Förordning (1970:300) om skydd mot flyghavre

5 av 8 paragrafer (63 %) har ändrats i förordning (1970:300) om skydd mot flyghavre sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:932). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


2 §

  Statens jordbruksverk fastställer bekämpningsplan enligt 8 § första stycket lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre.

När bekämpningsplan meddelas, ändras eller upphäves, skall beslutet ofördröjligen kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet. I den mån så finnes erforderligt, skall beslutet även kungöras i ortstidning eller tillkännages på annat lämpligt sätt. Förordning (1991:1440)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2011:1069)

6 §

  Kontrollprov skall analyseras av statens centrala frökontrollanstalt.

Provtagning och analys, som Jordbruksverket verkställer i samband med tillsynen över efterlevnaden av lagen, sker utan kostnad för tillsynsmyndigheten. Förordning (2005:1219)

7 §

  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1440)

8 §

  Länsstyrelsens beslut enligt lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre får överklagas till Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:932)