Förordning (1969:736) med instruktion för postverket

29 av 53 paragrafer (55 %) har ändrats i förordning (1969:736) med instruktion för postverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:1056). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1969:736) med instruktion för postverket upphävdes 1988-04-01 genom SFS 1988:79


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-07


1 §

  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 9 § andra stycket, 11 § första stycket, 15 och 17 §§ samt 18 § tredje stycket, tillämpas på postverket. Förordning (1977:864)

2 §

  Postverkets huvuduppgift är att svara för poströrelsen vari ingår att befordra och distribuera brev och paket samt att förmedla betalningar främst genom postgirot. Verket driver också annan verksamhet som det har särskilda förutsättningar för.

Postverket fullgör enligt överenskommelse med Post- och Kreditbanken uppgifter i anslutning till bankens rörelse. Verket får även åtaga sig uppdrag för andra bankinstituts räkning. Förordning (1985:692)

3 §

  Postverket beslutar om allmän poststadga och fastställer sådana avgifter för olika grenar av verksamheten som inte fastställs av regeringen.

I fråga om ny-, om- och tillbyggnadsarbeten för postverket finns särskilda bestämmelser.

Postverket får inrätta och dra in postkontor och andra postanordningar, anordna postförbindelser samt bestämma i vilken utsträckning och under vilka former postutdelningen skall äga rum.
Innan namn på postkontor fastställs eller ändras, skall verket samråda med berörd kommun. Kan enighet därvid inte nås, skall ärendet underställas regeringen. Förordning (1985:692)

5 §

  Postverket har kalenderåret som räkenskapsår.

Postverket skall till regeringen varje år
   1. före den 1 september lämna ett förslag till en verksamhetsplan för de kommande tre åren,
   2. före den 1 september lämna ett halvårsbokslut för första hälften av det innevarande året,
   3. före den 1 maj lämna en redovisning för verksamheten under det senaste räkenskapsåret, vilken innefattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och förvaltningsberättelse.

Postverket skall varje år utarbeta och offentliggöra statistik för verket. Förordning (1986:129)

6 §

  Räntan på postverkets statslån skall för varje halvår senast den 30 juni respektive 31 december sättas in på statsverkets checkräkning i riksbanken.

Avkastningen på verkets fasta statskapital undet ett år, beräknad enligt fastställd avkastningsränta, skall till en fjärdedel av det beräknade beloppet sättas in på statsverkets checkräkning i riksbanken senast den 30 juni, 30 september respektive 31 december. Sedan räkenskaperna är avslutade för året skall en slutlig reglering ske så att det insatta beloppet kommer att motsvara avkastningen i det fastställda bokslutet. Förordning (1986:129)

8 §

  Har skadegörelse förövats på egendom som förvaltas av postverket eller har tillgrepp skett av sådan egendom, får verket belöna den som bidragit till att gärningsmannen har upptäckts eller gripits. Verket får belöna även den som har avvärjt skada på eller förlust av egendom och den som har tillrättaskaffat tillgripna eller på annat sätt förkomna effekter eller penningmedel.

Har kläder eller andra personliga tillhörigheter skadats för eller förlorats av anställd under hans tjänsteutövning eller vid förvaring på plats, som anvisats av postverket, får verket ersätta honom.
Förordning (1976:480)

10 §

  Postverket ledes av en styrelse. Ledamöter av denna är en generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och sju andra av regeringen särskilt utsedda ledamöter, av vilka en är ledamot av styrelsen för Post- och Kreditbanken. Förordning (1975:1062)

13 §

  Generaldirektören är chef för postverket.

Inom postverket finns ett huvudkontor, som består av två huvudaffärsområden och tre koncernstaber samt de enheter som postverket bestämmer. Varje huvudaffärsområde, koncernstab och enhet förestås av en chef.

En av cheferna för huvudaffärsområde eller koncernstab är generaldirektörens ställföreträdare.

För handläggning av vissa personalfrågor finns en särskild nämnd.
Förordning (1985:692)

14 §

  För poströrelsen är landet indelat i postregioner. Postverket bestämmer postregionernas gränser. Förordning (1985:692)

15 §

  Postverket bestämmer i enlighet med föreskrifterna i 13 och 14 §§ hur verksamheten närmare skall vara organiserad.

I fråga om indelning i postregioner och utformning av den lokala organisationen i övrigt skall postverket samråda med berörda länsstyrelser och kommuner. Förordning (1985:692)

16 §

  Hos postverket finns personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov.

