Lag (1969:738) om rätt att vid inkomsttaxering erhålla avdrag för belopp som tillförts Stiftelsen Petroleumindustriens Beredskapsfond, m. m.

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i lag (1969:738) om rätt att vid inkomsttaxering erhålla avdrag för belopp som tillförts Stiftelsen Petroleumindustriens Beredskapsfond, m. m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1990:358). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1969:738) om rätt att vid inkomsttaxering erhålla avdrag för belopp som tillförts Stiftelsen Petroleumindustriens Beredskapsfond, m. m. upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1992:1354


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-02


3 §

  Medel, vilka i överensstämmelse med det i 1 § angivna avtalet utbetalats från stiftelsen till skattskyldig som har rätt till avdrag enligt 1 §, skall hos mottagaren upptagas såsom intäkt av rörelse.
Stiftelsen skall senast den 31 mars under taxeringsåret lämna uppgift till skattemyndigheten om belopp, som under nästföregående beskattningsår utbetalats till sådan skattskyldig. Av utbetalat belopp skall fyra tiondelar upptagas till beskattning under det beskattningsår utbetalningen gjorts. Återstående belopp skall upptagas till beskattning enligt den skattskyldiges bestämmande, dock med minst en femtedel för år räknat från och med beskattningsåret efter det, då utbetalning skett.
Lag (1990:358)