Hemvärnskungörelse (1970:304)

28 av 50 paragrafer (56 %) har ändrats i hemvärnskungörelse (1970:304) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1995:644). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Hemvärnskungörelse (1970:304) upphävdes 1997-07-01 genom SFS 1997:146


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Hemvärnet har till uppgift att skydda hembygd och arbetsplats.

Hemvärnet rekryteras på frivillighetens väg. Hemvärnet ingår i Försvarsmakten. Förordning (1995:644)

3 §

  Inom Försvarsmakten utövar rikshemvärnschefen ledningen av och uppsikten över hemvärnet.

I viktigare frågor som rör hemvärnet skall rikshemvärnschefen höra rikshemvärnsrådet. Förordning (1994:869)

5 §

  har upphävts genom förordning (1984:72)

7 §

  Hemvärnsmän är antingen ordinarie hemvärnsmän, extra hemvärnsmän, hemvärnsveteraner eller hemvärnsmusiker. Ordinarie hemvärnsmän är placerade för tjänstgöring i hemvärnet. Extra hemvärnsmän disponeras av hemvärnet endast när de inte tas i anspråk för andra uppgifter inom totalförsvaret med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. För hemvärnsveteraner och hemvärnsmusiker gäller föreskrifter som rikshemvärnschefen meddelar.

Åtaganden av hemvärnsmän att tjänstgöra i hemvärnet sker genom skriftliga avtal. Förordning (1995:644)

8 §

  har upphävts genom förordning (1995:644)

9 §

  Den som antas som hemvärnsman skall
   1. vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år,
   2. ha nöjaktiga förutsättningar för tjänstgöringen samt
   3. vara disponibel för tjänstgöring i hemvärnet.
Förordning (1995:644)

10 §

  har upphävts genom förordning (1995:644)

11 §

  Den som antas som hemvärnsungdom skall
   1. vara svensk medborgare och ha fyllt 15 år,
   2. ha nöjaktiga förutsättningar för tjänstgöringen,
   3. ha förmyndares medgivande.

För hemvärnsungdom gäller i övrigt föreskrifter som rikshemvärnschefen meddelar. Förordning (1990:17)

14 §

  Vid höjd beredskap eller annars efter särskilt beslut av regeringen intar hemvärnet hemvärnsberedskap. Om överbefälhavaren hos regeringen har gjort framställning om hemvärnsberedskap och landets försvar eller säkerhet kräver att hemvärnet tas i anspråk omedelbart, får Försvarsmakten förordna om hemvärnsberedskap för tiden intill dess regeringens beslut föreligger.

Vid beredskapslarm intar hemvärnet högsta beredskapsgrad. Närmare föreskrifter om hemvärnets beredskapsgrader meddelas av Försvarsmakten.
Förordning (1994:869)

15 §

  Under hemvärnsberedskap skall hemvärnets personal utom hemvärnsungdom fullgöra den tjänstgöring som behövs med hänsyn till hemvärnets uppgifter. Förordning (1995:644)

15 a §

  Hemvärnsungdom får inte fullgöra tjänstgöring under höjd beredskap. Förordning (1994:869)

16 §

  När det inte råder hemvärnsberedskap eller höjd beredskap är hemvärnsmän och avtalspersonal skyldiga att varje år fullgöra utbildning under lägst 20 och högst 50 timmar. Inom allmänna hemvärnet skall utbildningen planläggas och genomföras så, att hemvärnsmannen kan fullgöra utbildningsskyldigheten under icke arbetstid. Förordning (1995:644)

18 §

  Försvarsmakten får under höjd beredskap medge hemvärnsmän och avtalspersonal undantag från tjänstgöringsskyldighet enligt 6 kap. 2 § 2 lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

När det inte råder höjd beredskap tillämpas i fråga om uppskov bestämmelsen i 5 kap. 8 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt på hemvärnsmän och avtalspersonal. Beslut om uppskov skall fattas av Försvarsmakten. Förordning (1995:644)

21 §

  Chef för hemvärnskrets (kretshemvärnschef) leder under försvarsområdesbefälhavaren hemvärnet inom hemvärnskretsen.

Kretshemvärnschef åligger särskilt att
   1. medverka i utbildningsverksamheten,
   2. verka för rekrytering,
   3. främja samarbetet med civila myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Kretshemvärnschefen skall i fråga om uppgifter under 2 och 3 samråda med något av de organ som utövar hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt inom försvarsområdet. Förordning (1979:401)

22 §

  Chef för hemvärnsområde (hemvärnschef) leder hemvärnet inom hemvärnsområdet.

Hemvärnschef åligger särskilt att
   1. leda utbildningsverksamheten inom området,
   2. förestå områdets expedition och föra erforderliga handlingar,
   3. verka för rekrytering,
   4. främja samarbetet med civila myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Hemvärnschef skall i fråga om uppgifterna under 3 och 4 samråda med något av de organ som utövar hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt inom hemvärnsområdet.

