Förordning (1970:272) om statsbidrag till viss central kursverksamhet

6 av 7 paragrafer (86 %) har ändrats i förordning (1970:272) om statsbidrag till viss central kursverksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:974). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 §

  Löntagarorganisation som är huvudorganisation, förbund som är anslutet till huvudorganisation, Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges fiskares riksförbund och Småföretagens Riksorganisation får enligt denna förordning statsbidrag för central kursverksamhet. Förordning (1983:269)

2 §

  Bidragen ges till kostnader för kurser som till inte obetydlig del avser utbildning i allmänna ämnen, såsom samhällskunskap, nationalekonomi, psykologi, svenska, matematik eller produktionsteknik. Till allmänna ämnen räknas även ämne som avser frågor om företagsnämnder, arbetarskydd, företagsekonomi, arbetsplatsens miljö eller därmed jämförliga frågor. Till allmänna ämnen hör vidare ämne som avser frågor om lönepolitik, förhandlingsarbete, avtalsfrågor, den fackliga rörelsens organisation eller därmed jämförliga frågor, i den mån ämnet har en allmän och informerande karaktär. Förordning (1983:269)

3 §

  En kurs skall omfatta minst tre kursdagar. Om en kurs delats upp på flera kurstillfällen (delkurser) inom en utbildningsgång som är sammanhållen för kursdeltagarna, skall delkurserna omfatta sammanlagt minst tre kursdagar. Förordning (1988:585)

4 §

  Bidragen ges i form av ett årligt fast bidrag till varje organisation. Beloppens storlek bestäms av regeringen.

Bidragen betalas ut av centrala studiestödsnämnden kvartalsvis i förskott med en fjärdedel vid varje tillfälle. Förordning (1991:974)

6 §

  har upphört att gälla genom förordning (1983:269)

7 §

  Sådan verksamhet till vilken utgår bidrag skall stå under tillsyn av centrala studiestödsnämnden. Förordning (1991:974)