Förordning (1970:1030) med instruktion för marknadsdomstolen

4 av 17 paragrafer (24 %) har ändrats i förordning (1970:1030) med instruktion för marknadsdomstolen sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:1274). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1970:1030) med instruktion för marknadsdomstolen upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1564


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


3 §

  Bestämmelser om ledamöter och ersättare i domstolen finns i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. Förordning (1986:1274)

4 §

  Hos domstolen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.
Förordning (1986:1274)

6 §

  I plenum avgörs
   1. viktigare författningsfrågor,
   2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
   3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
   4. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad N 15,
   5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
   6. övriga frågor, som ordföranden finner böra handläggas i plenum.

Plenum består av domstolens samtliga ledamöter. Av de särskilda ledamöterna deltar dock vid handläggning av ärenden om konkurrensbegränsning eller avtalsvillkor mellan näringsidkare endast de som har utsetts för sådana ärenden och vid handläggning av ärenden om marknadsföring eller avtalsvillkor i konsumentförhållanden endast den som har utsetts för sådana ärenden. Förordning (1986:1274)

11 §

  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1274)