Förordning (1970:276) om doktorsavhandlingar

5 av 7 paragrafer (71 %) har ändrats i förordning (1970:276) om doktorsavhandlingar sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:864). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1970:276) om doktorsavhandlingar upphävdes 1998-04-01 genom SFS 1998:82


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-03


2 §

  har upphävts genom förordning (1984:826)

3 §

  Av statsmedel ersätts även skälig kostnad för mångfaldigande på billigaste framställningssätt av de vetenskapliga uppsatser som sammanfattats i sammanläggningsavhandling.
Förordning (1993:864)

5 §

  Fråga om ersättning samt fråga huruvida villkor enligt 1 § andra eller tredje stycket är uppfyllt prövas av styrelsen för universitetet eller högskolan.

Innan ansökan om ersättning för kostnad, som avser mångfaldigande av doktorsavhandling genom tryckning, avslås på grund av bestämmelsen i 1 § tredje stycket, bör yttrande inhämtas från det forskningsråd till vars ämnesområde avhandlingen hör.

Beslut som avser fråga huruvida villkor enligt 1 § andra eller tredje stycket är uppfyllt får inte överklagas.
Förordning (1993:864)

6 §

  Till universitetets eller högskolans bibliotek överlämnas
   1. av tryckt doktorsavhandling 150 exemplar, om ersättning för tryckningskostnad utgår enligt denna förordning,
   2. av doktorsavhandling, som mångfaldigats på annat sätt än genom tryckning, 100 exemplar, om ersättning för kostnad för mångfaldigande utgår enligt denna förordning.
Förordning (1993:864)

7 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av högskolestyrelsen. Förordning (1977:592)