Lag (1970:299) om skydd mot flyghavre

6 av 13 paragrafer (46 %) har ändrats i lag (1970:299) om skydd mot flyghavre sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:385). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  I denna lag förstås med

växtodlingsprodukt vara som helt eller delvis består av spannmål, frö, avrens eller annat avfall av spannmål eller frö eller halm från odling av spannmål eller frö,
flyghavre kärnor av flyghavre (Avena fatua och Avena sterilis) och grobara delar av sådana kärnor.

2 § lagen äger ej tillämpning på
   1. växtodlingsprodukt som härrör från brukningsenhet, på vilken ej funnits axade plantor av flyghavre under vegetationsperioden,
   2. växtodlingsprodukt, som icke är halm, från annan brukningsenhet än som avses under 1, om produkten undergått finförmalning (fingröpning) med finfördelningsgrad som bestämts av statens jordbruksverk eller vid undersökning befunnits fri från flyghavre,
   3. skogsfrö,
   4. frö av växt som odlas endast till prydnad. Lag (1991:384)

3 §

  Om ej annat följer av 4 §, får växtodlingsprodukt ej
   1. transporteras, förvaras eller eljest hanteras på sätt som innebär fara för att flyghavre sprides,
   2. lämnas för använding som utsäde, foder eller för annan slutlig förbrukning, om det kan antagas att produkten kommer att användas på sätt som innebär fara för att flyghavre sprides.

Innehåller annan växtodlingsprodukt än halm, som förts in i landet, högre halt flyghavre än som jordbruksverket medgivit, får ej produkten transporteras från den ort dit den förts in i landet utan medgivande av jordbruksverket. Lag (1991:384)

4 §

  Bestämmelserna i 3 § första stycket gäller ej
   1. enstaka överlåtelse av växtodlingsprodukt utan offentligt utbud från odlare till djurhållare på samma ort,
   2. överlåtelse av halm för jordbruksändamål, när sådan överlåtelse enligt jordbruksverkets bestämmande är nödvändig för försörjningen med foder,
   3. transport av växtodlingsprodukt inom sammanhängande del av brukningsenhet,
   4. överlåtelse av annan växtodlingsprodukt än halm för slutlig förbrukning som foder till tamdjur, om produkten vid undersökning befunnits icke ha högre halt flyghavre än som jordbruksverket godkänt.
Lag (1991:384)

8 §

  För område där flyghavre av någon betydenhet förekommer fastställer regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, jordbruksverkets plan för bekämpning av flyghavren.

Förekommer flyghavre inom område, för vilket plan enligt första stycket ej fastställts, skall marken, så långt det är möjligt, hållas fri från axade plantor av flyghavren. Lag (1991:385)

10 §

  Fullgör ej fastighetsägare eller nyttjanderättshavare skyldighet enligt bekämpningsplan eller enligt 8 § andra stycket, kan länsstyrelsen anmana honom att fullgöra sin skyldighet.

Underlåter fastighetsägare eller nyttjanderättshavare att följa anmaning enligt första stycket, kan länsstyrelsen låta verkställa åtgärden på den försumliges bekostnad. Lag (1990:1489)

12 §

  Regeringen kan förordna att denna lag skall äga tillämpning på annan växtodlingsprodukt eller annat föremål än som avses i 1 eller 6 §. Regeringen kan även beträffande annat fall än som avses i 4 § förordna att 3 § första stycket ej skall gälla. Lag (1990:1489)