Kungl. Maj:t Kungörelse (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet

9 av 21 paragrafer (43 %) har ändrats i kungl. Maj:t Kungörelse (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:1207). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:t Kungörelse (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet upphävdes 1994-07-01 genom SFS 1994:524


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


1 §

  Med frivillig försvarsorganisation avses i denna kungörelse

Centralförbundet för befälsutbildning, Flygfältsingenjörsföreningarna, Flygvapenföreningarnas riksförbund, Frivilliga automobilkårernas riksförbund, Frivilliga flygkåren, Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund, Frivilliga radioorganisationen, Frivilliga skytterörelsen, Svenska blå stjärnan,
Föreningen svenska röda korset i fråga om medverkan i totalförsvarets sjukvård och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig,
Riksförbundet Sveriges lottakårer,
Sjövärnskårernas riksförbund, Svenska brukshundklubben, Svenska fallskärmsförbundet, Svenska pistolskytteförbundet, Svenska sportskytteförbundet, Sveriges civilförsvarsförbund och Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund samt i fråga om frivillig befälsutbildning Kustartilleriets reservofficersförbund, Svenska Arméns och Flygvapnets reservofficersförbund, Svenska Flottans reservofficersförbund och Svenska värnpliktsofficersförbundet. Förordning (1984:849)

2 §

  Statsbidrag eller annat statligt stöd till frivillig försvarsorganisation utgår under förutsättning att organisationen följer bestämmelserna i denna kungörelse och övriga föreskrifter som regeringen meddelar. Förordning (1977:124)

3 §

  Försvarsverksamheten inom frivillig försvarsorganisation skall tjäna totalförsvaret och omfatta försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning av frivillig personal.

Grundstadgar för frivillig försvarsorganisation fastställes av regeringen. Förordning (1977:124)

6 §

  Överbefälhavaren och arbetsmarknadsstyrelsen samordnar i samråd med andra berörda myndigheter den frivilliga försvarsverksamheten, överbefälhavaren inom försvarsmakten och arbetsmarknadsstyrelsen inom totalförsvaret i övrigt. Överbefälhavaren svarar också för samordning mellan de militära och civila delarna av den frivilliga försvarsverksamheten. Förordning (1977:124)

7 §

  Överbefälhavaren, statens räddningsverk, överstyrelsen för civil beredskap, socialstyrelsen, statens jordbruksverk, arbetsmarknadsstyrelsen och andra berörda myndigheter inom totalförsvaret skall, var och en inom sitt område, yttra sig över förslag till framställning om statsbidrag från en frivillig försvarsorganisation. Förordning (1991:1207)

11 §

  Länsstyrelsen leder i samråd med länsarbetsnämnden, landstingskommunen och kommunerna den frivilliga försvarsverksamheten inom sitt verksamhetsområde.

Försvarsområdesbefälhavare och chefen för Gotlands militärkommando svarar för samordning mellan de militära och civila delarna av den frivilliga försvarsverksamheten inom försvarsområdet respektive militärkommandot. Förordning (1991:56)

13 a §

  Som A- eller B-personal får den antas som
   1. är svensk medborgare och fyller minst 16 år eller, om tjänstgöringen avser försvarsmakten, minst 18 år under antagningsåret,
   2. har avgett förklaring om sitt hälsotillstånd,
   3. har tillräckliga förutsättningar för tjänstgöringen.

Kravet på svenskt medborgarskap gäller inte avtalspersonal i hemskyddsorganisationen.

Den avtalsslutande myndigheten får infordra andra uppgifter som fordras om personliga förhållanden av betydelse för tjänstgöringen och skall före antagningen av personalen samråda med berörda myndigheter.
Förordning (1987:1059)

19 §

  Frivillig personal erhåller under utbildning och annan tjänstgöring förmåner enligt grunder som regeringen bestämmer.
Förordning (1977:124)

20 §

  Gåva som tillfaller frivillig försvarsorganisation och som kan komma att medföra kostnad eller förpliktelse för staten får mottagas först efter regeringens medgivande i varje särskilt fall.
Förordning (1977:124)