Kungl. Maj:ts Börsordning (1969:546) för Stockholms fondbörs

11 av 38 paragrafer (29 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Börsordning (1969:546) för Stockholms fondbörs sedan utfärdandet (t.om. SFS 1978:758). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


2 §

  Affärer och noteringar vid fondbörsen får avse endast värdepapper som inregistrerats vid börsen (börspapper).

Som börspapper kan inregistreras

i Sverige utfärdade aktier,
i utlandet utfärdade aktier i dotterbolag till svenskt aktiebolag, vars aktier inregistrerats vid fondbörsen,
i Sverige eller i utlandet utfärdade obligationer,
i Sverige utfärdade partial- och förlagsbevis,
konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, som utfärdats av svenskt aktiebolag, vars aktier inregistrerats vid fondbörsen.

Som i Sverige utfärdade obligationer anses av svensk låntagare utfärdade obligationer, oavsett i vilket land de utgivits. Förordning (1976:542)

5 a §

  Börsstyrelsen kan uppraga åt ordföranden och börschefen att gemensamt, var för sig eller i förening med en eller flera ledamöter av styrelsen såväl att avgöra ärende eller grupp av ärenden, som ej är av sådan vikt att prövningen bör ankomma på styrelsen, som att fatta beslut i fråga som ej tål uppskov. Förordning (1976:542)

13 §

  Den som har antagits till börsmedlem skall erlägga en inträdesavgift av 10 000 kronor. Har medlem övertagit annan medlems rörelse, kan dock börsstyrelsen medge befrielse från avgiften, om särskilda skäl föranleder det.

Börsmedlem skall varje år betala medlemsavgift till bestridande av fondbörsens allmänna omkostnader. Avgiften utgår med 2,5 procent eller det lägre procenttal, som börsstyrelsen bestämmer, av sammanlagda beloppet av de provisioner som medlemmen året innan har uppburit på avtal om köp eller försäljning av fondpapper. Lägsta avgiften är dock 1 000 kronor. Avgifterna skall sammanlagt uppgå till minst en femtedel av summan av medlemmarnas årsavgifter enligt detta stycke och årsavgifterna för värdepapper enligt 24 §. För nyantagen medlem är första årets avgift 1 000 kronor.

För s.k. dubbelplatser, telefonskåp och andra tekniska anordningar m.m.
vid fondbörsen skall medlem varje år betala särskild avgift enligt grunder som börsstyrelsen fastställer.

Uppstår under något räkenskapsår brist i fonbörsens verksamhet, som ej i sin helhet kan täckas av medel som står till förfogande, får börsstyrelsen taga ut en tilläggsavgift för att täcka återstoden av bristen. Tilläggsavgiften skall erläggas av de medlemmar som är anslutna till börsen vid räkenskapsårets utgång och beräknas i förhållande till det provisionsbelopp, som anges i andra stycket.

Årliga avgifter erlägges i förskott före utgången av februari. Upphör någon att vara börsmedlem, har han ej rätt att få tillbaka vad han har erlagt. Börsstyrelsen får dock medge återbetalning av viss del av erlagda årsavgifter, om särskilda omständigheter föranleder det.
Förordning (1976:542)

19 §

  Ansökan om inregistrering av aktier vid fondbörsen göres skriftligen hos börsstyrelsen av styrelsen för det bolag, vars aktier inregistreringen avser.

Till ansökningshandlingen skall i fråga om svenska aktier fogas
   1. bolagsordning,
   2. bevis att aktiekapitalet till fullo inbetalats,
   3. uppgift om aktiernas ungefärliga marknadsvärde och spridning bland allmänheten samt ungefärliga antalet aktieägare,
   4. uppgift om aktienummer och aktiernas fördelning på aktiebrev, nummer eller årtal för närmast förfallande kupong och - om i bolagsordningen finns bestämmelse om förbehåll som avses i 2 § andra stycket lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egenomdom m.m. - särskild uppgift om numren på aktier utan förbehåll (fria aktier),
   5. årsredovisningar och revisionsberättelser för de fem senaste räkenskapsåren,
   6. utfästelse av bolaget att enligt formulär som fastställes av börsstyrelsen dels offentliggöra upplysningar om bolaget, dels medverka till att börsstyrelsen kan fullgöra sina uppgifter enligt lagen (1919:240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet samt denna börsordning.

Andra stycket 4 gäller ej i fråga om aktiebolag, vars aktier registreras hos Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag (värdepapperscentralen). Har sådant bolag utfärdat fria aktier, skall bolaget till ansökningshandlingen foga särskild uppgift om antalet sådana aktier.

