Förordning (1969:389) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd

9 av 17 paragrafer (53 %) har ändrats i förordning (1969:389) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:185). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1969:389) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd upphävdes 1988-08-01 genom SFS 1988:624


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-21


1 §

  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på koncessionsnämnden för miljöskydd.

Vid tillämpning av verksstadgan förstås med chefen nämndens ordförande.
Förordning (1976:979)

2 §

  Koncessionsnämnden handhar uppgifter som tillkommer nämnden enligt miljöskyddslagen (1969:387).

Nämnden bereder och avger yttrande till regeringen i ärenden om tillåtlighetsprövning av industrianläggningar m. m. enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. Förordning (1987:185)

3 §

  Om nämndens ordförande och övriga ledamöter samt ersättare för dem föreskrives i miljöskyddslagen (1969:387).

Hos nämnden finns ställföreträdande ordförande, överingenjörer och sekreterare.

Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I nämnden finns fyra avdelningar. Förordning (1978:463)

4 §

  Nämndens ordförande planlägger och leder arbetet med ärenden enligt miljöskyddslagen (1969:387). Den tekniskt sakkunnige ledamoten biträder ordföranden och kan efter ordförandens bestämmande leda undersökningsarbete och vara föredragande inför nämnden i sådana ärenden. Ordföranden kan även uppdra åt någon annan tjänsteman hos nämnden att vara föredragande. Om handläggningen i övrigt av sådana ärenden finns bestämmelser i miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen (1981:574).

Vid handläggningen av ärenden som avses i 2 § andra stycket gäller bestämmelserna om förfarandet i tillståndsärenden hos koncessionsnämnden i tillämpliga delar.

I fråga om andra ärenden gäller 5-14 §§. Förordning (1981:573)

6 §

  I pleniärenden är nämnden beslutför när samtliga ledamöter är närvarande.

Är ett pleniärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan ordföranden och ledamöterna. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av föredraganden.

Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum.
Förordning (1986:786)

10 §

  I ordförandens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av nämnden meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på ordförandetjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1976:979)

12 §

  har upphävts genom förordning (1986:786)

15 §

  Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare för dem förordnas för högst sex år, dock att ledamot eller ersättare för ordförande eller ledamot som tillika är anställd hos nämnden förordnas tills vidare.

Tjänst som ställföreträdande ordförande och tjänst som överingenjör tillsättes av regeringen efter anmälan av ordföranden.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av nämnden.
Förordning (1978:463)

16 §

  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla för ordföranden, ställföreträdande ordförande och överingenjör.

Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet äger tillämpning på ordföranden.
Förordning (1976:979)