Förordning (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

5 av 6 paragrafer (83 %) har ändrats i förordning (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap sedan utfärdandet (t.om. SFS 2002:955). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  Sådana blodprov som avses i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap skall undersökas genom Rättsmedicinalverkets försorg. Annan undersökning rörande ärftliga egenskaper än blodundersökning skall utföras av sakkunnig som godkänns av Rättsmedicinalverket. Förordning (2002:955)

2 §

  En domstol som har förordnat om blodundersökning skall inom en vecka underrätta Rättsmedicinalverket om detta. En socialnämnd har samma skyldighet, om nämnden tagit initiativ till blodundersökning.

Om en domstols förordnande avser någon annan undersökning rörande ärftliga egenskaper än blodundersökning, skall Rättsmedicinalverket underrättas. Förordning (2002:955)

3 §

  Om en undersökning har gjorts på grund av domstols förordnande, skall utlåtandet över undersökningen sändas till domstolen. Utlåtande över undersökning som har utförts efter anmodan av socialnämnd tillställs nämnden.

Om ett insänt blodprov som tagits på grund av domstols förordnande inte är tillfyllest, skall Rättsmedicinalverket underrätta domstolen om att nytt blodprov behövs. Om blodprovet har tagits efter anmodan av socialnämnd, underrättas i stället nämnden. Förordning (2002:955)

5 §

  Har upphävts genom förordning (1997:412)

6 §

  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagen (1958:642) om blodundersökning m. m. vid utredning av faderskap meddelas av Rättsmedicinalverket. Förordning (2002:955)

Whoops, looks like something went wrong.