Instruktion (1970:350) för Statens va-nämnd

10 av 16 paragrafer (63 %) har ändrats i instruktion (1970:350) för Statens va-nämnd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1180). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Instruktion (1970:350) för Statens va-nämnd upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1058


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall

tillämpas på Statens va-nämnd:

18 § om interna föreskrifter,
26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,
27 och 28 §§ om myndigheternas föreskrifter,
30 § om ärendeförteckning,
31 § om myndighetens beslut,
35 § om överklagande.

Bestämmelserna i 31 § gäller dock endast i fråga om

administrativa ärenden.

Va-nämndens ordförande har det ansvar för verksamheten och de

uppgifter som anges i 3, 6-9 och 15 §§ verksförordningen.
Förordning (1998:1156)

2 §

  har upphävts genom förordning (1989:287)

3 §

  Va-nämnden handlägger mål enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Nämnden skall på begäran av en domstol, Statens energimyndighet eller en länsstyrelse avge yttrande i mål eller ärenden om vattenförsörjning, avlopp, fjärrvärme eller naturgas.
Förordning (2006:1180)

4 §

  Om nämndens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättare för dem finns bestämmelser i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd.

Nämndens ledamöter och ersättare för dem förordnas för högst sex år.

Hos nämnden finns en eller flera sekreterare. Dessa och andra tjänster tillsätts av nämnden. Förordning (2006:1180)

5 §

  Om handläggningen av mål som avses i 3 § första stycket finns bestämmelser i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd.

I fråga om yttrande enligt 3 § andra stycket och annat ärende gäller 6-8 §§. Förordning (1976:840)

8 §

  Ärende, som icke skall avgöras i plenum, avgöres av ordföranden ensam. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än ordföranden att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på ordföranden. Förordning (1976:840)

10 §

  Vid förhandling och vid besiktning enligt lagen (1976:839) om Statens va-nämnd föres protokoll särskilt för varje mål.

Protokoll föres av ordföranden, sekreterare eller annan som förordnats till protokollförare. När protokollet är uppsatt, skall ordföranden göra anteckning därom på protokollet med angivande av dagen för anteckningen samt utsättande av namn eller signatur. För sådant ändamål skall protokoll som förts av annan än ordföranden uppvisas för denne så snart det är uppsatt. Vid besiktning som ej företages av nämnden föres protokollet av den som förordnats att verkställa besiktning eller, om flera förordnats till det, någon av dem. Förordning (1976:840)

11 §

  I protokoll vid förhandling skall antecknas
   1. tid och plats för förhandlingen,
   2. vilka som tjänstgör i nämnden,
   3. parterna och deras ombud eller biträden med uppgift vilka av dem som är närvarande,
   4. fullmakt som lämnas muntligen inför nämnden,
   5. kort beteckning av saken,
   6. närvarande personer som skall höras enligt 13 § lagen (1976:839) om Statens va-nämnd och utredning som förebringas på annat sätt,
   7. parts yrkanden och invändningar, ändringar i dessa samt medgivande av motparts yrkanden,
   8. kort redogörelse för de omständigheter part åberopar och motparts yttrande över dessa,
   9. nämndens beslut, om det ej sättes upp särskilt, och skiljaktig mening inom nämnden.

Har det som enligt första stycket 7 och 8 skall antecknas i protokollet upptagits i inlaga eller annan handling, skall i protokollet endast hänvisas till handlingen.

I protokoll vid besiktning skall antecknas
   1. tid och plats för besiktningen,
   2. vilka som tjänstgör i nämnden eller, om besiktningen ej företages av nämnden, vem som verkställer besiktningen,
   3. närvarande parter, ombud och biträden,
   4. kortfattad redogörelse för iakttagelserna vid besiktningen.
Förordning (1976:840)

15 §

  I fråga om ersättning som avses i 13 § lagen (1976:839) om Statens va-nämnd äger bestämmelserna om ersättning av allmänna medel till vittne motsvarande tillämpning. Ersättningen skall dock alltid stanna på statsverket. Förordning (1976:840)

16 §

  Regeringen bestämmer om ersättning åt nämndens ledamöter.
Förordning (1996:510)

Whoops, looks like something went wrong.