Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:5) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning

3 av 9 paragrafer (33 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:5) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:1345). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:5) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:328


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


5 §

  Den som har gjort skatteavdrag enligt 4 § skall inbetala det innehållna beloppet till artistskattekontot. Inbetalningen göres med särskilt inbetalningskort senast fjorton dagar efter det att avdraget gjorts. Inbetalning vid samma tillfälle för flera skattskyldiga får göras i en post om samtidigt särskild förteckning insändes till länsskattemyndigheten i Örebro län. Föreligger särskilda skäl, får riksskatteverket bestämma annan tid och ordning för inbetalningen.

På inbetalningskortet eller förteckningen skall anges ersättningens storlek, dagen för utbetalningen och mottagarens namn samt i övrigt lämnas uppgifter enligt fastställt formulär. Lag (1986:1345)

6 §

  Inbetalas icke innehållen skatt inom föreskriven tid, skall inom tid som gäller för inbetalningen skriftligt meddelande lämnas till länsskattemyndigheten i Örebro län om storleken av den innehållna skatt som sålunda hade bort inbetalas. Vid underlåtenhet att lämna meddelande inom föreskriven tid påförs förseningsavgift enligt 54 § 3 mom. uppbördslagen (1953:272). Lag (1986:1345)

7 §

  Vid tillämpning av bestämmelserna i 58 § uppbördslagen (1953:272) i fall som avses i 5 § beräknas restavgift från utgången av den för inbetalning föreskrivna tiden och tilläggsavgift för varje påbörjad tidrymd av sex månader utöver den första efter utgången av den månad under vilken inbetalningen skulle ha skett. Lag (1979:491)