För aktier i utländskt bolag gäller andra stycket i tillämpliga delar.

I särskilda fall får börsstyrelsen medge inregistrering, även om årsredovisning och revisionsberättelse för det bolag, vars aktier inregistreringen avser, kan företes för endast ett räkenskapsår.
Förordning (1976:542)

20 §

  Ansökan om inregistrering av obligationer vid fondbörsen göres skriftligen hos börsstyrelsen av börsmedlem eller av den myndighet eller det företag, vars obligationer inregistreringen avser.

Till ansökningshandlingen skall fogas uppgift om
   1. behörigheten att utfärda obligtionerna, styrkt med bevis om tillstånd av myndighet, bolagsstämmobeslut eller annan sådan handling,
   2. totalbeloppet av de obligationer inregistreringen avser och - om obligationerna är del av en emission - hur mycket som förut utgivits och vad som återstår,
   3. kapitalbeloppet av de obligationer som fått spridning bland allmänheten,
   4. serier i vilka obligationerna har indelats och obligationernas valörer,
   5. bestämmelser om amortering, konvertering och slutbetalning,
   6. plats och termin för betalning av ränta eller av kapitalbelopp som är förfallet till betalning,
   7. tid för preskription av ränta eller av kapitalbelopp som är förfallet till betalning,
   8. pant eller säkerhet som har utfästs och den förmånsrätt som gäller för de anmälda obligationerna i förhållande till andra emissioner.

Andra stycket 2 gäller dock ej för svenska statsens obligationer.

Om ansökningen avser obligationer utfärdade av bolag vars aktier ej är inregistrerade vid fondbörsen, skall bolagsordning samt, om börsstyrelsen ej finner särskilda omständigheter föranleda annat, årsredovisningar och revisionsberättelser för de två senaste räkenskapsåren fogas till ansökningshandlingen.

Denna paragraf gäller i tillämpliga delar även partial- och förlagsbevis samt konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Förordning (1976:542)

21 §

  Inregistrering får ej ske av

aktier i bolag med aktiekapital under fem miljoner kronor eller motsvarande belopp i utländsk valuta enligt växelkusern vid den tid då frågan om inregistreringen avgöres,
aktier tillhörande emission, som icke blivit helt inbetald eller för vilken aktiebrev eller, i fråga om utländskt aktiebolag, mot aktiebrev svarande utländskt värdepapper ej utfärdats,
obligationer samt partial- och förlagsbevis, om nomiella beloppet av lånet eller den del av lånet som inregistreringen avser understiger fem miljoner kronor eller motsvarande belopp i utländsk valuta enligt växelkursen vid den tid få frågan om inregistreringen avgöres,
konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, om nominella beloppet av lånet eller den del av lånet som inregistreringen avser understiger tre miljoner kronor,
obligationer, partial- och förlagsbevis samt konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, om till lånet hörande förfallna kuponger ej infriats eller de som är ansvariga för lånet i övrigt ej fullgjort sina förpliktelse i fråga om värdepapperen,
aktier, obligationer, partial- och förlagsbevis samt konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, om utfärdaren inställt sina betalningar, försatts i konkurs eller trätt i likvidation.

Aktier som registreras hos värdepapperscentralen får inregistreras utan hinder av att aktierna ej motsvaras av aktiebrev. Förordning (1976:542)

24 §

  För aktier, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning samt för utländska obligationer utgår inregistreringsavgift med 5/100 promille av det nominella kapital som inregistreringen avser, dock minst 5000 kronor. För inregistrering av aktier i aktiebolag, vari förut aktier är inregistrerade vid fondbörsen, utgår dock ej avgift.

Utgift som fondbörsen haft för utredning av fråga om inregistrering av värdepapper som anges i första stycket skall ersättas av värdepapperets utgivare.

För inregistrerade värdepapper utgår årsavgift, som skall betalas i förskott före utgången av februari. Avgiften bestämmes av börsstyrelsen och är
   1. för aktier högst 5/100 promille av de inregistrerade aktiernas sammanlagda noterade värde vid utgången av november månad närmast före avgiftsåret, dock minst 5000 kronor för varje å fondbörsens kurslista upptagen aktiebenämning,
   2. för konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning högst 5/100 promille av skuldebrevens sammanlagda noterade värde vid utgången av november månad närmast före avgiftsåret, dock minst 5000 kronor,
   3. för premieobligationer högst 1/10 promille av obligationslånets nominella belopp,
   4. för räntebärande obligationer samt förlagsbevis och liknande skuldebrev högst 2000 kronor om värdepapperet noteras dagligen och annars högst 1000 kronor.

