Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:493) om folkbokföring vid internordisk flyttning

1 av 10 paragraf (10 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:493) om folkbokföring vid internordisk flyttning sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:1359). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:493) om folkbokföring vid internordisk flyttning upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:1256


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


5 §

  Beslutar pastorsämbetet att kyrkobokföra någon som flyttat in, skall pastorsämbetet sända internordiskt flyttningsbevis till den registreringsmyndighet som utfärdat det internordiska flyttningsbetyget.

Finner pastorsämbetet att den som anmält inflyttning rätteligen bör vara kyrkobokförd i annan församling inom landet, skall de handlingar som avses i 4 § återställas till den som gjort anmälan med påteckning om till vilket pastorsämbete han har att anmäla inflyttningen.

Har i annat fall än som avses i andra stycket pastorsämbetet beslutat att ej kyrkobokföra den som anmält inflyttning, skall beslutet antecknas på betyget och blanketten till flyttningsbevis. Betyget återställes till den anmälande och blanketten till flyttningsbevis sändes till den registreringsmyndighet som utfärdat betyget.

Ändras pastorsämbetets beslut om kyrkobokföring genom beslut eller utslag av länsrätten eller kammarrätten, skall pastorsämbetet underrätta registreringsmyndigheten om det. Förordning (1986:1359)

Whoops, looks like something went wrong.