Förordning (1970:340) om skolskjutsning

9 av 9 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (1970:340) om skolskjutsning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:933). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


1 §

  Med skolskjutsning avses i denna förordning skjuts till eller från skolan av elever i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skola. Skjutsen ska vara särskilt ordnad för ändamålet av det allmänna och inte vara av tillfällig natur.

Med icke yrkesmässig skolskjutsning avses skjuts som inte är yrkesmässig trafik eller taxitrafik. Förordning (2017:1117)

2 §

  Skolskjutsning ska när det gäller tidsplaner och färdvägar ordnas så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses.

I varje kommun ska den eller de nämnder som enligt 2 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet verka för att särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks. Nämnden bestämmer efter att ha inhämtat synpunkter från den kommunala nämnd som ansvarar för trafikfrågor, Polismyndigheten och väghållaren för varje skolskjuts färdväg och de platser där på- eller avstigning bör ske.

Nämnden ansvarar för att eleverna undervisas om vad de ska göra för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning.
Förordning (2014:1246)

3 §

  Har upphävts genom förordning (1975:880)

4 §

  Har upphävts genom förordning (1989:943)

5 §

  När ett fordon används för skolskjutsning skall det vara försett med en skylt eller liknande som visar fordonets användning. Vid skolskjutsning skall dörrar på vänster sida av fordonet inte kunna öppnas av passagerare. Andra dörrar skall vara så konstruerade att de inte kan öppnas ofrivilligt av passagerare.

I undantagsfall får fordon som inte uppfyller kraven i första stycket användas för skolskjutsning.

Sittplatserna i en personbil eller lätt lastbil som används för skolskjutsning skall vara utrustade med bilbälte.
Förordning (1996:291)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2005:950)

7 §

  Om ett fordon används för skolskjutsning uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid mot 5 § eller en föreskrift som har meddelats i anslutning till denna förordning för tillämpningen av 5 § döms föraren och den som bedrivit skolskjutsningen till böter. I fråga om ansvar för den som bedrivit skolskjutsningen gäller de grunder som anges i 14 kap. 13 § trafikförordningen (1998:1276).

Det som föreskrivits i 5 kap. 3 § yrkestrafikförordningen (2012:237) och 6 kap. 3 § taxitrafikförordningen (2012:238) ska tillämpas i de fall som avses i första stycket.
Förordning (2012:239)

8 §

  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Transportstyrelsen. Därvid får föreskrivas att en sådan utmärkningsanordning som avses i 5 § ska vara av en typ som godkänts av styrelsen eller någon annan myndighet.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om undantag från bestämmelserna i denna förordning, när det är nödvändigt av särskilda skäl. Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag. Förordning (2010:1580)

9 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:933)

Whoops, looks like something went wrong.