

I förvarningen skall anges att den värnpliktige kan bli inkallad till mönstringsövning samt att övningen kommer att genomföras inom en period av tre angivna kalendermånader och omfatta högst 48 timmar.

I förvarningen skall den värnpliktige erinras om bestämmelserna i 10 § andra stycket. Förordning (1982:473)

16 §

  Försvarsmakten får föreskriva att färdighållningsorder utfärdas som förberedelse för inkallelse till beredskapsövning eller tjänstgöring enligt 28 § värnpliktslagen. Ordern innebär meddelande till viss personal att den skall kunna inställa sig med kort varsel. Förordning (1994:377)

17 §

  Närmare föreskrifter om radioinkallelse, orderinkallelse och färdighållningsorder meddelas av Försvarsmakten. Förordning (1994:377)

18 §

  Vid inryckning inkallas värnpliktig direkt till tjänstgöringsplatsen eller till särskild samlingsplats. Den inkallande myndigheten får befria honom från skyldighet att komma till samlingsplats, om han därigenom får kortare väg till tjänstgöringsplatsen eller annat särskilt skäl föreligger.

Utryckning sker från tjänstgöringsplatsen eller från särskild samlingsplats.

Försvarsmakten meddelar närmare föreskrifter om värnpliktigas färd i samband med in- och utryckning. Förordning (1994:377)

26 §

  Behov av anstånd styrkes
   1. om sökanden är anställd som sjöman enligt sjömanslagen (1973:282) på svenskt handelsfartyg i när- eller fjärrfart, genom utdrag ur sjöfartsbok eller sjömansregister eller genom intyg av arbetsgivare eller fartygsbefäl.
   2. om sökanden tillhör samebefolkningen, genom intyg av tjänsteman vid den länsstyrelse som har hand om rennäringsfrågor,
   3. om sökanden åberopar studieskäl, genom intyg av rektor, föreståndare, studierektor eller annan tjänsteman vid utbildningsanstalt som är väl förtrogen med sökandens studier,
   4. i övrigt genom intyg av person i förtroendeställning eller annan som är väl förtrogen med sökandens förhållanden. Förordning (1991:55)

30 §

  En värnpliktig som i samband med värnpliktsutbildning enligt 27 § 1 mom.
eller beredskapsövning enligt 27 § 2 mom. värnpliktslagen (1941:967) visar sig ha sin fysiska eller psykiska prestationsförmåga så nedsatt att det kan leda till befrielse enligt 4 § värnpliktslagen från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring eller att hans uttagning eller tillhörighet ändras, skall genomgå undersökning enligt bestämmelser som meddelas av värnpliktsverket i samråd med Försvarsmakten och försvarets forsknings- anstalt. Detsamma gäller den värnpliktige som visar sig löpa särskild risk för en sådan motsvarande nedsättning av prestationsförmågan.
Förordning (1994:377)

31 §

  Innan beslut meddelas med anledning av undersökning som avses i 30 § och som kan föranleda ändring i uttagning eller tillhörighet, skall yttrande inhämtas från granskningsnämnd.
Granskningsnämnder skall finnas till det antal som Värnpliktsverket bestämmer efter hörande av Försvarsmakten.
Förordning (1994:377)

32 §

  Granskningsnämnden består av en ordförande och tre andra ledamöter. Värnpliktsverket skall utse ledamöterna.
Förordning (1994:377)

33 §

  Granskningsnämnd sammanträder på kallelse av ordföranden.
Vid sammanträde skall föras protokoll, som justeras av ordföranden. Till sammanträdet bör kallas värnpliktig som ärendet rör och någon som för befäl över honom. Förordning (1994:377)

36 §

  I tjänstgöringstiden inräknas tid för övningsuppehåll och annan tjänstledighet men inte in- och utryckningsdagar. I tid för mobiliseringsövning inräknas dock tid för in- och utryckning.

Övningsuppehållen får under grundutbildningen uppgå till en tiondel av utbildningstiden, dock högst 40 dagar.

Ytterligare föreskrifter om övningsuppehåll meddelas av Försvarsmakten. Förordning (1994:377)

37 §

  En värnpliktig skall på egen begäran hemförlovas om han, utan att ha blivit befriad enligt 4 § 1 eller 2 värnpliktslagen (1941:967) från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring, en längre tid är förhindrad att tjänstgöra på grund av sjukdom eller skada som kan ha orsakats av tjänstgöringen.

