Lag (1970:205) om detaljhandel med läkemedel

3 av 3 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (1970:205) om detaljhandel med läkemedel sedan utfärdandet (t.om. SFS 1992:1201). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1970:205) om detaljhandel med läkemedel upphävdes 1997-01-01 genom SFS 1996:1152


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  Med detaljhandel förstås i denna lag försäljning till den som inte har tillstånd till försäljning.

Denna lag skall tillämpas på samma varor som de numera upphävda läkemedelsförordningen (1962:701) och lagen (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion. Lag (1992:1201)

2 §

  Detaljhandel med vara som avses i 1 § får drivas endast av staten eller av juridisk person i vilken staten äger ett bestämmande inflytande. Lag (1992:1201)

3 §

  Regeringen bestämmer av vem och på vilka villkor detaljhandel med läkemedel får drivas. Lag (1985:394)