Om handläggning av förvaltningsärenden finns särskilda bestämmelser.
Förordning (1979:401)

25 §

  Befäl i hemvärnet skall förordnas av försvarsområdesbefälhavaren för högst fyra år, dock längst till och med den månad befälet fyller sextiofem år.

Innan en kretshemvärnschef eller en hemvärnschef förordnas skall yttrande inhämtas från något av de organ som utövar hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt inom försvarsområdet.

Om det finns särskilda skäl, kan försvarsområdesbefälhavaren förlänga ett förordnande enligt första stycket med ett år i taget, dock längst till och med den månad befälet fyller sjuttio år. Förordning (1992:534)

26 §

  har upphävts genom förordning (1992:534)

30 §

  Driftvärn organiseras vid myndighet och företag i den omfattning som regeringen bestämmer. Inom byggnads- och reparationsberedskapen får driftvärn organiseras utan tillstånd av regeringen. Ansökan om tillstånd att få organisera driftvärn vid kommunal myndighet eller enskilt företag inges till rikshemvärnschefen som med eget yttrande överlämnar ärendet till regeringen. Förordning (1977:184)

36 §

  Chef för driftvärnsförband är underställd vederbörande chef inom driftvärnet men lyder i fråga om utbildning och utrustning under försvarsområdesbefälhavaren. Chef för driftvärnsförband lyder också under försvarsområdesbefälhavaren i fråga om samordning av stridsverksamhet under krig när särskilda förhållanden påkallar det. Förordning (1994:869)

41 §

  Hemvärnets personal får väcka förslag i frågor som rör hemvärnet och får besluta i sådana frågor i den mån de ej skall avgöras av förvaltningsmyndigheter. Personalen får också besluta om vården av tillgångar och medel som ej tillhör staten eller bekostas av statsmedel.
Förslags- och beslutanderätten utövas genom särskilda organ enligt 42 §.
Förordning (1979:401)

43 §

  Rikshemvärnsrådet består av rikshemvärnschefen, en ledamot som förordnas av regeringen, ledamöter som utses av rikshemvärnstinget och övriga ledamöter enligt bestämmelser som meddelas enligt 46 §. För varje ledamot utses ersättare.

I rikshemvärnstinget deltar ledamöterna i rikshemvärnsrådet jämte ersättare och ombud för hemvärnspersonalen i övrigt enligt bestämmelser som meddelas enligt 46 §.

Ordförande vid rikshemvärnsting och i rikshemvärnsrådet är rikshemvärnschefen. Förordning (1993:1599)

44 §

  I ärenden om disciplinansvar eller åtalsanmälan enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. i fråga om hemvärnsmän eller avtalspersonal skall yttrande inhämtas från något av de organ som utövar hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt inom hemvärnsområdet eller, i fråga om driftvärnsmän, bland motsvarande organ inom driftvärnet. Yttrande behöver inte inhämtas under krig.

I ärenden om förordnande av officer för handläggning av hemvärnsärenden hos försvarsområdesbefälhavaren samt av kretshemvärnschef skall yttrande inhämtas från något av de organ som utövar hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt inom försvarsområdet. Förordning (1995:644)

45 §

  Kommun har rätt att utse minst en ledamot i något av de organ som utövar hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt inom kommunen.
Förordning (1979:401)

46 §

  Efter samråd med rikshemvärnsrådet bestämmer rikshemvärnschefen vilka organ som skall fullgöra uppgifterna i 21, 22, 25 och 44 §§ samt meddelar de ytterligare föreskrifter om förslags- och beslutanderätten som behövs. Förordning (1993:1599)

47 §

  Hemvärnspersonal erhåller under tjänstgöring och vid sammanträde med hemvärnets särskilda organ traktamente, premie och andra förmåner enligt grunder som regeringen bestämmer. Förordning (1977:184)

48 §

  Beslut i ärenden om antagning till hemvärnet får överklagas till Överklagandenämnden för totalförsvaret. Nämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1995:644)

48 a §

  I varje kommun skall det finnas en hemvärnsnämnd som skall sköta kommunens uppgifter enligt denna kungörelse eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av kungörelsen. Kommunstyrelsen är hemvärnsnämnd om inte kommunen har tillsatt en särskild hemvärnsnämnd eller uppdragit åt någon annan nämnd att vara hemvärnsnämnd.

I fråga om en särskild hemvärnsnämnd tillämpas vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Förordning (1991:1599)

49 §

  Närmare föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av Försvarsmakten, om ej annat föreskrivits i det föregående. I frågor som avser driftvärn meddelas föreskrifterna och anvisningarna i samråd med vederbörande myndighet eller företag.
Förordning (1994:869)

Whoops, looks like something went wrong.