Har värnpliktig antagits för aspiranttjänstgöring eller avtalat om fast anställning vid försvarsmakten eller kan han av särskilda skäl icke omedelbart placeras i lämplig tjänstgöring, kan värnpliktsverket eller myndighet som värnpliktsverket bestämmer på ansökan av den värnpliktige medge att han hemförlovas. Förordning (1989:449)

41 §

  Tid för frånvaro på grund av att värnpliktig hållit sig undan eller rymt, varit anhållen eller häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt räknas i dagar om 24 timmar. Tiden för frånvaro på grund av undanhållande eller rymning räknas från den tid då den värnpliktige skulle ha inställt sig eller olovligen avvikit till den tid då han inställt sig eller blivit inställd eller återkommit.

Tid för frånvaro av annan anledning än som avses i första stycket räknas i hela kalenderdygn. Dygn då frånvaron börjar och slutar räknas ej. Ej heller räknas hela kalenderdygn då värnpliktig haft rätt att under fritid eller ledighet uppehålla sig utanför tjänstgöringsstället. Vid beräkning av antagen frånvarotid tages hänsyn dock endast till redan bestämd fritid eller ledighet.
Förordning (1976:424)

44 a §

  Ett beslut om hemförlovning som har meddelats av Försvarsmakten får överklagas hos Värnpliktsverket. Ett beslut som Värnpliktsverket har meddelat i ett överklagat ärende får inte överklagas.
Förordning (1994:377)

45 §

  En värnpliktig är skyldig att sända sitt tjänstgöringskort till Försvarsmakten eller Värnpliktsverket, om myndigheten begär det.
Förordning (1994:377)

47 §

  Truppregistreringsmyndighet skall kontrollera om postförsändelse som rör militärt ärende kan komma värnpliktig till handa under uppgiven adress och skall av honom inhämta upplysningar enligt 35 § värnpliktslagen. Upplysningarna lämnas enligt formulär som fastställs av Värnpliktsverket efter samråd med Posten Aktiebolag. Förordning (1994:377)

48 §

  Truppregistreringsmyndighet skall anmäla underlåtenhet utan laga förfall att fullgöra skyldighet enligt 34 eller 35 § värnpliktslagen till åklagarmyndigheten eller polismyndigheten i den ort där den värnpliktige är folkbokförd och bifoga den utredning som finns i saken. Det åligger polismyndigheten att på begäran av truppregistreringsmyndigheten tillställa den värnpliktige försändelse som avses i 35 § värnpliktslagen.
Förordning (1991:770)

49 §

  Truppregistreringsmyndighet skall lämna skattemyndigheten uppgift om förhållanden som kan vara av betydelse för värnpliktigs folkbokföring.
Förordning (1991:770)

51 §

  Genom krigsplacering placeras försvarsmaktens personal för tjänstgöring inom försvarsmakten eller ställes personal till förfogande för krigsuppgifter inom totalförsvaret i övrigt. Inom försvarsmakten krigsplaceras personalen i befattning vid mobiliseringsenhet eller i mobiliseringsreserv. Utanför försvarsmakten krigsplaceras försvarsmaktens personal i viss tjänst eller vid myndighet eller organisation. Förordning (1976:424)

52 §

  Regeringen krigsplacerar personal i befattning som avses för generalsperson eller flaggman. Annan personal krigsplaceras av truppregistreringsmyndigheterna enligt bestämmelser som regeringen meddelar särskilt. Förordning (1994:377)

55 §

  För krigsplacering i civil befattning vid Försvarsmakten bör om möjligt tas i anspråk annan personal än fast anställd militär personal och bland de värnpliktiga sådana som har begränsad duglighet till krigstjänst. Förordning (1994:377)

56 §

  Erhåller någon fast anställning vid försvarsmakten eller i sjöfarts- verkets regionala eller lokala organisation för lots- och fyrväsendet, skall anställningsmyndigheten lämna uppgift om anställningen till trupp- registreringsmyndigheten, om den anställde är inskriven värnpliktig, och i annat fall till värnpliktskontoret i det militärområde där den anställde är folkbokförd. Anställningsmyndigheten skall underrätta truppregistrerings- myndigheten, när anställningen upphör och när fast anställd vid försvars- makten är tjänstledig för att inneha civil tjänst. Förordning (1991:770)

57 §

  Värnpliktig som antagits för aspiranttjänstgöring eller avtalat om fast anställning vid försvarsmakten skall ej inkallas till tjänstgöring enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen under tiden mellan antagningen eller avtalet och aspiranttjänstgöringens eller anställningens början.
Förordning (1976:424)

