Kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1581). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  Fritidsbåt, vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter, får föras endast av den som har avlagt skepparexamen enligt kungörelsen (1960:488) om lägre nautisk och maskinteknisk utbildning, har examens- eller avgångsbetyg från kurs vid nautisk linje vid sjöbefälsskola i riket eller har annan utbildning som Transportstyrelsen bestämmer.

Transportstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från första stycket i den mån kravet på sjösäkerhet inte åsidosätts.
Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag. Förordning (2010:1581)

2 §

  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § döms till böter. Förordning (1999:345)