Förordning (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg

5 av 5 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg sedan utfärdandet (t.om. SFS 1996:1310). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg upphävdes 1998-01-01 genom SFS 1997:909


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


1 §

  Lönekostnadspålägg beräknas av statlig myndighet eller annat statligt organ utom affärsverk.

Lönekostnadspålägg beräknas vidare, i den mån regeringen bestämmer, på lön som utges av icke statligt organ inom tillämpningsområdet för förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning eller statligt pensionsavtal (reducerat lönekostnadspålägg).
Förordning (1992:539)

2 §

  Underlaget för beräkning av lönekostnadspålägg enligt 1 § skall vara detsamma som gäller för beräkning av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 3-5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter.

Lönekostnadspålägget utgör 7,8 procent av det underlag som beräknas av statlig myndighet eller annat statligt organ som avses i 1 § första stycket och 11 procent av det underlag som beräknas av icke statligt organ som avses i 1 § andra stycket. Förordning (1996:1310)

3 §

  En myndighet skall betala lönekostnadspålägget till Riksförsäkringsverket. Beloppet skall vara Riksförsäkringsverket till handa senast den 10 i varje månad efter den månad beloppet avser. I januari månad får betalning ske senast den 15. Riksförsäkringsverket skall överföra motsvarande belopp till statsverkets checkräkning i Riksbanken och redovisa beloppet under inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter. Förordning (1996:1310)

3 a §

  har upphävts genom förordning (1996:40)

4 §

  Riksrevisionsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1989:524)