Förordning (1970:333) om riksinternatskolor

18 av 28 paragrafer (64 %) har ändrats i förordning (1970:333) om riksinternatskolor sedan utfärdandet (t.om. SFS 1990:1220). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1970:333) om riksinternatskolor upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1991:1080


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  I 10 kap. 1 § skollagen (1985:1100) finns grundläggande bestämmelser om riksinternatskolor.

Denna förordning innehåller ytterligare föreskrifter om sådana skolor.
Förordning (1986:533)

2 §

  har upphävts genom förordning (1986:533)

3 §

  Privatskolförordningen (1967:270) skall, med undantag av 1--4, 12 a, 15 och 16 §§, 48 § första stycket, samt i övrigt på det sätt som följer av denna förordning, tillämpas på riksinternatskola.

I fråga om redovisning och revision gäller första stycket endast i den mån inte regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, skolöverstyrelsen bestämmer annat för en viss riksinternatskola.
Förordning (1990:1220)

4 §

  har upphävts genom förordning (1986:533)

5 §

  En riksinternatskola omfattar de skolformer som regeringen bestämmer och de studievägar på gymnasieskolenivå som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, skolöverstyrelsen bestämmer.

Skolformer och studievägar bestäms efter framställning av skolans styrelse.

Skolöverstyrelsen bestämmer för varje riksinternatskola antalet klasser av årskurs 1 i utbildningar på gymnasieskolenivå. Förordning (1983:201)

5 a §

  har upphävts genom förordning (1988:660)

6 §

  Ledningen av en riksinternatskola utövas av en för skolan särskilt utsedd styrelse.

Om huvudmannen för en riksinternatskola är en enskild juridisk person, som inte bedriver annan verksamhet av nämnvärd omfattning och som låter nästan all sin egendom utgöra ekonomisk grund för riksinternatskolan, kan regeringen medge att skolan leds av huvudmannens egen styrelse. I ett sådant fall gäller inte 7 och 8 §§.

Det åligger styrelsen särskilt att

svara för driften av skolan med därtill hörande mark och anläggningar,
anställa personal för skolan,
fastställa elevavgifter,
årligen upprätta budget och lämna redovisning för verksamheten,
tillse att verksamheten fortgår enligt gällande föreskrifter samt

verka för samarbete mellan hem och skola och mellan skolan och berörda kommuner. Förordning (1990:1220)

7 §

  Styrelsen består av åtta ledamöter. För ledamöterna finns fyra suppleanter, om ej regeringen bestämmer annat för viss riksinternatskola. Ledamöter och suppleanter utses för högst tre år.

Regeringen utser fyra ledamöter och två suppleanter för dem, om ej annat följer av fjärde stycket. Om utseende av övriga ledamöter och suppleanter meddelas bestämmelser i det reglemente för skolan som avses i 7 § privatskolförordningen (1967:270).

Regeringen förordnar en av ledamöterna i styrelsen att vara ordförande, om ej annat följer av fjärde stycket. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Om huvudmannen vid sidan av riksinternatskolan driver annan verksamhet, skall huvudmannen, i enlighet med förslag av regeringen, dels utse de ledamöter och suppleanter som eljest utses av regeringen, dels förordna ordföranden. Förordning (1978:529)

13 §

  Ärende om intagning av internatelev prövas av en särskild intagningsnämnd som är gemensam för alla riksinternatskolorna.

Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i nämnden samt det antal suppleanter som behövs. Vid prövning av ärende om intagning av internatelev i viss interatskola är även rektor för skolan ledamot i nämnden.

Nämnden utser inom sig vice ordförande. Förordning (1978:529)

15 §

  Ärenden om intagning av externatelever till riksinternatskolas grundskola prövas av skolans styrelse.

Ärenden om intagning av externatelev till annan utbildning prövas av den intagningsnämnd enligt 9 kap. 45 § första stycket gymnasieförordningen (1987:743) inom vars verksamhetsområde riksinternatskolan är belägen.
Förordning (1987:732)

20 §

  har upphävts genom förordning (1988:660)

21 §

  har upphävts genom förordning (1983:201)

21 a §

  har upphävts genom förordning (1983:201)

22 §

  har upphävts genom förordning (1988:660)

23 §

  har upphävts genom förordning (1988:660)

24 §

  har upphävts genom förordning (1988:660)

25 §

  har upphävts genom förordning (1988:660)

26 §

  har upphävts genom förordning (1988:660)