58 §

  Den som är fast anställd vid försvarsmakten skall ej under anställningstiden fullgöra tjänstgöring enligt 27 § 1 mom.
värnpliktslagen, om ej annat följer av 62 §. Förordning (1976:424)

59 §

  När anställningen upphör för den som är fast anställd vid försvarsmakten och som är värnpliktig, skall han fullgöra utbildning enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen i den omfattning som anges i 60 och 61 §§. Förordning (1976:424)

63 §

  Fast anställd vid försvarsmakten som visar särskilda skäl för anstånd med tjänstgöring under höjd beredskap kan beviljas tjänstledighet under högst sex månader i sänder. Förordning (1993:252)

65 §

  Om särskilda skäl ej föranleder annat får värnpliktig, som sökt vapenfri tjänst och som icke tidigare gjort sådan ansökan, ej åläggas fullgöra värnpliktstjänstgöring innan ärendet har avgjorts slutligt. Är den värnpliktige i tjänst, skall han omedelbart hemförlovas, om särskilda skäl ej föranleder annat. Hemförlovas han ej, skall han beordras att fullgöra tjänstgöringen. Han får dock icke övas i bruk av vapen eller åläggas att bära vapen ellerammunition.

Första stycket tillämpas på värnpliktig som närmast efter den 1 juli 1978 ansöker om vapenfri tjänst och som tidigare har gjort sådan ansökan, om den tidigare ansökningen har avgjorts slutligt före den 1 juli 1978 eller om den värnpliktige har avslutat grundutbildning efter det att den tidigare ansök- ningen lämnats utan bifall. Förordning (1978:603)

66 §

  Om en värnpliktig som är i tjänst förklarar att han inte vill bruka vapen eller i övrigt fullgöra värnpliktstjänstgöringen, skall han upplysas om vad som gäller för den som vägrar att fullgöra värnplikten. Han skall också upplysas om bestämmelserna för vapenfri tjänst, om han inte har en ansökan om sådan tjänst under prövning. Av upplysningen skall framgå förutsättningarna för vapenfri tjänst, prövningsförfarandet och tjänstgöringsområdena.

Om 65 eller 69 § inte skall tillämpas på den värnpliktige, skall han beordras att fullgöra tjänstgöringen. Innan en sådan order ges, skall den värnpliktige få betänketid längst till nästa dag. Förordning (1981:1128)

67 §

  Vägrar eller underlåter värnpliktig att efterkomma order som avses i 65 eller 66 § och åberopar han sådana skäl att det kan antagas att han icke kommer att fullgöra tjänstgöringen, skall han omedelbart hemförlovas.
Förordning (1978:603)

68 §

  Om en värnpliktig hemförlovas enligt 67 § skall myndigheten genast anmäla förhållandet, förutom till åklagare eller polismyndighet, till värnpliktsverket och bifoga den utredning som finns i ärendet. Detsamma gäller om en värnpliktig hemförlovas enligt 38 § på grund av att han har olovligen avvikit eller uteblivit från tjänstgöringsstället.

Den domstol som avgör ett mål om ansvar för en gärning som föranlett anmälan enligt första stycket skall, sedan avgörandet vunnit laga kraft, översända en kopia av domen eller beslutet till värnpliktsverket. Om domstolens val av påföljd eller andra omständigheter ger anledning att anta att den värnpliktige inte kommer att fullgöra värnpliktstjänstgöringen, skall värnpliktsverket överlämna anmälningen och övriga handlingar i ärendet till regeringen för prövning av frågan om den värnpliktige skall kallas in på nytt. I avvaktan på regeringens beslut får kallelse till ny tjänstgöring inte utfärdas. I övriga fall får den värnpliktige kallas in igen.
Förordning (1984:74)

69 §

  Om en värnpliktig hos Försvarsmakten har förklarat att han på grund av att han är medlem i sekten Jehovas vittnen inte kommer att fullgöra värnpliktstjänstgöringen och det med hänsyn till hans medlemskap finns anledning att anta att han inte kommer att fullgöra någon form av tjänsteplikt, skall värnpliktsverket besluta att den värnpliktige tills vidare eller för viss tid inte skall åläggas värnpliktstjänstgöring. Om den värnpliktige är i tjänst, skall han omedelbart hemförlovas.
Förordning (1994:377)