I mån av behov får postverket anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1985:692)

20 §

  Styrelsen är beslutför när generaldirektören eller hans ställföreträdare och minst tre andra ledamöter är närvarande. Vid behandlingen av frågor som avser samarbetet med Post- och Kreditbanken skall den ledamot som också är ledamot av bankens styrelse närvara.
När ärenden av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

En tjänsteman skall närvara vid styrelsesammanträde när generaldirektören bestämmer det eller en annan ledamot begär det.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelande mellan minst fyra ledamöter. Därvid skall i styrelsen ingå generaldirektören eller hans ställföreträdare. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får styrelsens ordförande besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör.
Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:1056)

22 §

  Av den särskilda nämnden avgörs frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning.

Nämnden består av en chef för en koncernstab, som är nämndens ordförande, verkets chefsjurist, en tjänsteman från varje huvudaffärsområde samt två personalföreträdare.

Uppkommer hinder för verksrepresentant att närvara utser generaldirektören ersättare. Förordning (1986:1056)

26 §

  När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den chef för huvudaffärsområde eller koncernstab som generaldirektören bestämmer.
Förordning (1985:692)

27 §

  I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av postverket meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.
Förordning (1975:1062)

28 §

  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 24 § avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för det huvudaffärsområde eller koncernstab eller enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

Chefen för ett huvudaffärsområde, en koncernstab eller en enhet har rätt att närvara, när ett ärende som hör till dennes verksamhetsområde föredras av någon annan. Förordning (1985:692)

29 §

  I fråga om varje beslut av styrelsen, generaldirektören, nämnden som handlägger vissa personalfrågor och i övrigt när styrelsen bestämmer det skall finnas en handling varav det framgår vem som fattat beslutet, vem som i övrigt närvarit vid den slutliga handläggningen av ärendet och vem som varit föredragande samt beslutets dag och dess innehåll. Förordning (1985:692)

30 §

  har upphävts genom förordning (1986:1056)

32 §

  Generaldirektören eller, efter beslut av denne, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos postverket. Förordning (1976:480)

35 §

  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som chef för huvudaffärsområde eller koncernstab tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av postverket.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för högst tre år. Förordning (1985:692)

36 §

  Bestämmelsen i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning att tjänst som myndighet tillsätter skall kungöras ledig till ansökan gäller i fråga om postverket endast ordinarie tjänst i någon av lönegraderna F 1 - F 17 eller extra ordinarie tjänst i någon av lönegraderna F 9 - F 17 som tillsättes på annat sätt än genom förflyttning. Förordning (1977:864)

38 §

  Vikariat tillsättes av postverket. Avgör regeringen fråga om ledighet från tjänsten, tillsättes vikariatet av regeringen.

Om omständigheterna påkallar det, får postverket besluta att långtidsvikariat på tjänst som avses i 36 § tillsättes utan att vikariatet kungjorts ledigt till ansökan. Förordning (1975:1062)

39 §

  Förläggningen av personalens semester bestäms av postverket.

Annan ledighet än semester beviljas av postverket. För den som innehar eller uppehåller en tjänst som chef för ett huvudaffärsområde eller en koncernstab avgör dock regeringen frågor om ledighet om ledigheten skall vara minst sex månader i följd utom i följande fall:
   1. ledighet för sjukdom,
   2. ledighet för ett sådant allmänt uppdrag som regeringen meddelat.
Förordning (1985:692)

40 §

  Beslut som har meddelats av chef för enhet inom huvudkontoret, resultatenhet eller region eller lokal chef hos postverket får överklagas genom besvär hos generaldirektören eller hos den chef generaldirektören bestämmer.

I fråga om ett sådant beslut om tjänstetillsättning eller ett sådant beslut att inte tillsätta en tjänst som tillkännages genom anslag räknas besvärstiden från den dag då anslaget skedde hos den chef som meddelat beslutet. Detsamma gäller beslut om långtidsvikariat som tillsätts i samma ordning som tjänsten. Förordning (1985:692)

43 §

  har upphävts genom förordning (1975:1062)

45 §

  har upphävts genom förordning (1976:480)

46 §

  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning äger motsvarande tillämpning i fråga om den som innehar eller uppehåller tjänst som chef för den enhet som handlägger juridiska ärenden. Förordning (1977:864)

47 §

  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet äger tillämpning på generaldirektören. Förordning (1977:864)

51 §

  Postverket skall i den omfattning omständigheterna föranleder
   1. tillgodose totalförsvarets behov av postanordningar och vidtaga de åtgärder som fordras för att säkerställa posttrafiken,
   2. i den mån personaltillgången medger det förordna om förstärkning av postpersonalen och om erforderlig utsträckning av tjänstgöringen samt företaga omflyttningar av personalen,
   3. medverka till åtgärder som förhindrar att krigsunderrättelser överbringas till obehöriga,
   4. inskränka verksamheten i den omfattning som fordras av militära skäl,
   5. meddela föreskrifter om rätten att anlita postverket i förbindelse med försvarsmakten och bringa föreskrifterna till allmän kännedom.
Förordning (1976:480)