Årsavgift för år då värdepapper inregistreras eller avföres från notering skall nedsättas med en tolftedel för varje månad varunder värdepapperet ej varit eller kommer att vara noterat vid fondbörsen.
Årsavgift enligt tredje stycket 1 och 2 för år då värdepapper inregistreras skall grundas på värdepapperets noterade värde omedelbart efter inregistreringen.

Börsstyrelsen har rätt att efterge eller nedsätta årsavgift för särskilt fall.

Om värdepapper lyder på utländskt myntslag och avgiften utgår i förhållande till inregistrerat belopp eller värdet viss dag skall avgiftsunderlaget omräknas till svenska kronor enligt den växelkurs som gäller vid tiden för inregistreringen eller på dagen för värdeberäkningen.

Om inregistrering av anmält värdepapper har vägrats, har sökande rätt att få tillbaka inregistreringsavgift som har betalats i förskott men ej sådan ersättning som avses i andra stycket.

Inregistreringsavgift för värdepapper som avförts från notering vid fondbörsen återbetalas ej. I fråga om värdepapper som registreras på nytt inom ett år från beslutet om avförande, kan börsstyrelsen dock medge befrielse från ny avgift. Förordning (1978:758)

25 §

  Om bolagsordning för aktieblolag vars aktier är inregistrerade vid fondbörsen intages förbehåll som anges i 19 § andra stycket 4 eller sådant förbehåll ändras, skall bolaget inom sex månader från registreringen av ändringen i aktiebolagsregistret till börsstyrelsen uppge numren på de aktier, för vilka förbehåll icke gäller (fria aktier). Om i övrigt ändring sker i den omfattning, vari förbehåll som nyss nämnts tillämpats på bolags aktier, skall bolaget inom sex månader efter det att ändringen beslutats anmäla det till börsstyrelsen och därvid uppge numren på de aktier, för vilka förbehållet icke gäller.

Bolag, vars aktier registreras hos värdepapperscentralen, skall vid anmälan enligt första stycket uppge antalet fria aktier i stället för numren på sådana aktier.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om utländskt aktiebolag, om för bolagets aktier införes bestämmelser som begränsar rätten att äga, uppbära avkastning på eller utöva rösträtt för aktierna eller som medför ändring i sådana bestämmelser. Förordning (1976:542)

26 §

  Företag, vars aktier, obligationer, partial- eller förlagsbevis eller andra skuldebrev är inregistrerade vid fondbörsen, skall för varje räkenskapsår avge årsredovisning och revisionsberättelse i två exemplar till börsstyrelsen och bankinspektionen. Handlingarna skall inges så snart de är tillgängliga för företagets delägare. Andra meddelanden från företaget till aktieägare eller innehavare av obligationer, partial- eller förlagsbevis eller andra inregistrerade skuldebrev skall utan dröjsmål tillställas börsstyrelsen i två exemplar. På begäran av börsstyrelsen skall företaget lämna de upplysningar som behövs för värdepapperets notering vid fondbörsen. Förordning (1976:542)

27 a §

  Om särskilda skäl föreligger, får börsstyrelsen besluta att handel och notering vid fondbörsen skall avbrytas i fråga om börspapper av visst slag. Sådant beslut får ej gälla längre än som oundgängligen behövs.

Börsstyrelsen skall omedelbart offentliggöra beslut om avbrytande eller återupptagande av handel och notering som avses i första stycket.
Styrelsen skall samtidigt underrätta samtliga fondkommissionärer om beslutet. Förordning (1976:542)

30 §

  Börsmedlem skall av vardera kommittenten uttaga provision på avtal, som han sluter för annans räkning vid fondbörsen. Provisionen är för

aktier, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning 4,5 promille av köpesumman,
svenska statens räntebärande obligationer 1 promille av köpesumman,
premieobligationer 2 promille av nominella värdet,
övriga i Sverige utfärdade obligationer 1 promille av köpesumman,
partial- och förlagsbevis 1,5 promille av köpesumman,
i utlandet utfärdade obligationer 2,5 promilla av köpesumman.

Vid uppdrag för annan svensk fondkommissionär kan provisionen efter särskild överenskommelse utgå med lägst hälften av den eljest bestämda.

Vid uppdrag för Sveriges riksbank får efter avtal provisionen nedsättas för svenska statens obligationer till en tiondel och för andra obligationer till en femtedel av vad annars skulle ha utgått.

Slutes avtal i fråga om börspapper som noteras i utländskt myntslag, skall för bestämmande av provisionen papperets betalkurs eller köpesumman räknas om till svenska kronor enligt den växelkurs som gäller på avslutsdagen. Förordning (1976:542)