Kungörelse (1969:475) om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg

3 av 3 paragrafer (100 %) har ändrats i kungörelse (1969:475) om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg sedan utfärdandet (t.om. SFS 1999:476). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  Kommun eller allmän inrättning samt ägare eller innehavare av hamn, flygplats eller godsterminal får anlita Tullverket för uppbörd av sina avgifter enligt denna kungörelse.
Förordning (1999:476)

2 §

  Framställning om uppbörd genom Tullverkets försorg görs hos verket. Kan uppbörden lämpligen förenas med tjänstegöromålen i Tullverket, får verket träffa överenskommelse om sådan uppbörd.
Verket skall därvid bestämma den ersättning som skall utgå för arbetet med uppbörden. Ersättningen skall bestämmas så att staten får skälig gottgörelse för sina kostnader.
Förordning (1999:476)

3 §

  Uppbörd sker i den ordning Tullverket bestämmer.
Förordning (1999:476)